Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Corporate governance

De directie en de Raad van Commissarissen hechten eraan de beginselen van integriteit, verantwoording en transparantie na te leven bij het besturen van de vennootschap en het te houden toezicht. De governance structuur van Hydratec Industries is gebaseerd op Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek naar Nederlands recht, de statuten, de Corporate Governance Code en de op ISO 26.000 gebaseerde Code of Conduct. In dit hoofdstuk geven we een onderbouwing op de meest relevante principes of bepalingen en een toelichting op die onderwerpen waar Hydratec Industries afwijkt van de Corporate Governance Code.

Samenstelling directie en Raad van Commissarissen

Ons doel is evenwichtigheid in alle leidinggevende functies en directieposities. Dit betekent dat in de directies en Raad van Commissarissen minstens 30% vrouwen zijn benoemd en dat ten minste 30% van de directieposities wordt vervuld door een vrouw. Gedurende het jaar bestond de directie van Hydratec Industries uit 1 vrouw en 1 man. De Raad van Commissarissen bestaat uit 1 vrouw en 2 mannen.

De personalia van de leden van de directie en de Raad van Commissarissen worden vermeld op pagina 55 en 56. 

Aandeelhoudersvergadering

Hydratec Industries NV is een structuurvennootschap en heeft enkel gewone aandelen uitgegeven. Er zijn geen bijzondere zeggenschapsrechten verbonden aan aandelen. Ook kent Hydratec Industries geen bijzondere beschermingsmaatregelen tegen ongewenste overnames. Minimaal één keer per jaar wordt een Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden, waarbij alle besluiten worden genomen op basis van het principe ‘één aandeel, één stem’.

Aandeelhouders hebben – alleen of met een gezamenlijk belang van ten minste 3% van het geplaatste aandelenkapitaal – het recht de directie of de Raad van Commissarissen te verzoeken bepaalde onderwerpen op de agenda te plaatsen. Belangrijke bestuursbesluiten die een verandering van de identiteit of het karakter van de onderneming met zich kunnen meebrengen, moeten worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De statuten van de vennootschap staan vermeld op de website van Hydratec Industries en daar worden ook de belangrijkste taken en bevoegdheden van de Algemene Aandeelhoudersvergadering, alsmede van de Raad van Commissarissen en directie vermeld.

In de statuten (beschikbaar op de website) zijn ook de voorschriften betreffende benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen en wijzigingen van de statuten opgenomen. Op pagina 11 zijn aandeelhouders met een belang groter dan 3% opgenomen waarvoor een meldingsplicht bestaat overeenkomstig de Wet op het financieel toezicht.

Verklaring inzake corporate governance

De Raad van Commissarissen en de directie onderschrijven de principes van corporate governance en Hydratec Industries volgt de bepalingen zoals vastgelegd in de Nederlandse Corporate Governance Code. Kernbegrippen als transparantie en het afleggen van verantwoording aan de aandeelhouders over ons beleid zijn belangrijke uitgangspunten. Wij achten sommige richtlijnen niet relevant voor een smallcap-onderneming. Van tegenstrijdige belangen was tijdens het boekjaar geen sprake. Verder zijn er de volgende afwijkingen van de code:

  • Gelet op de omvang van de vennootschap ontbreekt een interne auditfunctie (§ 1.3).

  • De heer E. ten Cate (voorzitter van de Raad van Commissarissen) voldoet niet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals gedefinieerd in de code, omdat zijn bloedverwanten in de eerste graad een aandelenpakket houden van meer dan 10% (§2.1.) en de heer E. ten Cate in het verleden bestuurder is geweest van de vennootschap (§2.1.9).

  • Hydratec Industries is van mening dat ervaring en kennis van de onderneming van zijn commissarissen een belangrijke basis zijn voor hun functioneren en bepalend dienen te zijn voor de zittingsduur. Er geldt geen maximale zittingsduur voor commissarissen. Telkens na een zittingsduur kan een commissaris, na een zorgvuldige overweging, dan ook worden herbenoemd voor een nieuwe periode (§ 2.2.2.i).

  • Webcasting van presentaties aan beleggers en analisten wordt niet aangeboden omdat Hydratec Industries een Veilingfonds is (§ 4.2.3).