Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Bezoldiging

Remuneratiebeleid

De Raad van Commissarissen van Hydratec Industries N.V. past een remuneratiebeleid toe voor de directie van de onderneming dat gebaseerd is op de volgende uitgangspunten:

  • Remuneratie van de directie moet het mogelijk maken goede bestuurders aan te trekken en te behouden.

  • Het remuneratiebeleid moet in overeenstemming zijn met het corporate governance-beleid van de onderneming.

  • De remuneratie mag geen incentives bevatten die gericht zijn op eigenbelang en die strijdig zijn met de belangen van de onderneming.

  • De remuneratie moet in het teken staan van de strategische en financiële doelstellingen en prestatiegericht zijn, waarbij een goed evenwicht aanwezig dient te zijn tussen korte- en langetermijnresultaten en doelstellingen.

Het remuneratiebeleid voor de directie van Hydratec Industries is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 26 juni 2020. De feitelijke remuneratie van de directie wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen. De bezoldiging van de directie is deels afhankelijk van het bedrijfsresultaat, middels een variabele beloning die als volgt is samengesteld:

  • besluit tot toekenning van de variabele beloning geschiedt in maart bij de bespreking van de jaarcijfers;

  • de variabele beloning is gemaximeerd tot 50% van de vaste beloning;

  • 50% van de variabele beloning is afhankelijk van persoonlijke doelstellingen, gericht op de langetermijnontwikkeling van de onderneming en staat ter discretie van de Raad van Commissarissen om deze toe te kennen;

  • 50% van de de variabele beloning is afhankelijk van het bedrijfsresultaat, met een jaarlijks vooraf vastgestelde drempel.

Na toekenning heeft de directie de keuze om de helft van de variabele beloning om te zetten in aandelen Hydratec Industries. Indien de directie hiertoe besluit, wordt de variabele beloning met 25% verhoogd. De aandelen worden dan uitgegeven tegen de gemiddelde koers van januari en februari en zijn en mogen voor een periode van drie jaar niet verkocht worden.

Eventuele ontslagvergoedingen voldoen aan de eisen van de Nederlandse Corporate Governance Code en bedragen daarom niet meer dan eenmaal het jaarsalaris. Er is een pensioenregeling voor de directie, waarbij boven een drempelbedrag een eigen bijdrage wordt verlangd. De Raad van Commissarissen toetst de daadwerkelijke beloning van de directie op regelmatige basis aan het beloningsbeleid en past deze indien nodig aan. Wijzigingen in het beloningsbeleid worden voorgelegd aan de aandeelhoudersvergadering.

Remuneratieverslag 2020

In 2020 is de jaarlijkse vaste beloning van de directie vastgesteld, gebaseerd op bovengenoemde uitgangspunten. De vaste beloningen worden periodiek geïndexeerd voor inflatie. Er zijn geen leningen verstrekt of ontslagvergoedingen uitgekeerd in 2020. Ook is er gedurende het jaar geen eerder toegekende variabele beloning teruggevorderd.

De bezoldiging van de directie, alsmede de aan haar toegekende variabele beloning over boekjaar 2020 en 2019, is op de volgende pagina weergegeven. De raad van commissarissen heeft te kennen gegeven dat de directie de groep in 2020 succesvol door de Covid-19 crisis heeft geleid. Omdat Rollepaal en Royal Pas Reform gebruik hebben gemaakt van NOW 2 en 3.1 is het niet toegestaan een variabele beloning toe te kennen aan de directie over 2020. Directie heeft besloten om een deel van de variabele beloning over 2019 om te zetten in aandelen.

De verhouding tussen de gemiddelde beloning voor de directie op voltijdsbasis ten opzichte van de in Nederland werkzame werknemers van Hydratec Industries is 3,7 (2019: 4,1).

Beloning bestuursleden

  

Vaste basis beloning

 

Pensioen

  

Prestatie

  

Totaal beloning

 

Variabel als % vaste beloning

  

beloning

  

bijdrage

  

beloning

  

vast + prestatie

  

vaste beloning

 

x € 1.000

 

2020

2019

 

2020

2019

 

2020

2019

 

2020

2019

 

2020

2019

B. Aangenendt

 

272

265

 

26

26

 

0

50

 

298

341

 

0,00%

18,90%

E. Slijkhuis

 

164

160

 

22

22

 

0

30

 

186

212

 

0,00%

18,90%

Totaal

 

436

425

 

48

48

 

0

80

 

484

553

   

De heer Aangenendt bezat op balansdatum 71.225 aandelen en mevrouw Slijkhuis bezat op balansdatum 138 aandelen.

Hieronder de beloning van directie in de laatste vijf jaar in verhouding tot de omzet, het bedrijfsresultaat, het aantal fte en de gemiddelde beloning van alle werknemers binnen de groep:

x € 1.000

2020

2019

2018

2017

2016

Beloning directie

     

B. Aangenendt

298

341

392

355

375

E. Slijkhuis

186

212

54

M. van den Burg

89

219

230

Bedrijfsgegevens

     

Omzet

217.550

219.607

208.388

169.323

162.374

Bedrijfsresultaat

3.342

10.240

8.930

8.311

8.171

Fte per jaareinde

1.575

1.770

1.531

1.036

797

Gemiddelde beloning werknemers

     

Werknemers

52

46

48

56

56

Bezoldiging Raad van Commissarissen

De remuneratie van de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De bezoldiging is onafhankelijk van het door de onderneming behaalde resultaat. Er is geen beloning in aandelen of opties op aandelen voor de commissarissen. Op de Algemene Vergadering op 26 juni 2020 is deze remuneratie opnieuw bevestigd op €19.000 per jaar per lid van de raad.