Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Meerjarenoverzicht

Bedragen in duizenden euro’s, tenzij anders vermeld

 

2020

 

2019

 

2018

 

2017

 

2016

Winst-en-verliesrekening

          

Netto-omzet

 

217.550

 

219.607

 

208.388

 

169.323

 

162.374

Bedrijfsresultaat

 

3.342

 

10.240

 

8.930

 

8.311

 

8.171

Nettoresultaat

 

771

 

6.635

 

8.507

 

7.129

 

5.882

Nettoresultaat voor aandeelhouders

 

1.301

 

6.635

 

8.507

 

7.129

 

5.882

Kasstroom

          

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

24.555

 

7.170

 

9.510

 

13.962

 

5.760

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

-5.554

 

-31.695

 

-15.010

 

-8.000

 

-8.085

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

-17.791

 

-4.979

 

2.063

 

-334

 

-524

Nettokasstroom

 

1.210

 

-29.504

 

-3.437

 

5.628

 

-2.849

Balans

          

Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders Hydratec

 

63.079

 

62.700

 

59.189

 

53.399

 

48.390

Eigen vermogen

 

63.240

 

63.200

 

59.189

 

53.399

 

48.390

Bedragen in duizenden euro’s, tenzij anders vermeld

2020

 

2019

 

2018

 

2017

 

2016

Kengetallen

         

Bedrijfsresultaat in % van de omzet

1,5%

 

4,7%

 

4,3%

 

4,9%

 

5,0%

Rentabiliteit geïnvesteerd vermogen 1

0,7%

 

6,9%

 

9,6%

 

11,8%

 

9,5%

Rentabiliteit eigen vermogen  2

2,1%

 

10,9%

 

15,1%

 

14,0%

 

11,7%

Solvabiliteit3

31,8%

 

29,5%

 

35,3%

 

38,6%

 

40,8%

Gegevens per gewoon aandeel (in euro’s)

         

Bedrijfsresultaat 4

2,59

 

7,96

 

6,96

 

6,52

 

6,55

Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders Hydratec

48,92

 

48,73

 

46,13

 

41,92

 

38,81

Winst per aandeel voortgezette activiteiten

2,74

 

5,16

 

6,63

 

5,60

 

4,72

Winst per aandeel inclusief beëindigde activiteiten exclusief derden

1,01

 

5,16

 

6,63

 

5,60

 

4,72

Winst per aandeel inclusief beëindigde activiteiten derden

-0,41

        

Winst per aandeel inclusief beëindigde activiteiten

0,60

 

5,16

 

6,63

 

5,60

 

4,72

Dividend

    

2,70

 

2,25

 

1,70

Koers ultimo

54,0

 

68,5

 

63,0

 

55,03

 

44,3

Laagste koers

41,2

 

64,5

 

54,0

 

44,06

 

30,35

Hoogste koers

70,0

 

78,0

 

74,0

 

64,0

 

48,0

Overige gegevens

         

Gemiddeld aantal medewerkers

1.255

 

1.147

 

956

 

787

 

788

Netto-omzet per medewerker

173,3

 

191,5

 

218,1

 

215,1

 

206,1

Loonkosten per medewerker (exclusief inhuur en NOW regeling)

51,6

 

48,3

 

52,5

 

56,2

 

56,3

  • 1 Nettoresultaat exclusief eenmalige bate + rentelasten in % van het geïnvesteerd vermogen (totaal activa minus liquide middelen minus kortlopende, niet-rentedragende schulden).
  • 2 Nettoresultaat exclusief eenmalige bate in % van het gemiddeld eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders van Hydratec.
  • 3 Eigen vermogen als % van het balanstotaal.
  • 4 Voortgezette activiteiten.