Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerde winst- & verliesrekening

x € 1.000

Toelichting

 

2022

 

2021

Netto-omzet

1.23

 

283.261

 

257.297

Verbruik materiaal en hulpstoffen

 

-143.037

 

-123.273

 

Lonen, salarissen en inleenkrachten

1.25.1

-60.387

 

-56.635

 

Sociale lasten en pensioenen

1.25.2

-12.226

 

-13.108

 

Afschrijving op vaste activa

1.29 / 1.30 / 1.31

-10.918

 

-11.606

 

Bijzondere waardeverminderingen

1.29 / 1.30 / 1.31

-218

 

-569

 

Overige bedrijfskosten

1.27

-34.688

 

-30.079

 

Totaal bedrijfslasten

  

-261.474

 

-235.270

Bedrijfsresultaat

  

21.787

 

22.027

      

Financiële baten

  

135

 

76

Financiële lasten

  

-1.064

 

-1.479

Resultaat voor belastingen

  

20.858

 

20.624

Belastingen

1.28

 

-5.038

 

-5.491

Nettoresultaat voortgezette activiteiten

  

15.820

 

15.133

Nettoresultaat beëindigde activiteiten

  

0

 

0

Nettoresultaat

  

15.820

 

15.133

      

Nettoresultaat toe te rekenen aan:

     

Aandeelhouders

  

15.927

 

15.118

Derden

  

-107

 

15

Gewogen gemiddeld aantal aandelen toerekenbaar aan aandeelhouders

  

1.293.841

 

1.291.875

Winst per aandeel toe te rekenen aan aandeelhouders:

     

Winst per gewoon aandeel (in euro’s)

  

12,31

 

11,70

Verwaterde winst per gewoon aandeel (in euro’s)

  

12,29

 

11,68

Winst per aandeel voortgezette activiteiten:

     

Winst per gewoon aandeel (in euro’s)

  

12,31

 

11,70

Verwaterde winst per gewoon aandeel (in euro’s)

  

12,29

 

11,68