Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Corporate governance

Aandeelhoudersvergadering

Hydratec Industries N.V. is een structuurvennootschap en heeft enkel gewone aandelen uitgegeven. Er zijn geen bijzondere zeggenschapsrechten verbonden aan aandelen. Ook kent Hydratec Industries geen bijzondere beschermingsmaatregelen tegen ongewenste overnames. Minimaal één keer per jaar wordt een Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden, waarbij alle besluiten worden genomen op basis van het principe ‘één aandeel, één stem’.

Aandeelhouders hebben – alleen of met een gezamenlijk belang van ten minste 3% van het geplaatste aandelenkapitaal – het recht de directie of de raad van commissarissen te verzoeken bepaalde onderwerpen op de agenda te plaatsen. Belangrijke bestuursbesluiten die een verandering van de identiteit of het karakter van de onderneming met zich kunnen meebrengen, moeten worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De statuten van de vennootschap staan vermeld op de website van Hydratec Industries en daar worden ook de belangrijkste taken en bevoegdheden van de Algemene Aandeelhoudersvergadering, alsmede van de raad van commissarissen en directie vermeld.

In de statuten (beschikbaar op de website) zijn ook de voorschriften betreffende benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen en wijzigingen van de statuten opgenomen. In het artikel Aandeelhoudersinformatie zijn aandeelhouders met een belang groter dan 3% opgenomen waarvoor een meldingsplicht bestaat overeenkomstig de Wet op het financieel toezicht.

Inkoop en uitgifte van aandelen van de vennootschap

Conform de statutaire bepalingen is de directie slechts bevoegd tot inkoop en uitgifte van aandelen indien de Algemene vergadering van Aandeelhouders haar aanwijst als het tot inkoop of uitgifte bevoegde orgaan. Deze aanwijzing heeft plaatsgevonden in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van 25 mei 2022. De directie is aangewezen als bevoegd orgaan om gewone aandelen in het kapitaal van Hydratec Industries N.V. uit te gegeven en rechten te verlenen tot het nemen van aandelen in het kapitaal van Hydratec Industries N.V. De bevoegdheid van de directie is beperkt tot de uitgifte van gewone aandelen tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op het moment van de uitgifte. De duur van de gevraagde machtiging geldt voor een periode van 18 maanden, beginnend op 25 mei 2022. Een besluit van de Algemene vergadering van Aandeelhouders tot uitgifte van aandelen, tot aanwijzing van een ander, tot uitgifte bevoegd orgaan of de intrekking van een besluit tot aanwijzing, kan slechts worden genomen op gezamenlijk voorstel van de raad van commissarissen en de directie. De Algemene vergadering van Aandeelhouders heeft geen bevoegdheden verleend tot inkoop van eigen aandelen.

Verklaring inzake corporate governance

De raad van commissarissen en de directie onderschrijven de principes van corporate governance en Hydratec Industries volgt de bepalingen zoals vastgelegd in de Nederlandse Corporate Governance Code. Kernbegrippen als transparantie en het afleggen van verantwoording aan de aandeelhouders over ons beleid zijn belangrijke uitgangspunten. Van tegenstrijdige belangen of transacties was tijdens het boekjaar geen sprake. Verder zijn er de volgende afwijkingen van de code:

  • Gelet op de omvang van de vennootschap ontbreekt een interne auditfunctie (§ 1.3).

  • De heer E. ten Cate (voorzitter van de raad van commissarissen) voldoet niet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals gedefinieerd in de code, omdat zijn bloedverwanten in de eerste graad een aandelenpakket houden van meer dan 10% (§2.1) en de heer E. ten Cate in het verleden bestuurder is geweest van de vennootschap (§2.1.9).

  • Hydratec Industries is van mening dat ervaring en kennis van de onderneming van zijn commissarissen een belangrijke basis zijn voor hun functioneren en bepalend dienen te zijn voor de zittingsduur. Er geldt geen maximale zittingsduur voor commissarissen. Telkens na een zittingsduur kan een commissaris, na een zorgvuldige overweging, dan ook worden herbenoemd voor een nieuwe periode (§ 2.2.2.i).

  • Webcasting van presentaties aan beleggers en analisten wordt niet aangeboden omdat Hydratec Industries een Veilingfonds is (§ 4.2.3).

Op 20 december 2022 is de definitieve versie van de geactualiseerde Code gepubliceerd. In 2023 zal Hydratec de statuten, reglementen en procedures aanpassen aan de geactualiseerde Code voor zover mogelijk en van toepassing. In het bestuursverslag 2022 rapporteren wij aan de hand van de Code die in 2016 is vastgesteld. In het bestuursverslag over 2023 zullen we voor het eerst verantwoording afleggen over naleving van de geactualiseerde Code.

Samenstelling directie en raad van commissarissen

Ons doel is evenwichtigheid in alle leidinggevende functies en directieposities. Dit betekent dat in de directie en raad van commissarissen minstens 30% vrouwen zijn benoemd. Gedurende het jaar bestond de directie van Hydratec Industries uit 1 vrouw en 1 man. De raad van commissarissen bestaat uit 1 vrouw en 2 mannen. De personalia van de leden van de directie en de raad van commissarissen worden vermeld in het artikel Personalia.