Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Enkelvoudige jaarrekening 2022

Enkelvoudige balans per 31 december vóór verwerking van het resultaat

x € 1.000

Toelichting

 

2022

 

2021

ACTIVA

     

Immateriële vaste activa

     

Goodwill

2.2

 

13.487

 

13.487

Software

  

53

 

69

Materiële vaste activa

     

Gebruiksrechten op gehuurde activa

  

109

 

107

Materiële vaste activa

  

20

 

25

Financiële vaste activa

2.3

    

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

  

89.920

 

78.374

Leningen aan groepsmaatschappijen

  

1.724

 

10.693

Vlottende activa

     

Vorderingen op groepsmaatschappijen

  

14.415

 

8.970

Overige vorderingen en overlopende activa

  

27

 

40

Liquide middelen

     

Bank

  

5.673

 

1.325

Totaal activa

  

125.428

 

113.090

x € 1.000

Toelichting

 

2022

 

2021

PASSIVA

     

Eigen vermogen

2.5

    

Geplaatst kapitaal

  

584

 

583

Agioreserve

  

6.499

 

6.328

Reserve omrekeningsverschillen

  

-2.132

 

-1.647

Hedgereserve

  

119

 

-189

Overige wettelijke reserve

  

2.200

 

299

Herwaarderingsreserve

  

1.120

 

1.128

Reserve voor geactiveerde kosten van ontwikkeling

  

1.054

 

1.063

Overige reserve

  

60.619

 

53.399

Onverdeeld resultaat

  

15.927

 

15.118

   

85.990

 

76.082

Voorzieningen

2.6

 

785

 

1.399

Kortlopende schulden

     

Schulden aan kredietinstellingen

2.7

 

-

 

-

Handelscrediteuren

  

145

 

53

Schulden aan groepsmaatschappijen

2.4

 

36.089

 

35.159

Overige schulden en overlopende passiva

  

2.419

 

397

   

38.653

 

35.609

Totaal passiva

  

125.428

 

113.090

Enkelvoudige winst- en verliesrekening

x € 1.000

Toelichting

 

2022

 

2021

      

Bedrijfskosten

     

Lonen, salarissen en inleenkrachten

2.9

-1.563

 

-1.197

 

Sociale lasten en pensioenen

 

-126

 

-126

 

Overige bedrijfskosten

 

-1.453

 

-1.157

 

Bedrijfsresultaat

  

-3.142

 

-2.480

Financiële baten en lasten

  

-126

 

-20

Resultaat voor belastingen

  

-3.268

 

-2.500

Belastingen

  

842

 

625

Resultaat deelnemingen

  

18.353

 

16.993

Nettoresultaat

  

15.927

 

15.118