Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Risicobeheer

Algemeen

Risicomanagement is een essentieel onderdeel van de ondernemingsstrategie van Hydratec Industries. Het doel is het identificeren en mitigeren van risico’s die een grote negatieve impact kunnen hebben op het realiseren van de strategische en financiële doelstellingen en daarmee de waarde van de onderneming. Hydratec Industries heeft een ondernemende cultuur waarin eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en eigenaarschap van medewerkers centraal staat. We zoeken steeds naar een balans tussen deze ondernemersgeest en het aangaan van risico's. Een adequaat risicobeheersingssysteem is daarbij van groot belang. Wanneer risico’s zichtbaar worden gemaakt, kunnen maatregelen worden getroffen deze risico’s te beheersen. Directie, management en commissarissen waarborgen een cultuur waarin door iedereen de vrijheid wordt gevoeld om op een verantwoorde manier om te gaan met risico’s.

Strategische en operationele beslissingen zijn gericht op het creëren van duurzame waarde. Dit betekent dat bij beslissingen de effecten op lange termijn worden gewogen. Dit voorkomt dat beslissingen worden genomen die positief zijn voor de korte termijn maar waarde vernietigen op de langere termijn. Het voordeel van deze oriëntatie is dat risicomanagement goed geïntegreerd en onlosmakelijk verbonden is met de  bedrijfsvoering. Tijdens de jaarlijkse strategische evaluatie met de Raad van Commissarissen wordt beoordeeld of het risicobeoordelingssysteem voldoende functioneert of dat het systeem aanpassingen behoeft. De aanpak is erop gericht verrassingen te voorkomen.

De belangrijkste risico’s zijn geïdentificeerd en geclusterd in vier categorieën: strategie, operatie, financieel en compliance.

  • Per risico(gebied) hebben wij een inschatting gemaakt van de mogelijke impact op de organisatie en de waarschijnlijkheid dat dit risico zich voordoet. Tot de impact behoren financiële en niet-financiële factoren. Het is de taak van de directie om de bedrijfskansen af te wegen tegen de verwachtingen en belangen van aandeelhouders, medewerkers, financiers en toezichthouders.

  • Vervolgens hebben wij per cluster aangegeven wat onze risicobereidheid is. Er wordt nadrukkelijk gezocht naar een balans tussen acceptabel risico enerzijds en het gevoerde ondernemerschap in het kader van een lange termijn waardecreatie anderzijds.

  • Ten slotte hebben we per risico aangegeven wat onze maatregelen betreffen om op het acceptabele risico uit te komen.

Risico-inschatting

Om tot een schematisch overzicht te komen inzake de risico’s die erkend worden, is in onderstaande grafiek per risico(gebied) een inschatting gemaakt van de impact en kans van deze risico’s. In de tabel zal vervolgens ingegaan worden op de risicobereidheid en de genomen maatregelen om de risico’s tot het gewenste niveau te reduceren.

Risicobereidheid

Hydratec Industries NV zoekt nadrukkelijk naar een balans tussen een acceptabel risico enerzijds en ondernemerschap en lange termijn waardecreatie anderzijds. Hydratec heeft een gemiddelde tot hoge risicobereidheid op het gebied van productontwikkeling en commerciële initiatieven. De risicobereidheid op het gebied van wet- en regelgeving is echter zero tolerance. Onze bereidheid per risicocategorie:

Categorie

Risicobereidheid

Strategisch

Hoog

Financieel

Laag

Operationeel

Gemiddeld

Compliance

Laag

Risicomaatregelen

Om de door Hydratec Industries NV te lopen risico's aan te laten sluiten met de risicobereidheid zijn de volgende maatregelen per risico genomen. De risico’s zijn gegroepeerd in de vier eerdere genoemde clusters.

Strategie

Risico

Strategisch Doel

Omschrijving

Mitigerende maatregelen

1

Leidende positie in verschillende markten

Economische en geopolitieke ontwikkelingen hebben invloed op de executie van de strategie en de financiële positie en resultaten.

Spreiden van activiteiten over meerdere bedrijven, producten en landen.

 

Flexibele kostenstructuur.

   

Sterke financiële balans bewaren.

2

Innovatie

Ontoereikende technologieontwikkeling en innovatie.

Continue aandacht en middelen voor vernieuwing en executie van de R&D-roadmap.

   

Focus op groeimarkten voedsel, gezondheid en mobiliteit.

3

Groei

Niet-succesvol integreren en/of opereren van geacquireerde ondernemingen.

Procedures en richtlijnen voor de uitvoering van het due diligence proces.

   

Integratie en harmonisatie in de rapportage- en beheersingssystemen en van de bedrijfsprocessen.

   

Kennisuitwisseling.

Financieel

Risico

Strategisch doel

Omschrijving

Mitigerende maatregel

4

Winstgevendheid

Volatiliteit van valuta’s waardoor winstmarges onder druk komen te staan.

Afdekken van valutarisico’s middels termijncontracten.

5

Klanttevredenheid

Beperkte beschikbaarheid van grondstoffen en volatiliteit van grondstofprijzen.

Prijsontwikkelingen zoveel mogelijk verrekenen in verkoopprijs.

Strategische inkoop bij meerdere leveranciers

6

Transparante bedrijfsvoering

Risico dat financiële verslaggeving materiële fouten bevatten.

Interne procedures en richtlijnen voor de interne en externe financiële verslaggeving.

  

Training en opleiding.

7

Continuïteit

Risico dat niet voldaan kan worden aan korte en lange termijn financieringsbehoefte.

Opstellen van periodieke kasstroom projecties.

 

Werkkapitaalbeheer.

 

Minimale solvabiliteit.

  

Actief monitoren bankconvenanten.

Operatie

Risico

Strategisch doel

Omschrijving

Mitigerende maatregel

8

Winstgevendheid

Risico dat projecten niet conform specificatie, afspraken en geplande marges worden opgeleverd.

Investering in gekwalificeerd personeel.

  

Training en opleiding van personeel.

  

Richtlijnen en procedures ten aanzien van projectbeheersing en projectadministratie.

9

Winstgevendheid

Risico op schending van beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit van data (inclusief IP).

IT-control framework

  

Kennisuitwisseling tussen de verschillende IT-managers.

  

Strikte procedures bij uitval of storting van systemen.

  

Continue aandacht voor cybersecurity en Awareness bij medewerkers.

10

Medewerkerstevredenheid

Schaarste aan goed gekwalificeerd personeel.

Talentmanagementprogramma

  

Goede reputatie inzetten om talentvolle medewerkers te werven.

  

Samenwerkingsprogramma’s met opleidingsinstituten.

11

Winstgevendheid

De wereldwijde pandemie kan leiden tot nieuwe/meer restricties opgelegd door overheden en een lage investeringsbereidheid.

Flexibele kostenstructuur.

  

Interne efficiency -en kostenbesparingsprogramma’s.

  

Productontwikkeling zodat vervangingsinvesteringen voor klanten attractiever worden.

12

Duurzaamheid

Het produceren en verwerken van kunststofproducten brengt milieurisico’s met zich mee.

Concrete actieplannen inzake preventieve maatregelen.

   

Interne richtlijnen inzake het voldoen aan milieuwetgeving.

13

Winstgevendheid

Fouten in het productieproces die kunnen leiden tot kwaliteitsverlies en discontinuïteit

Strikte kwaliteitsnormen en certificering.

  

Risico Inventarisaties en Evaluaties.

   

Brandverzekering.

Compliance

Risico

Strategisch doel

Omschrijving

Mitigerende maatregel

14

MVO

Schade (inclusief reputatie) door overtreding van wet- en regelgeving, onder andere op het gebied van export en sanctieregelgeving, oneerlijke concurrentie, fraude, corruptie en omkoping.

Interne richtlijnen ten aanzien van compliance.

  

Periodieke frauderisico workshops.

  

Gedragscode geldend voor al het personeel.

15

MVO

Schade (inclusief reputatie) door overtreding van fiscale wet- en regelgeving.

Monitoring op compliance en ontwikkelingen van fiscale wet- en regelgeving.

   

Gebruik maken van externe fiscale adviseurs

   

Tax Control Framework.

Milieu

Naast risico’s die een directe invloed hebben op onze strategie worden er ook preventieve maatregelen getroffen. Het beleid van Hydratec Industries is ook gericht op vermindering van onze totale milieubelasting. Actief zoeken we naar mogelijkheden om de CO2-footprint van onze werkmaatschappijen te verminderen. Dit aspect blijft in belang toenemen, niet in de laatste plaats omdat ook onze afnemers stringentere eisen stellen op dit gebied. In 2020 is er een inventarisatie gedaan naar potentiële CO2-besparingsmogelijkheden bij onze productielocaties in Nederland. Hieruit zijn concrete besparingsmaatregelen geïdentificeerd. Deze implementeren we in de komende jaren.