Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Controleveklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Hydratec Industries N.V.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel

Naar ons oordeel:

 • geeft de in dit jaarverslag opgenomen geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Hydratec Industries N.V. per 31 december 2020 en van het resultaat en de kasstromen over 2020, in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie (EU-IFRS) en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

 • geeft de in dit jaarverslag opgenomen enkelvoudige jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Hydratec Industries N.V. per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Wat we gecontroleerd hebben

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Hydratec Industries N.V. (de vennootschap) te Amersfoort gecontroleerd. De jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening.

De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit:

 1. de geconsolideerde balans per 31 december 2020;

 2. de volgende geconsolideerde overzichten over 2020: de winst-en-verliesrekening, het overzicht van het totaalresultaat, het mutatieoverzicht eigen vermogen en het kasstroomoverzicht; en

 3. de toelichting met een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

 De enkelvoudige jaarrekening bestaat uit:

 1. de enkelvoudige balans per 31 december 2019;

 2. de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2019; en

 3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Hydratec Industries N.V. zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Controleaanpak

Samenvatting

Materialiteit

Materialiteit van EUR 1.700.000

0,8% van omzet

 

Groepscontrole

96% van totale activa

95% van omzet

 

Kernpunten

Frauderisico in de omzetverantwoording

Transacties met partijen in hoog risico landen

Waardering van goodwill

 

Oordeel

Goedkeurend

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op EUR 1.700.000 (2019: EUR 1.700.000). Voor de bepaling van de materialiteit wordt uitgegaan van de omzet (0,8% van omzet). Wij beschouwen de omzet als de meest geschikte benchmark, omdat wij verwachten dat de belangrijkste gebruikers van de jaarrekening zich met name richten op de ontwikkeling van de omzet in lijn met de zogenoemde ‘buy and build’ strategie van Hydratec Industries N.V. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn.

Wij hebben met de Raad van Commissarissen afgesproken dat wij tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven EUR 85.000 rapporteren aan hen alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.

Reikwijdte van de groepscontrole

Hydratec Industries N.V. staat aan het hoofd van een groep van entiteiten (groepsonderdelen) die activiteiten verrichten in de segmenten ‘Industrial Systems’ en ‘Plastic Components’. De financiële informatie van deze groep is opgenomen in de jaarrekening van de vennootschap.

De groepsaccountant heeft gedetailleerde instructies uitgestuurd naar alle accountants die betrokken zijn bij de controle van groepsonderdelen. In deze instructies zijn de belangrijkste controlegebieden benoemd waaronder de relevante risico’s op een materiële onjuistheid. Wij hebben de uitkomsten van de werkzaamheden van de accountants van groepsonderdelen geëvalueerd, onder andere op basis van de aan ons gerapporteerde bevindingen. Vanwege de effecten van Covid-19 is de controle grotendeels door middel van remote working uitgevoerd en hebben de site visits door het groepsteam niet fysiek plaatsgevonden. De voorraadinventarisaties als onderdeel van de controle van groepsonderdelen zijn wel fysiek bijgewoond.

Voor de onderdelen die niet in scope waren, hebben wij cijferanalyses uitgevoerd om te bevestigen dat onze scoping gedurende de controle passend bleef.

De werkzaamheden in relatie tot de goodwill impairment test, de ruiltransactie van aandelen van Stork Plastics Machinery B.V. en Rollepaal Holding B.V. en de deconsolidatie van Stork Plastics Machinery B.V. zijn door ons op groepsniveau uitgevoerd.

Wij hebben gedetailleerde instructies uitgestuurd naar alle accountants die betrokken zijn bij de controle van groepsonderdelen. In deze instructies zijn de belangrijkste controlegebieden benoemd waaronder de relevante risico’s op een materiële onjuistheid. Wij hebben de uitkomsten van de werkzaamheden van de accountants van groepsonderdelen geëvalueerd, onder andere op basis van de aan ons gerapporteerde bevindingen.

Door bovengenoemde werkzaamheden bij groepsonderdelen, gecombineerd met aanvullende werkzaamheden op groepsniveau, hebben wij voldoende en geschikte controle-informatie met betrekking tot de financiële informatie van de groep verkregen om een oordeel te geven over de jaarrekening. 

De dekking van de controle zoals opgenomen in de sectie ‘Samenvatting’ is 96% van de totale activa en 95% van de omzet (exclusief beëindigde bedrijfsactiviteiten). Bij alle onderdelen in scope is de controle van volledige consolidatiestaten uitgevoerd.

Onze focus op het risico van fraude en het niet voldoen aan wet en regelgeving

Onze doelstellingen

De doelstellingen van onze controle op het gebied van fraude en het niet-naleven van wet- en regelgeving zijn:

Met betrekking tot fraude:

 • het identificeren en inschatten van risico’s op een afwijking van materieel belang in de financiële overzichten die het gevolg is van fraude;

 • het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden ter verkrijging van voldoende en geschikte controle-informatie; en

 • het op passende wijze inspelen op fraude of vermoede fraude die tijdens de controle wordt geïdentificeerd.

Met betrekking tot het niet-naleven van wet- en regelgeving:

 • het identificeren en inschatten van risico’s op een afwijking van materieel belang in de financiële overzichten als gevolg van het niet-naleven van wet- en regelgeving; en

 • het verkrijgen van een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid dat de jaarrekening als geheel, geen afwijkingen van materieel belang bevatten als gevolg van fraude of fouten, rekening houdend met het toepasselijke wet- en regelgevingskader.

De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en detecteren van fraude en het niet-naleven van wet- en regelgeving berust bij de directie, onder toezicht van de Raad van Commissarissen. We verwijzen naar pagina 51 in het jaarverslag waarin de risico-inschatting door de directie is opgenomen en naar pagina 46 waar de raad van commissarissen deze inschatting in beschouwing neemt.

Onze risicobeoordeling

Als onderdeel van onze risico-inschattingswerkzaamheden hebben wij frauderisicofactoren met betrekking tot frauduleuze financiële verslaglegging, het oneigenlijk toe-eigenen van activa en het risico op omkoping en corruptie in acht genomen. Wij, samen met onze forensische specialisten, hebben de frauderisicofactoren geëvalueerd om na te gaan of deze factoren duidden op een risico op een afwijking van materieel belang als gevolg van fraude.

Daarnaast hebben we werkzaamheden uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de wet- en regelgeving die op de vennootschap van toepassing is en hebben we de Directie en de Raad van Commissarissen verzocht om inlichtingen te verstrekken omtrent de naleving van dergelijke wet- en regelgeving en hebben we correspondentie, indien van toepassing, met relevante regelgevende autoriteiten geïnspecteerd.

De potentiële impact van de geïdentificeerde wet- en regelgeving op de jaarrekening varieert aanzienlijk.

Ten eerste is de onderneming onderworpen aan wet- en regelgeving die direct van invloed is op de jaarrekening, inclusief belastingen, financiële verslaglegging en NOW-subsidie regelgeving. Wij hebben de mate waarin aan deze wet- en regelgeving wordt voldaan vastgesteld als onderdeel van onze controlewerkzaamheden voor de relevante elementen in de jaarrekening en derhalve zijn er geen aanvullende controlewerkzaamheden nodig.

Ten tweede is de vennootschap onderhevig aan diverse wet- en regelgeving waarbij niet-voldoen aan deze wet- en regelgeving indirect van invloed kan zijn op de jaarrekening ten aanzien van elementen verantwoord of toegelicht in de jaarrekening, of beide, bijvoorbeeld als gevolg van het ontvangen van boetes of claims. Wij hebben de volgende categorieën geïdentificeerd als wetgeving die indirect, redelijkerwijs een materiële impact op de jaarrekening zou kunnen hebben:

 • Anti-corruptiewetgeving en Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (in verband met de geografische spreiding van de activiteiten, waarbij de vennootschap o.a. werkt met klanten en agenten in hoog risico landen).

 • Sanctiewetgeving (in verband met de geografische spreiding van de activiteiten van de vennootschap).

 • Mededingingsrecht (in verband met het concurrentieveld in bepaalde markten waarin de vennootschap actief is).

 • Arbeidswetgeving (in verband met het aanzienlijke en geografisch gevarieerde personeelsbestand van de vennootschap).

 • Voorschriften op het gebied van veiligheid en gezondheid (in verband met de aard van de productieprocessen van de vennootschap).

 • Consumentenrecht, zoals productveiligheid en productclaims (in verband met de aard van en diversiteit aan producten van de vennootschap).

 • Milieuwetgeving (in verband met de milieurisico’s van de vennootschap bij het produceren en verwerken van kunststofproducten).

 • Wet- en regelgeving gerelateerd aan de beursnotering van de vennootschap.

In overeenstemming met de controlestandaarden hebben wij de volgende risico’s geïdentificeerd ten aanzien van fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving die relevant zijn voor onze controle, inclusief de relevante veronderstelde risico's:

 • Frauderisico in de omzetverantwoording: het risico op fraude gerelateerd aan het verantwoorden van niet bestaande omzet (een verondersteld risico);

 • Transacties met partijen in hoog risico landen: het risico op fraude en overtreding van wet- en regelgeving;

 • Het doorbreken de van de interne beheersingsmaatregelen door het management (een verondersteld risico).

Geïdentificeerde risico’s op het gebied van fraude en het niet voldoen aan wet- en regelgeving zijn besproken binnen het controleteam en wij bleven alert op aanwijzingen voor fraude en/of het niet-voldoen aan wet- en of regelgeving gedurende de controle. Dit omvatte de communicatie van de groep aan de controleteams van de groepsonderdelen over relevante frauderisico's en/of niet-naleving van wet- en regelgeving geïdentificeerd op groepsniveau.

Bij al onze controlewerkzaamheden hebben we aandacht besteed aan het risico dat het management de interne beheersingsmaatregelen doorbreekt, inclusief een evaluatie naar aanwijzingen van mogelijke oneigenlijke beïnvloeding door het management, wat een risico op een afwijking van materieel belang als gevolg van fraude kan betekenen. 

We hebben onze risico-inschatting en controleaanpak gecommuniceerd aan de Directie en de Raad van Commissarissen. Onze controlewerkzaamheden verschillen van een specifiek forensisch fraudeonderzoek, dat vaak een meer diepgaand karakter heeft.

Onze controlewerkzaamheden

We hebben de volgende controlewerkzaamheden (niet uitputtend) uitgevoerd om in te spelen op de ingeschatte risico's:

 • We hebben de opzet en het bestaan getoetst van de interne beheersingsmaatregelen die de frauderisico’s dienen te mitigeren. In het geval van tekortkomingen in de fraude-mitigerende interne beheersingsmaatregelen, hebben we aanvullende gegevensgerichte werkzaamheden verricht welke zijn ingericht aan de hand van onze risico-inschatting.

 • We hebben data-analyses uitgevoerd op journaalposten met een hoger risico in relatie tot de verantwoording van niet-bestaande omzet en hebben de belangrijkste schattingen beoordeeld op mogelijke oneigenlijke beïnvloeding door het management inclusief het uitvoeren van retrospectieve beoordelingen van schattingen van het voorgaande boekjaar. Waar we onverwachte journaalboekingen of andere risico's identificeerden via onze data-analyse, hebben we aanvullende controlewerkzaamheden uitgevoerd om in te spelen op elke geconstateerde onverwachte journaalboeking. Deze werkzaamheden omvatten ook het herleiden van transacties naar de broninformatie.

 • Ten aanzien van het frauderisico met betrekking tot de opbrengstverantwoording verwijzen we naar de paragraaf inzake de kernpunten van onze controle.

 • Met betrekking tot het risico op omkoping en corruptie in de verschillende landen, hebben we de beheersingsmaatregelen en procedures van de vennootschap geëvalueerd, zoals due diligenceprocedures met betrekking tot derde partijen. Hierbij hebben we de mogelijkheid van frauduleuze of corrupte betalingen via agenten betrokken en hebben gedetailleerde tests uitgevoerd ten aanzien van agenten in landen met een hoog risico.

 • We hebben een zekere mate van elementen van onvoorspelbaarheid in onze controleaanpak opgenomen, o.a. door middel van een wijziging in de scope bij één van de groepsonderdelen.

 • We hebben de uitkomst van andere controlewerkzaamheden in overweging genomen en geëvalueerd of bevindingen, dan wel afwijkingen indicatief waren voor fraude of niet-naleving van wet- en regelgeving. Indien dit het geval was, hebben wij onze beoordeling van de relevante risico's en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor onze controlewerkzaamheden opnieuw geëvalueerd.

 • We hebben controle-informatie verkregen met betrekking tot de naleving van die bepalingen van de wet- en regelgeving waarvan algemeen wordt aangenomen dat ze een direct effect hebben op de bepaling van materiële bedragen en toelichtingen in de jaarrekening.

 • We hebben rekening gehouden met het effect van feitelijke, vermoede of geïdentificeerde risico's van niet-naleving van wet- en regelgeving als onderdeel van onze procedures voor de daarmee samenhangende posten in de jaarrekening.

We merken op dat onze controle is gebaseerd op de procedures die zijn beschreven in overeenstemming met de toepasselijke controlestandaarden. Naast de vereisten uit de controlestandaarden hebben we de volgende aanvullende procedures uitgevoerd:

 • Data-analyses specifiek gericht op de transacties met partijen in hoog risico landen;

 • Bespreking van soft controls met de accountants van de groepsonderdelen.

Onze procedures om in te spelen op geïdentificeerde risico's op het gebied van fraude en het niet-naleven van wet- en regelgeving, hebben geleid tot de kernpunten van de controle  ‘Frauderisico in de omzetverantwoording’ en ‘Transacties met partijen in hoog risico landen’.

We merken op dat onze controle niet primair is opgezet om fraude en het niet-naleven van wet- en regelgeving te detecteren en dat het management verantwoordelijk is voor de opzet van een zodanige interne beheersing als de Directie noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude, waaronder het voldoen aan wet- en regelgeving. Gedurende het jaar heeft de vennootschap geen meldingen ontvangen in het kader van de klokkenluidersregeling.

Indien de gevolgen voor de financiële overzichten van het niet-voldoen aan indirecte wet- en regelgeving (onregelmatigheden) minder direct van invloed zijn op gebeurtenissen en transacties die in de jaarrekening tot uitdrukking komen, hoe minder waarschijnlijk het ook is dat de inherent beperkte controlewerkzaamheden, zoals vereist door de controlestandaarden, dit zouden identificeren. Bovendien bestaat er, zoals bij elke controle, een hoger risico op het niet-detecteren van onregelmatigheden indien deze het gevolg zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, opzettelijke onjuistheden, verkeerde representaties of de doorbreking van interne beheersmaatregelen.

De kernpunten van onze controle

In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het belangrijkst waren tijdens onze controle van de jaarrekening. De kernpunten van onze controle hebben wij met de Raad van Commissarissen gecommuniceerd, maar vormen geen volledige weergave van alles wat is besproken.

Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het kader van de jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de individuele kernpunten moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen over deze kernpunten.

Vergeleken met vorig jaar is het kernpunt gerelateerd aan de omzetverantwoording dit jaar gericht op het frauderisico. Het risico dat de opbrengstverantwoording niet voldoet aan de richtlijnen van IFRS 15 ‘Opbrengsten uit contracten met klanten’ is niet meer inbegrepen in dit kernpunt omdat er geen sprake is geweest van nieuwe materiële omzetstromen of soorten contracten die qua kenmerken of complexiteit verschillend zijn ten opzichte van vorig jaar. Het kernpunt gerelateerd aan de accounting van acquisities is niet inbegrepen, omdat er dit jaar geen materiële acquisities hebben plaatsgevonden.

Frauderisico in de omzetverantwoording

Omschrijving

Het risico bestaat dat niet-bestaande omzet wordt verantwoord als gevolg van fraude om te voldoen aan de bankconvenanten of de verwachtingen ten aanzien van de omzetgroei. Bij omzetstromen waarbij omzet over een periode wordt verantwoord bestaat het risico op een onjuiste inschatting van voortgang en verwachte kosten voor lopende contracten. Bij omzetstromen waarbij omzet op een moment in tijd wordt verantwoord bestaat het risico op het verantwoorden van omzet rond balansdatum zonder dat een prestatieverplichting is vervuld.

Onze aanpak

Wij hebben de opzet en bestaan van interne beheersingsmaatregelen binnen het verkoopproces onderzocht. Daaruit bleek dat deze niet voldoende waren waardoor wij aanvullende werkzaamheden hebben moeten uitvoeren. Wij hebben de redelijkheid geëvalueerd van de belangrijkste inschattingen van voortgang en verwachte kosten voor lopende contracten aan de hand van projectdocumentatie. Wij hebben de omzetverant-woording in de juiste periode in overeenstemming met IFRS gecontroleerd aan de hand van contracten en leveringsdocumentatie.

Onze observatie

De uitkomsten van onze procedures ten aanzien van de omzetverantwoording waren toereikend.

Transacties met partijen in hoog risico landen

Omschrijving

De groepsonderdelen van Hydratec Industries N.V. hebben een internationaal klanten-netwerk en werken met lokale partners en agenten in diverse landen, waaronder een aantal hoog risico landen. Hoog risico landen zijn de landen met strategische tekortkomingen in nationale AML regelgeving zoals aangewezen door de Europese Commissie, de FATF-lijst landen en landen met lage scores op de Corruption Perceptions Index (CPI) van Transparency International. Zoals beschreven op pagina 54 van het directieverslag kunnen de gevolgen van corruptie en omkoping en mogelijke daarmee verband houdende risico’s op witwassen leiden tot reputatieschade voor de groep als geheel. Transacties met partijen in hoog risico landen worden gezien als een kernpunt in onze controle vanwege mogelijke materiële impact op de jaarrekening als gevolg van fraude en overtreding van wet- en regelgeving.

Onze aanpak

Wij hebben de interne beheersingsmaatregelen beoordeeld die relevant zijn om dit risico te verminderen, zowel op het niveau van de groep als op het niveau van individuele groepsonderdelen. Deze interne beheersingsmaatregelen hebben o.a. betrekking op de due diligence procedures voor cliënten en agenten en de eisen die gesteld worden aan de agentcontracten en -betalingen. Wij hebben gebruik gemaakt van eigen forensische specialisten voor de gedetailleerde risicoanalyse, bepaling van de controleaanpak en de uitvoering van de testwerkzaamheden bij groepsonderdelen met een verhoogd risico. Wij hebben gegevensgerichte controlewerkzaamheden uitgevoerd, waaronder een gedetailleerde inspectie van documentatie met betrekking tot transacties met cliënten en agenten in hoog risico landen (onder andere contracten, facturen en betaalbewijzen).

Onze observatie

Uit onze beoordeling van de interne beheersingsmaatregelen bleek dat deze niet altijd voldoende waren en verbetering behoeven. Omdat wij in onvoldoende mate op deze interne beheersing konden steunen, hebben wij onze controlewerkzaamheden derhalve gegevensgericht uitgevoerd. Op basis van onze controlewerkzaamheden hebben wij bevindingen met betrekking tot de interne beheersing aan de Directie gerapporteerd. Zij hebben bevestigd dat zij deze bevindingen zullen herstellen en de interne beheersing verbeteren. Tijdens onze controle hebben we geen aanwijzingen van fraude of overtreding van wet- en regelgeving met betrekking tot transacties met partijen in hoog risico landen geconstateerd die een materiële impact op de jaarrekening als geheel kunnen hebben.

Waardering van goodwill

Omschrijving

Bij diverse overnames door Hydratec Industries N.V. en haar dochtermaatschappijen is goodwill ontstaan. Per 30 juni 2020 is een bijzondere waardevermindering van EUR 1,7 miljoen verantwoord voor Rollepaal Holding B.V. als gevolg van tegenvallende resultaten en orderintake. De boekwaarde van de goodwill per 31 december 2020 bedraagt EUR  20,1 miljoen. In lijn met IFRS wordt goodwill jaarlijks of tussentijds bij een indicatie voor een bijzondere waardevermindering getest. In deze test worden assumpties en schattingen gemaakt, bijvoorbeeld ten aanzien van toekomstige kasstromen en disconteringsvoeten. Hierbij bestaat het risico op onjuiste assumpties resulterend in onjuiste waardering van goodwill of onvolledige toelichtingen omtrent de veiligheidsmarge en gevoeligheidsanalyse.

 

Onze aanpak

Wij hebben de redelijkheid van de geïdentificeerde kasstroom-genererende eenheden (KGE) en kasstroomprognoses, die zijn opgenomen in de jaarlijkse goodwill impairment test, geëvalueerd aan de hand van budgetten en lange termijn plannen die zijn goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Hierbij heeft de Directie de effecten van Covid-19 in de budgetten en lange termijn plannen verwerkt. Wij hebben de redelijkheid van toegepaste aannames ook geëvalueerd door ze te vergelijken met externe en historische gegevens, zoals externe marktgroeiverwachtingen, en door de gevoeligheden in het waarderingsmodel te analyseren.

Wij hebben in ons controleteam een waarderingsdeskundige opgenomen die ons heeft geassisteerd bij de controle van de door Hydratec Industries N.V. gehanteerde aannames, in het bijzonder de eindwaarde groeivoet, de disconteringspercentages vóór belastingen, de waarderingsmethodiek en het waarderingsmodel.

Tot slot hebben wij geëvalueerd of de toelichting van de vennootschap toereikend is.

Onze observatie

Op basis van onze werkzaamheden zijn wij van mening dat de aannames van de Directie acceptabel zijn en de uitkomsten zich binnen de redelijke bandbreedte bevinden. De toelichting van de vennootschap in noot 1.29 van de jaarrekening vinden wij toereikend.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

 • met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

 • alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben een mindere diepgang dan onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

De Directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder de informatie die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.

Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde vereisten

Benoeming

Wij zijn door de Raad van Commissarissen op 23 juli 2019 benoemd als accountant van Hydratec Industries N.V. voor de controle van de boekjaren 2019 en 2020.

Geen verboden diensten

Wij hebben geen verboden diensten als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Europese verordening betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van Organisaties van Openbaar Belang geleverd.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van de Directie en de Raad van Commissarissen voor de jaarrekening

De Directie is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met EU-IFRS en met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is de Directie verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de Directie noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de Directie afwegen of de vennootschap in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsels moet de Directie de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de Directie het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De Directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de vennootschap.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze doelstelling is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Een verdere beschrijving van onze verantwoordelijkheden ten aanzien van een jaarrekening-controle is te vinden op de website van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) op: http://www.nba.nl/NL_oob_01. Deze beschrijving is onderdeel van onze controleverklaring.

Den Haag, 26 maart 2021

KPMG Accountants N.V. 

R.R.J. Smeets RA