Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

In control statement

De directie van Hydratec Industries is van oordeel dat de risicobeheersings- en controlesystemen een redelijke mate van zekerheid geven, zodat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat. Het proces van aanscherping van de beheersings- en controlesystemen wordt voortdurend geëvalueerd en wordt ook in het lopende jaar voortgezet.

Verwijzend naar artikel 5.25c van de Wft verklaart de directie, naar beste weten, dat:

de jaarrekening naar haar mening een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en de winst van de onderneming over 2020 en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen ondernemingen;

het directieverslag een getrouw beeld geeft over de toestand op balansdatum, de gang van zaken gedurende het boekjaar van de onderneming en van de met haar verbonden ondernemingen, waarvan de gegevens in de jaarrekening zijn opgenomen. In het directieverslag zijn de wezenlijke risico’s waarmee de onderneming wordt geconfronteerd beschreven.

Amersfoort, 26 maart 2021

Directie

B.F. Aangenendt CEO

E.H. Slijkhuis CFO