Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Risicobeheer

Risicomanagement is een essentieel onderdeel van de ondernemingsstrategie van Hydratec Industries. Het doel is het identificeren en mitigeren van risico’s die een grote negatieve impact kunnen hebben op het realiseren van de strategische en financiële doelstellingen en daarmee de waarde van de onderneming. Hydratec Industries heeft een ondernemende cultuur waarin eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en eigenaarschap van medewerkers centraal staat. We zoeken steeds naar een balans tussen deze ondernemersgeest en het aangaan van risico's. Een adequaat risicobeheersingssysteem is daarbij van groot belang. De eindverantwoordelijkheid van het risicomanagement berust bij de directie. Wanneer risico’s zichtbaar worden, kunnen maatregelen worden getroffen deze risico’s te beheersen. Directie, management, audit commissie en raad van commissarissen waarborgen een cultuur waarin iedereen de vrijheid voelt om verantwoord om te gaan met risico’s.

Strategische en operationele beslissingen zijn gericht op het creëren van duurzame waarde. Dit voorkomt dat beslissingen worden genomen die positief zijn voor de korte termijn maar waarde vernietigen op de langere termijn. Het voordeel van deze oriëntatie is dat risicomanagement goed geïntegreerd en onlosmakelijk verbonden is met de bedrijfsvoering. Tijdens de jaarlijkse strategische evaluatie met de raad van commissarissen wordt beoordeeld of het risicobeoordelingssysteem voldoende functioneert of dat het systeem aanpassingen behoeft.

De belangrijkste risico’s zijn geïdentificeerd en geclusterd in vier categorieën: strategie, operatie, financieel en compliance.

  • Per risico(gebied) hebben wij een inschatting gemaakt van de mogelijke impact op de organisatie en de waarschijnlijkheid dat dit risico zich voordoet. Tot de impact behoren financiële en niet-financiële factoren. Het is de taak van de directie om de bedrijfskansen af te wegen tegen de verwachtingen en belangen van aandeelhouders, medewerkers, financiers, toezichthouders en andere stakeholders.

  • Vervolgens hebben wij per cluster aangegeven wat onze risicobereidheid is. Er wordt nadrukkelijk gezocht naar een balans tussen acceptabel risico enerzijds en het gevoerde ondernemerschap in het kader van een langetermijnwaardecreatie anderzijds.

  • Ten slotte hebben we per bruto-risico aangegeven wat onze maatregelen betreffen om op het acceptabele netto-risico uit te komen. Deze maatregelen zijn verder verbeterd om de risico's tot een acceptabel niveau te mitigeren.

Risico-inschatting

Om tot een schematisch overzicht te komen van onze netto-risico’s, is in onderstaande grafiek per risico(gebied) een inschatting gemaakt van de impact en kans van deze risico’s. De risico's hebben zowel financiële als niet-financiële impact. Voor gebruikte financiële instrumenten wordt verwezen naar hoofdstuk 1.41 van de jaarrekening. 

Risicobereidheid

Hydratec zoekt nadrukkelijk naar een balans tussen een acceptabel risico enerzijds en ondernemerschap en lange termijn waardecreatie anderzijds. De risicobereidheid houdt verband met de kans en impact. Onze bereidheid per risicocategorie is:

Categorie

Beschrijving categorie

Risicobereidheid

Strategisch

Risico’s die van invloed zijn op de langetermijnpositionering en prestatie van Hydratec

Gemiddeld – Hydratec is bereid risico’s te nemen die ons in staat stelt om op een verantwoorde manier de belangen van onze stakeholders en onze langetermijndoelen na te streven. Deze dienen onze groeiambitie te ondersteunen, rekening houdend met onze financiële positie.

Financieel

Risico’s met invloed op de financiële prestatie van Hydratec

Laag – Hydratec heeft een lage bereidheid op het gebied van financiële risico’s. Hydratec streeft naar een financiële positie die langetermijndoelen ondersteunt en onze stakeholders beloont.

Operationeel

Risico’s met invloed op interne processen, mensen, systemen en/of externe zaken die strategische doelen beïnvloeden

Gemiddeld - Hydratec heeft een gemiddelde risicobereidheid met betrekking tot operationele risico’s om strategische doelen na te kunnen streven die niet ten koste gaan van operationele efficiëntie.

Compliance

Risico van non-compliance met wet- en regelgeving, interne processen en procedures in brede zin.

Laag - Hydratec en haar medewerkers streven ernaar ten alle tijden te voldoen aan wet- en regelgeving.

Risicomaatregelen

Om de door Hydratec te lopen risico’s aan te laten sluiten bij de risicobereidheid zijn per risico de onderstaande maatregelen genomen. De risico’s zijn gegroepeerd in de vier eerdere genoemde categorieën.

Strategie

Risico

Naam

Omschrijving

Mitigerende maatregelen

1

Markt & geopolitiek

Economische en geopolitieke ontwikkelingen hebben invloed op de executie van de strategie en financiële positie en resultaten.

Spreiden van activiteiten over meerdere bedrijven, producten en landen.

 

Flexibele kostenstructuur.

 

Sterke financiële balans bewaren.

2

Technologie & innovatie

Ontoereikende technologieontwikkeling en innovatie.

Continu aandacht en middelen voor vernieuwing en executie van de R&D-roadmap.

 

Focus op voedsel, gezondheid en mobiliteit.

3

M&A-agenda

Niet-succesvol integreren en/of opereren van geacquireerde ondernemingen.

Gedegen multidisciplinair vooronderzoek.

 

Acquisitie guidelines.

 

Procedures en richtlijnen voor de uitvoering van het due diligence proces.

 

Inschakelen externe deskundige.

 

Snelle integratie en harmonisatie in de rapportage- en beheersingssystemen en van bedrijfsprocessen.

Financieel

Risico

Naam

Omschrijving

Mitigerende maatregel

4

Valuta

Volatiliteit van valuta’s waardoor winstmarges onder druk komen te staan.

Afdekken van valutarisico’s met termijncontracten.

5

Supply chain

Beperkingen in de supply chain resulterend in beperkte beschikbaarheid van materialen en volatiliteit van materiaalprijzen waardoor omzet en marges onder druk komt te staan

Prijsontwikkelingen worden zoveel mogelijk verrekenend in de verkoopprijs.

  

Strategische inkoop bij meerdere leveranciers.

  

Marge analyses.

  

Interne efficiency- en kostenbesparingsprogramma’s.

6

Verslag-geving

Risico dat de verslaggeving materiële fouten bevatten en niet voldoet aan wet- en regelgeving.

Interne procedures en richtlijnen voor de interne en externe financiële verslaggeving.

  

Training en opleiding.

Operatie

Risico

Naam

Omschrijving

Mitigerende maatregel

7

Project-management

Risico dat projecten niet conform specificatie, afspraken en geplande marges worden opgeleverd.

Investering in gekwalificeerd personeel.

 

Training en opleiding van personeel.

 

Richtlijnen en procedures ten aanzien van projectbeheersing en projectadministratie.

8

IT & Security

Risico op schending van beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit van data (inclusief IP).

IT-control framework.

 

Kennisuitwisseling tussen de verschillende IT-managers.

 

Strikte procedures bij uitval of storting van systemen.

 

Continue aandacht voor cybersecurity en awareness bij medewerkers.

9

Personeel

Schaarste aan goed gekwalificeerd personeel, het niet kunnen behouden van gekwalificeerd personeel en hoog ziekteverzuim.

Talentmanagementprogramma en personeelsmanagement.

 

Training en opleiding van personeel.

 

Goede reputatie inzetten om talent te werven.

 

Samenwerkingsprogramma’s met opleidingsinstituten.

10

Economische crisis

Dalend consumentenvertrouwen en stijgende rentes kunnen leiden tot een lage investeringsbereidheid.

Flexibele kostenstructuur.

 

Interne efficiency- en kostenbesparingsprogramma’s.

 

Productontwikkeling zodat vervangingsinvesteringen voor klanten attractiever worden.

 

Werkkapitaal management.

11

Product-aansprakelijkheid

Fouten in het productieproces of technologie die kunnen leiden tot kwaliteitsverlies en discontinuïteit.

Strikte kwaliteitsnormen en certificering.

 

Risico inventarisaties en evaluaties.

 

(Brand)verzekering.

 

Standaardisatie van producten en processen.

Compliance

Risico

Naam

Omschrijving

Mitigerende maatregel

12

Legal

Schade (inclusief reputatie) door overtreding van wet- en regelgeving onder andere op het gebied van o.a. export en sanctieregelgeving, oneerlijke concurrentie, fraude, corruptie en omkoping.

Interne richtlijnen ten aanzien van compliance.

  

UBO- en achtergrondcheck.

  

Getekende overeenkomst met agenten.

  

Getekende gedragscode geldend voor agenten.

  

Controle op begunstigde van vergoeding aan agenten.

  

Periodieke frauderisico workshops.

  

Gedragscode geldend voor al het personeel.

  

Interne richtlijnen inzake het voldoen aan milieuwetgeving.

13

Fiscaliteit

Schade (inclusief reputatie) door overtreding van fiscale wet- en regelgeving.

Monitoring op compliance en ontwikkelingen van fiscale wet- en regelgeving.

  

Gebruik maken van externe fiscale adviseurs.

  

Tax Control Framework.