Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Enkelvoudige jaarrekening 2020

Enkelvoudige balans per 31 december vóór verwerking van het resultaat

x € 1.000

Toelichting

 

2020

 

2019

ACTIVA

     

Immateriële vaste activa

     

Goodwill

2.2

 

13.487

 

13.487

Software

  

10

 

-

Materiele vaste activa

     

Gebruiksrechten op gehuurde activa

  

135

 

77

Materiele vaste activa

  

15

 

-

Financiële vaste activa

     

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

2.3

 

65.350

 

59.960

Leningen aan groepsmaatschappijen

  

13.459

 

15.250

Vlottende activa

     

Groepsmaatschappijen

  

4.853

 

10.376

Overige vorderingen en overlopende activa

  

164

 

493

Liquide middelen

     

Bank

  

-

 

-

Totaal activa

  

97.473

 

99.643

x € 1.000

Toelichting

 

2020

 

2019

PASSIVA

     

Eigen vermogen

2.4

    

Geplaatst kapitaal

  

581

 

580

Agioreserve

  

6.230

 

6.041

Reserve omrekeningsverschillen

  

-1.829

 

-890

Hedgereserve

  

-322

 

-384

Overige wettelijke reserve

  

299

 

299

Herwaarderingsreserve

  

1.161

 

1.186

Reserve voor geactiveerde kosten van ontwikkeling

  

1.087

 

1.357

Overige reserve

  

54.571

 

47.876

Onverdeeld resultaat

  

1.301

 

6.635

   

63.079

 

62.700

Voorzieningen

  

869

 

577

Kortlopende schulden

     

Schulden aan kredietinstellingen

  

12.698

 

23.419

Handelscrediteuren

  

91

 

82

Groepsmaatschappijen

  

19.952

 

12.373

Overige schulden en overlopende passiva

  

784

 

492

   

33.525

 

36.366

Totaal passiva

  

97.473

 

99.643

Enkelvoudige winst- en verliesrekening

x € 1.000

Toelichting

  

2020

  

2019

        

Bedrijfskosten

       

Lonen en salarissen

2.7

 

-619

  

-639

 

Sociale lasten en pensioenen

  

-118

  

-110

 

Overige bedrijfskosten

  

-1.404

  

-362

 

Bedrijfsresultaat

   

-2.141

  

-1.111

Financiële baten en lasten

   

-948

  

52

Resultaat voor belastingen

   

-3.089

  

-1.059

Belastingen

   

766

  

178

Resultaat deelnemingen

   

3.624

  

7.516

Nettoresultaat

   

1.301

  

6.635

Elementen die mogelijk in de toekomst in het nettoresultaat worden verantwoord

   

-1.100

  

242

Elementen die niet in de toekomst in het resultaat worden verantwoord

   

-5

  

-114

Totaal resultaat

   

196

  

6.763