Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerde winst- & verliesrekening

Bedragen x € 1.000

Toelichting

   

2020

   

2019

Netto-omzet

1.23

   

217.550

   

219.607

Materiaalverbruik/overige externe kosten

    

-81.760

   

-97.491

Wijzigingen in voorraden gereed product en contract activa/verplichtingen

    

-20.596

   

-13.637

Brutomarge

    

115.194

   

108.479

Lonen, salarissen en inleenkrachten

1.25.1

 

-56.274

   

-52.678

  

Sociale lasten en pensioenen

1.25.2

 

-12.436

   

-11.428

  

Afschrijving op vaste activa en bijzondere waardevermindering

1.29 / 1.30 / 1.31

 

-14.338

   

-8.588

  

Overige bedrijfskosten

1.27

 

-28.804

   

-25.545

  
     

-111.852

   

-98.239

Bedrijfsresultaat

    

3.342

   

10.240

Financiële baten

1.24.1

   

1.701

    

Financiële lasten

    

-1.774

   

-1.354

Resultaat voor belastingen

    

3.269

   

8.886

Belastingen

1.28

   

265

   

-2.251

Nettoresultaat voortgezette activiteiten

    

3.534

   

6.635

Nettoresultaat beëindigde activiteiten

    

-2.763

   

0

Nettoresultaat

    

771

   

6.635

          

Nettoresultaat toe te rekenen aan:

         

Aandeelhouders

    

1.301

   

6.635

Derden

    

-530

   

0

Gewogen gemiddeld aantal aandelen

    

1.289.557

   

1.286.654

Winst per gewoon aandeel (in euro’s)

    

1,01

   

5,16

Verwaterde winst per gewoon aandeel (in euro’s)

    

1,01

   

5,15