Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2022

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening voor het jaar geëindigd op 31 december 2022 van Hydratec Industries N.V. te Amersfoort gecontroleerd. De jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening.

Naar ons oordeel:

 • geeft de in dit jaarverslag opgenomen geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Hydratec Industries N.V. per 31 december 2022 en van het resultaat en de kasstromen over 2022 in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie (EU-IFRS) en met Titel 9 Boek 2 BW

 • geeft de in dit jaarverslag opgenomen enkelvoudige jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Hydratec Industries N.V. per 31 december 2022 en van het resultaat over 2022 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit:

 • de geconsolideerde balans per 31 december 2022

 • de volgende overzichten over 2022: de geconsolideerde winst- en verliesrekening, het geconsolideerde overzicht van het totaalresultaat, het geconsolideerde mutatieoverzicht eigen vermogen en het geconsolideerde kasstroomoverzicht

 • de toelichting met een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

De enkelvoudige jaarrekening bestaat uit:

 • de enkelvoudige balans per 31 december 2022

 • de enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2022

 • de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening.

Wij zijn onafhankelijk van Hydratec Industries N.V. (hierna ook wel Hydratec of de onderneming) zoals vereist in de Europese verordening betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang, de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Informatie ter ondersteuning van ons oordeel

Wij hebben onze controlewerkzaamheden bepaald in het kader van de controle van de jaarrekening als geheel en bij het vormen van ons oordeel hierover. Onderstaande informatie ter ondersteuning van ons oordeel en onze bevindingen moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen of conclusies.

Ons inzicht in de onderneming

Hydratec levert industriële systemen en hightech componenten om duurzaam in de groeiende behoefte aan voedsel, gezondheid en mobiliteit te voorzien. De groepsstructuur bestaat voornamelijk uit twee bedrijven die hightech componenten ontwikkelen en produceren (Helvoet, met vestigingen in Nederland, België, Duitsland, India en Polen en Timmerije, gevestigd in Nederland) en drie bedrijven die industriële systemen produceren (Royal Pas Reform, met vestigingen in Nederland, de Verenigde staten en Brazilië, Rollepaal, met vestigingen in Nederland, de Verenigde Staten en India, en Lan Handling Solutions met vestigingen in Nederland) en wij hebben onze controle daarop ingericht. Wij hebben bijzondere aandacht in onze controle besteed aan een aantal onderwerpen op basis van de activiteiten van de groep en onze risicoanalyse.

Wij hebben de materialiteit bepaald en de risico’s geïdentificeerd en ingeschat dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten, om in reactie op deze risico’s de controlewerkzaamheden te bepalen ter verkrijging van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Materialiteit

Materialiteit

€ 2.200.000 (2021: 1.850.000)

Toegepaste benchmark

0,8% van de netto-omzet

Nadere toelichting

Wij beschouwen de netto-omzet als de meest geschikte benchmark, omdat wij verwachten dat de belangrijkste gebruikers van de jaarrekening zich met name richten op de ontwikkeling van de netto-omzet. De strategie van Hydratec is om met alle activiteiten consistent en over een langere periode een groei van omzet en resultaat te realiseren. De wijze waarop wij de materialiteit hebben bepaald, is consistent met voorgaand boekjaar.

Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn.

Wij zijn met de raad van commissarissen overeengekomen dat wij aan de raad tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven € 110.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.

Reikwijdte van de groepscontrole

Hydratec staat aan het hoofd van een groep van entiteiten (groepsonderdelen). De financiële informatie van deze groep is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.

De groepscontrole heeft zich met name gericht op de significante onderdelen. Wij hebben:

 • in onze hoedanigheid als externe accountant zelfstandig de controles uitgevoerd van de significante groepsonderdelen in Nederland: Royal Pas Reform Nederland, Lan Handling Solutions, Helvoet Nederland, Rollepaal Nederland, Timmerije en de enkelvoudige jaarrekening van Hydratec Industries N.V.

 • Gedetailleerde instructies uitgestuurd naar de accountants die betrokken zijn bij Helvoet België en Helvoet India. In deze instructies zijn de belangrijkste controlegebieden benoemd waaronder de relevante risico’s op materiële afwijkingen. Wij hebben de uitkomsten van de werkzaamheden van de accountants van groepsonderdelen geëvalueerd, onder andere op basis van de aan ons gerapporteerde bevindingen.

De controlewerkzaamheden in relatie tot onder andere de goodwill impairment test, de voorzieningen gerelateerd aan personeelsbeloningen, op aandelen gebaseerde betalingen, leases, de langlopende schulden, de winstbelastingposities en de continuïteitsveronderstelling zijn door ons op groepsniveau uitgevoerd.

Voor de onderdelen die niet in scope waren, hebben wij cijferanalyses uitgevoerd om te bevestigen dat onze scoping gedurende de controle passend bleef en geen indicaties gaven voor aanvullende risico’s of nadere detailwerkzaamheden.

In totaal vertegenwoordigen bovengenoemde werkzaamheden 78% van de totale activa, 90% van de netto-omzet van de groep en 96% van het resultaat voor belastingen.

Door bovengenoemde werkzaamheden bij (groeps)onderdelen, gecombineerd met aanvullende werkzaamheden op groepsniveau, hebben wij voldoende en geschikte controle-informatie met betrekking tot de financiële informatie van de groep verkregen om een oordeel te geven over de geconsolideerde jaarrekening.

Opdrachtteam en gebruikmaken van het werk van specialisten

Wij hebben zorggedragen dat het opdrachtteam zowel op het niveau van de groep als op het niveau van de groepsonderdelen over de juiste kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn voor de controle van een beursgenoteerd productiebedrijf. Wij hebben in het opdrachtteam specialisten opgenomen op het gebied van IT audit, forensische controle en duurzaamheidsverslaggeving. Daarnaast hebben wij belastingspecialisten en eigen deskundigen ingeschakeld voor de controle van de waardering van de belastingposities en de goodwill.

Onze aandacht voor klimaatrisico’s en de energietransitie

Klimaatverandering en de energietransitie bepalen in belangrijke mate de maatschappelijke agenda. Zaken als CO2-reductie hebben een impact op de financiële verslaggeving, omdat deze onder meer risico’s meebrengen voor de bedrijfsvoering, de waardering van activa en voorzieningen of de houdbaarheid van het bedrijfsmodel en toegang tot financiële markten van bedrijven met een grotere CO2 voetafdruk.

De directie  rapporteert in het hoofdstuk ’Milieu’ van het bestuursverslag hoe Hydratec omgaat met klimaat-gerelateerde en milieurisico's.

Als onderdeel van onze controle van de jaarrekening, hebben wij geëvalueerd in hoeverre bij schattingen en belangrijke veronderstellingen met name met betrekking tot bijzondere waardevermindering van goodwill, alsmede in de opzet van relevante interne beheersmaatregelen Hydratec rekening houdt met klimaatrisico’s en de mogelijke effecten van de energietransitie en met eventuele toezeggingen op dit gebied. Verder hebben wij het bestuursverslag gelezen en overwogen of er een inconsistentie van materieel belang is tussen de niet-financiële informatie in het hoofdstuk ‘Milieu’ en de jaarrekening.

Op basis van onze controlewerkzaamheden achten wij de klimaatrisico's niet van materieel belang voor de in de jaarrekening verwerkte schattingen of belangrijke veronderstellingen per 31 december 2022.

Onze focus op fraude en het niet-naleven van wet- en regelgeving

Onze verantwoordelijkheid

Hoewel wij niet verantwoordelijk zijn voor het voorkomen van fraude of het niet-naleven van wet- en regelgeving en van ons niet verwacht kan worden dat wij het niet-naleven van alle wet- en regelgeving ontdekken, is het onze verantwoordelijkheid om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening als geheel geen afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.

Onze controle-aanpak met betrekking tot frauderisico’s

Wij hebben de risico’s geïdentificeerd en ingeschat op een afwijking van materieel belang op de jaarrekening die het gevolg is van fraude. Wij hebben tijdens onze controle inzicht verkregen in de onderneming en haar omgeving, de componenten van het interne beheersingssysteem, waaronder het risico-inschattingsproces en de wijze waarop de directie inspeelt op frauderisico’s en het interne beheersingssysteem monitort en de wijze waarop de raad van commissarissen toezicht uitoefent, alsmede de uitkomsten daarvan.

Wij verwijzen naar hoofdstuk ‘Risicobeheer’ van het jaarverslag, waarin de directie zijn (fraude)risicoanalyse heeft opgenomen en het verslag van de Raad van Commissarissen waar de raad op deze (fraude)risicoanalyse reflecteert. Wij constateren dat de directie niet beschikt over een geformaliseerde frauderisicoanalyse.

Wij hebben de opzet en de relevante aspecten van het interne beheersingssysteem en in het bijzonder de frauderisicoanalyse geëvalueerd alsook bijvoorbeeld de gedragscode, klokkenluidersregeling en de incidentenregistratie. Wij hebben de opzet en het bestaan geëvalueerd, en voor zover wij noodzakelijk achten, de werking getoetst van interne beheersmaatregelen gericht op het mitigeren van frauderisico’s.

Als onderdeel van ons proces voor het identificeren van frauderisico’s, hebben wij frauderisicofactoren overwogen met betrekking tot frauduleuze financiële verslaggeving, oneigenlijke toe-eigening van activa en omkoping en corruptie in nauwe samenwerking met onze forensische specialisten. Wij hebben geëvalueerd of deze factoren een indicatie vormden voor de aanwezigheid van het risico op afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude.

In onze controle bouwen wij een element in van onvoorspelbaarheid. Ook hebben wij de uitkomst van andere controlewerkzaamheden beoordeeld en overwogen of er bevindingen zijn die aanwijzing geven voor fraude of het niet-naleven van wet- en regelgeving.

Zoals in al onze controles houden wij rekening met het risico dat het management interne beheersmaatregelen kan doorbreken. Vanwege dit risico hebben wij onder meer schattingen beoordeeld op tendenties die mogelijk een risico vormen op een afwijking van materieel belang, met name gericht op belangrijke gebieden die oordeelsvorming vereisen en significante schattingsposten, zoals toegelicht in toelichting 1.3 ‘Schattingen en oordeelsvorming door het management’ in de jaarrekening. Ook hebben wij data analyse gebruikt om journaalposten met een verhoogd risico te signaleren en te toetsen en de zakelijke beweegredenen (of het ontbreken daarvan) beoordeeld van bijzondere transacties, waaronder die met verbonden partijen.

Deze risico’s vereisten echter geen significante aandacht. De volgende frauderisico’s die wij hebben geïdentificeerd vereisten wel significante aandacht in onze controle.

Risico op fraude en overtreding van wet- en regelgeving (anti-corruptie)

Frauderisico

Het groepsonderdeel Royal Pas Reform van Hydratec Industries N.V. heeft een internationaal klantennetwerk en werkt met lokale partners en agenten in diverse landen, waaronder een aantal hoog risico landen.

 

Wij hebben ten aanzien van transacties met deze partners en agenten in hoog risico landen een risico op fraude en overtreding van wet- en regelgeving (anti-corruptie) geïdentificeerd.

Onze controleaanpak

Wij verwijzen naar het kernpunt ‘Risico op fraude en overtreding van wet- en regelgeving (anti-corruptie)’ waarin wij onze controleaanpak ten aanzien van dit frauderisico beschrijven.

Veronderstelde frauderisico’s bij de opbrengstenverantwoording en het risico dat het management interne beheersingsmaatregelen kan doorbreken

Frauderisico

Bij het identificeren en inschatten van frauderisico’s gaan wij uit van de veronderstelling dat er bij de opbrengstenverantwoording frauderisico’s bestaan en houden wij rekening met het risico dat het management interne beheersmaatregelen kan doorbreken.

 

Wij hebben overwogen dat dit risico zich voornamelijk voor zal doen ten aanzien van de juistheid van de omzetverantwoording en de waardering van de (omzet uit) onderhanden projecten.

Onze controleaanpak

Wij verwijzen naar het kernpunt ‘Risico op onjuiste omzetverantwoording en het risico dat het management interne beheersingsmaatregelen kan doorbreken’ waarin wij onze controleaanpak ten aanzien van dit frauderisico beschrijven.

Wij hebben kennis genomen van de beschikbare informatie en om inlichtingen gevraagd bij leden van de directie, management en de raad van commissarissen.

Uit de door ons geïdentificeerde frauderisico’s, ontvangen inlichtingen en andere beschikbare informatie volgen geen specifieke aanwijzingen voor fraude of vermoedens van fraude met een mogelijk materieel belang voor het beeld van de jaarrekening. Inherent aan het werken met agenten zijn er risico’s zoals toegelicht in de paragraaf ‘risicobeheer’ van het jaarverslag.

Onze controle-aanpak met betrekking tot het risico van niet voldoen aan wet- en regelgeving

Wij hebben passende controlewerkzaamheden verricht inzake de naleving van de bepalingen van de relevante wet- en regelgeving die van directe invloed zijn op de verantwoorde bedragen en toelichtingen in de jaarrekening. Daarnaast hebben wij de omstandigheden ingeschat met betrekking tot het risico van niet-naleven van wet- en regelgeving waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze van materiële invloed kunnen zijn op de jaarrekening, op basis van onze ervaring in de sector, door afstemming met de directie, het lezen van notulen, het kennisnemen van rapporten van de interne accountant en compliance afdeling en het uitvoeren van gegevensgerichte werkzaamheden gericht op transactiestromen, jaarrekeningposten en toelichtingen.

We hebben verder kennis genomen van advocatenbrieven en correspondentie met toezichthouders en zijn alert gebleven op indicaties voor een (mogelijke) niet-naleving gedurende de controle. Ten slotte hebben we schriftelijk de bevestiging ontvangen dat alle bekende gebeurtenissen van niet-naleving van wet- en regelgeving met ons zijn gedeeld. Voor de werkzaamheden die wij specifiek hebben verricht voor het risico op niet-naleving van de anticorruptiewetgeving verwijzen wij naar het kernpunt “Risico op fraude en overtreding van wet- en regelgeving (anti-corruptie)”.

Onze controle-aanpak met betrekking tot de continuïteitsveronderstelling

Zoals toegelicht in de note ‘1.1.3 continuïteit’ in de jaarrekening, is de jaarrekening opgemaakt op basis van de continuïteitsveronderstelling. Bij het opmaken van de jaarrekening heeft de directie een specifieke beoordeling gemaakt van de mogelijkheid van de onderneming om haar continuïteit te handhaven en de activiteiten voort te zetten voor de voorzienbare toekomst.

Wij hebben de specifieke beoordeling met de directie besproken en professioneel-kritisch geëvalueerd. Wij hebben overwogen of de specifieke beoordeling van de directie op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, alle relevante gebeurtenissen en omstandigheden bevat waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen.

Op basis van onze werkzaamheden hebben wij geen materiële onzekerheden ten aanzien van de continuïteit geïdentificeerd. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven

De kernpunten van onze controle

In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het meest belangrijk waren tijdens onze controle van de jaarrekening. De kernpunten van onze controle hebben wij met de raad van commissarissen gecommuniceerd, maar vormen geen volledige weergave van alles wat is besproken.

Het kernpunt ‘Onzekerheid in de NOW verantwoording’ van onze controle in voorgaand boekjaar beschouwen wij niet langer als kernpunt van deze controle, aangezien in 2022 (nagenoeg) alle NOW bijdragen door het UWV zijn vastgesteld en daarmee de resterende onzekerheid niet materieel meer is.

Risico op fraude en overtreding van wet- en regelgeving (anti-corruptie)

Risico

Het groepsonderdeel Royal Pas Reform van Hydratec Industries N.V. heeft een internationaal klanten-netwerk en werkt met lokale partners en agenten in diverse landen, waaronder een aantal hoog risico landen. Hoog risico landen zijn de landen die zijn aangewezen als staat waar een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme bestaat vanwege strategische tekortkomingen in hun nationale AML/CFT-regelgeving zoals aangewezen door de Europese Commissie, de FATF-lijst landen en landen met lage scores op de Corruption Perceptions Index (CPI) van Transparency International. Zoals beschreven in sectie ‘Risicobeheer’ van het directieverslag kunnen de gevolgen van corruptie en omkoping en mogelijke daarmee verband houdende risico’s op witwassen leiden tot schade (inclusief reputatieschade) voor de groep als geheel.

Transacties met lokale partners en agenten in hoog risico landen worden vanwege het risico op fraude en overtreding van wet- en regelgeving gezien als een kernpunt in onze controle vanwege mogelijk materieel belang voor het beeld van de jaarrekening als gevolg van fraude en overtreding van wet- en regelgeving. De aard, omvang en bijbehorende risico’s van de commissies aan agenten zijn in de jaarrekening van 2022 toegelicht in sectie 1.27 ‘Overige bedrijfskosten’ en in het bestuursverslag in de sectie ‘Risicobeheer’.

 
 

In afwijking op vorig jaar hebben wij gedurende controle vastgesteld dat dit risico niet meer van toepassing is op werkmaatschappij Rollepaal gezien de beperkte omvang van de transacties met agenten.

Onze controleaanpak

Wij hebben in onze controle forensisch specialisten ingezet voor het opzetten van een specifiek werkprogramma, het uitvoeren van dit werkprogramma en het vaststellen van observaties inzake het proces en het risico op niet-naleven van wet- en regelgeving. Onze werkzaamheden bestonden onder andere uit:

-       Het verkrijgen van inzicht in de aard en omvang van de transacties met agenten en de verwerking daarvan in de jaarrekening.

-       Het verkrijgen van inzicht in het proces rondom het aangaan van contracten, de autorisatie van betalingen aan agenten, de uitgevoerde achtergrondonderzoeken en het evalueren van de opzet en implementatie van interne beheersmaatregelen die hiermee verband houden.

-       Het houden van interviews met het management van de groepsonderdelen, de directie en de Raad van Commissarissen en het lezen van notulen van vergaderingen van directie en raad van commissarissen voor indicaties op non-compliance met wet- en regelgeving.

-       Het uitvoeren van gegevensgerichte werkzaamheden op (1) transacties met agenten; (2) transacties met overheden en politically exposed persons (PEP); (3) contante betalingen; (4) reis- en marketingkosten, (5) UBO-checks, (6) aanwezigheid van contracten en code of conduct, (7) en de vaststelling van de geleverde diensten en de verhouding van de commissie ten opzichte van de geleverde dienst voorafgaand aan betaling.

-       Het vaststellen in hoeverre onze bevindingen van afgelopen jaar zijn opgevolgd,

-       Het evalueren van de toereikendheid van de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan en of de restrisico’s tot uitdrukking komen in het directieverslag.

Belangrijke observaties

Uit de door ons onderzochte transacties met lokale partners en agenten in hoog risico landen volgen geen specifieke aanwijzingen voor of vermoedens van fraude of niet naleving met wet- en regelgeving met een mogelijk materieel belang voor het beeld van de jaarrekening die niet toereikend zijn verwerkt of toegelicht in de jaarrekening. In dit kader hebben wij aanbevelingen gedaan ten aanzien van tekortkomingen in de interne beheersing en vastgesteld in hoeverre er sprake is van (door Hydratec) geaccepteerde restrisico’s.

Risico op onjuiste omzetverantwoording en het risico dat het management interne beheersingsmaatregelen kan doorbreken

Risico

Wij veronderstellen op basis van onze inschatting dat de opbrengsten uit projecten (over een periode) en de opbrengsten uit de levering van goederen (moment in tijd) aanleiding geven tot het risico op onjuiste omzetverantwoording.

Deze netto-omzet is toegelicht in sectie 1.19 ‘Netto-omzet’ van de geconsolideerde jaarrekening. De directie beschrijft deze risico’s in sectie ‘risicobeheer’ van het jaarverslag.

Het risico bestaat dat niet-bestaande omzet wordt verantwoord als gevolg van fraude om te voldoen aan de verwachtingen ten aanzien van de omzetgroei. Bij omzetstromen waarbij omzet over een periode wordt verantwoord bestaat het risico op een bewust onjuiste inschatting van voortgang en verwachte kosten voor lopende contracten. Dit geldt voor de werkmaatschappijen Helvoet, Rollepaal en Lan Handling Solutions. Bij omzetstromen waarbij omzet op een moment in tijd (point in time) wordt verantwoord bestaat het risico op het verantwoorden van omzet rond balansdatum zonder dat een prestatieverplichting is vervuld. Dit geldt voor de werkmaatschappijen Royal Pas Reform, Timmerije, Helvoet Nederland, Helvoet België en Helvoet India.

Vanwege de onderkende risico’s hebben wij de controle van de juiste omzetverantwoording als kernpunt van onze controle aangemerkt.

In afwijking op vorig jaar hebben wij gedurende controle vastgesteld dat het fraude risico (point in time) niet meer van toepassing op werkmaatschappij Rollepaal is gezien de beperkte omzet point-in-time.

Onze controleaanpak

Onze werkzaamheden bestonden onder andere uit:

-       Het evalueren van de opzet en implementatie van interne beheersmaatregelen binnen het verkoopproces en het toetsen van de interne beheersmaatregelen voor zover deze het frauderisico mitigeren.

-       Het gebruiken van data analyse werkzaamheden om handmatige journaalposten met een verhoogd risico of ongebruikelijke transacties te identificeren en voor deze transacties vaststellen of de omzet juist is verantwoord.

-       Het evalueren of individueel significante contracten zijn verwerkt in overeenstemming met IFRS 15 ‘Opbrengsten van contracten met klanten’.

-       Het toetsen van de afgrenzing van de omzet aan de hand van contractuele afspraken en de leverdocumentatie voor transacties rond balansdatum.

-       Het onderzoeken van creditnota's na balansdatum en vaststellen of deze in de juiste periode zijn verantwoord.

In aanvulling hierop hebben wij voor de opbrengsten uit projecten (over een periode) nog de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

-       Het inspecteren van correspondentie met klant, en het inspecteren van notulen en vragen om inlichtingen bij projectmanagers met betrekking tot de adequaatheid van de significante schattingen rondom voortgang, nog te maken kosten en projectresultaat.

-       Detailwerkzaamheden om de juistheid en volledigheid van de door het management gemaakte inschatting van de nog te maken kosten in de geselecteerde projecten te toetsen.

-       Het beoordelen of er sprake is van verlieslatende contracten middels marge-analyses en het inspecteren van project rapportages.

-       Het vaststellen in hoeverre de schattingen van vorig jaar betrouwbaar waren aan de hand van de werkelijke projectresultaten in 2022 (backtesting).

 

-       Het evalueren van de toelichtingen in de jaarrekening.

Belangrijke observaties

Uit de door ons onderzochte opbrengsttransacties volgen geen bevindingen van materiële omvang met betrekking tot de juistheid van de verantwoorde netto-omzet en de waardering van de (omzet uit) onderhanden projecten en de toelichting hieromtrent in de jaarrekening.

Risico op onjuiste waardering goodwill (IAS36)

Risico

Bij diverse overnames door Hydratec Industries N.V. en haar dochtermaatschappijen is goodwill ontstaan die in lijn met IAS 36 ‘Bijzondere waardevermindering van activa’ jaarlijks wordt getoetst op bijzondere waardeverminderingen (impairment). Hierbij worden aannames en schattingen gemaakt, bijvoorbeeld ten aanzien van toekomstige kasstromen en disconteringsvoeten.

 

Wij verwijzen naar toelichtingen 1.7.1 ‘Overnames en goodwill’ en 1.29.1 ‘Impairment test’ in de jaarrekening.

  
 

Onze belangrijkste overwegingen om dit als een kernpunt aan te merken zijn:

 

► er is een grote mate van schattingsonzekerheid in de waardering van de goodwill gebaseerd op inschattingen over de toekomst;

 

► de berekeningsmethode is complex;

 

► de onderliggende aannames en uitgangspunten, waaronder de eindwaarde groeivoet en de disconteringspercentages vóór belastingen, zijn subjectief.

Onze controleaanpak

Onze werkzaamheden bestonden onder andere uit:

 

-       Het verkrijgen van inzicht in het proces omtrent de goodwill impairment analyse en het evalueren van de opzet en implementatie van de interne beheersmaatregelen die hiermee verband houden.

 

-       Het vaststellen dat de door de Hydratec gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving in overeenstemming zijn met IAS 36.

 

-       Het evalueren van de geschiktheid en de rekenkundige juistheid van de toegepaste waarderingsmodellen en de gehanteerde aannames en uitgangspunten met behulp van specialisten, in het bijzonder de eindwaarde groeivoet en de disconteringspercentages vóór belastingen.

 

-       Het beoordelen van de toekomstige kasstromen zoals opgenomen in budgetten en Lange Termijn Plannen (LTP’s) en de plausibiliteit van de daarbij gehanteerde aannames.

 

-       Het vaststellen in hoeverre de inschattingen van toekomstige kasstromen van vorig jaar betrouwbaar zijn gebleken aan de hand van de werkelijke kasstromen in 2022.

 

-       Het uitvoeren van een gevoeligheidsanalyse op de belangrijkste aannames.

 

-       het evalueren van de toereikendheid van de toelichting in de jaarrekening en met name in hoeverre de toelichting ingaat op de belangrijkste schattingen en veronderstellingen en de schattingsonzekerheid benoemt.

Belangrijke observaties

Op basis van onze werkzaamheden zijn wij van mening dat de aannames van de directie acceptabel zijn en de uitkomsten op basis van onze gevoeligheidsanalyses zich binnen de redelijke bandbreedte bevinden en adequaat zijn toegelicht.

Verantwoording van NOW Subsidies

Risico

Hydratec Industries heeft in het kader van de tijdelijke noodmaatregelen overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) subsidie aangevraagd op basis van de werkmaatschappijregeling. Als gevolg van deze regeling worden loonkosten vergoed op basis van de procentuele daling van de omzet in de verschillende NOW tijdvakken. Om aanspraak te maken op de NOW zijn verdere voorwaarden van toepassing, zoals een groepsbreed verbod op dividenden, ontslagvergoedingen en bonussen aan bestuurders.

Hydratec Industries heeft over 2020 NOW subsidies aangevraagd voor de eerste, tweede en derde tranche voor de werkmaatschappijen Royal Pas Reform en Rollepaal (de aanvragers). De totale omvang van NOW subsidies bedraagt € 4,4 miljoen waarvan € 3,2 miljoen in 2020 is verantwoord en € 1,2 miljoen in 2021. Hiervan is reeds € 3,4 miljoen definitief bij het UWV aangevraagd.

Tijdens onze controle van de jaarrekening hebben wij vastgesteld dat er door een drietal werkmaatschappijen, niet zijnde de aanvragers, dividend is uitgekeerd over het boekjaar 2020 in 2021, zoals toegelicht in sectie 1.25 ‘Personeel’. Eén van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor NOW subsidie is dat geen enkele werkmaatschappij van de groep van ondernemingen onder Hydratec noch Hydratec zelf een dividend uitkeert over 2020, ook niet intern. Hiermee is voor de reeds ingediende aanvragen (€ 3,4 miljoen) dus niet voldaan aan de van toepassing zijnde NOW-regeling.

De directie heeft inmiddels de dividenduitkeringen teruggedraaid teneinde materieel te voldoen aan de verplichtingen van de NOW.

Het risico bestaat dat Hydratec niet aan alle voorwaarden en verplichtingen voor NOW voldoet waardoor de verantwoording van steunmaatregelen in de jaarrekening niet juist is. In dit kader verwijzen wij naar sectie 1.3 Schattingen en oordeelsvorming door management in de jaarrekening. Wij hebben derhalve de verantwoording van de NOW subsidies als kernpunt van onze controle aangemerkt.

Onze controleaanpak

Onze werkzaamheden bestonden onder andere uit:

-       Wij hebben kennis genomen van de NOW regelingen en de voorwaarden en verplichtingen die gelden om in aanmerking te komen voor de regeling.

-       Wij hebben gegevensgerichte werkzaamheden uitgevoerd op de naleving van de voorwaarden die van toepassing zijn, zoals de controle van ontslagvergoedingen, dividenden en bonussen.

-       Wij hebben aanvullende werkzaamheden verricht onder andere met betrekking tot de naleving van de verplichting tot het niet uitkeren van dividenden voor alle entiteiten binnen de groep.

-       Wij hebben kennis genomen van het ingewonnen extern juridisch advies omtrent de naleving van voorwaarden en toekenning van de NOW subsidie.

-       Het evalueren van verantwoording en de toelichting van de onzekerheid in de jaarrekening.

Belangrijke observaties

Op basis van onze werkzaamheden zijn wij van mening dat verwerkingswijze van de NOW subsidies en toelichtingen hieromtrent in de jaarrekeningacceptabel zijn en dat de onzekerheid in de verantwoording voldoende in de jaarrekening is toegelicht.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Het jaarverslag omvat andere informatie naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

 • met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat

 • alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist voor het bestuursverslag en de overige gegevens en op grond van artikelen 2:135b en 2:145 lid 2 BW is vereist voor het bezoldigingsverslag.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW artikel 2:135b lid 7 BW en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. De directie en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk het opstellen en openbaar maken van het bezoldigingsverslag in overeenstemming met artikelen 2:135b en 2:145 lid 2 BW.

Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde vereisten en ESEF

Benoeming

Wij zijn door de algemene vergadering op 26 mei 2021 benoemd als accountant van Hydratec Industries N.V. vanaf de controle van het boekjaar 2021 en zijn sinds dat boekjaar tot nu toe de externe accountant.

Geen verboden diensten

Wij hebben geen verboden diensten geleverd als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Europese verordening betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang.

Europees uniform elektronisch verslaggevingsformaat (ESEF)

Hydratec heeft het jaarverslag opgesteld in ESEF. De vereisten hiervoor zijn vastgelegd in de Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/815 met technische reguleringsnormen voor de specificatie van een uniform elektronisch verslagleggingsformaat (hierna: de RTS voor ESEF).

Naar ons oordeel voldoet het jaarverslag, opgesteld in het XHTML-formaat met daarin opgenomen de (deels) gemarkeerde geconsolideerde jaarrekening, zoals door Hydratec Industries N.V. opgenomen in de rapportageset, in alle van materieel zijnde aspecten aan de RTS voor ESEF.

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarverslag, inclusief de jaarrekening, in overeenstemming met de RTS voor ESEF, waarbij de directie de verschillende onderdelen samenvoegt in één enkele rapportageset.

Het is onze verantwoordelijkheid een redelijke mate van zekerheid te krijgen voor ons oordeel dat het jaarverslag in deze rapportageset voldoet aan de RTS voor ESEF.

Wij hebben ons onderzoek uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 3950N ‘Assurance-opdrachten inzake het voldoen aan de criteria voor het opstellen van een digitaal verantwoordingsdocument’. Ons onderzoek bestond onder andere uit:

 • het verkrijgen van inzicht in het financiële rapportageproces van Hydratec, waaronder het opstellen van de rapportageset

 • het identificeren en inschatten van de risico’s dat het jaarverslag niet in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoet aan de RTS voor ESEF en het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van verdere assurance-werkzaamheden als basis voor ons oordeel, waaronder:

  • - het verkrijgen van de rapportageset en het uitvoeren van validaties om vast te stellen of de rapportageset met het daarin opgenomen Inline XBRL-instance document en de XBRL-extensie taxonomiebestanden in overeenstemming met de technische specificaties zoals opgenomen in de RTS voor ESEF zijn opgesteld

  • - het onderzoeken van de informatie met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening in de rapportageset om vast te stellen of alle vereiste markeringen zijn toegepast en of deze in overeenstemming zijn met de RTS voor ESEF.

Beschrijving van verantwoordelijkheden voor de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van de directie en de raad van commissarissen voor de jaarrekening

De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met EU-IFRS en met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is de directie verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet de directie de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de onderneming.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. De sectie ‘Informatie ter ondersteuning van ons oordeel’ hierboven, bevat een informatieve samenvatting van onze verantwoordelijkheden en de uitgevoerde werkzaamheden als basis voor ons oordeel.

Onze controle bestond verder onder andere uit:

 • Het in reactie op de ingeschatte risico’s uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel

 • Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de onderneming

 • Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan

 • het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen

 • het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen

Communicatie

Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

In dit kader geven wij ook een verklaring aan de auditcommissie van de raad van commissarissen op grond van artikel 11 van de Europese verordening betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang. De in die aanvullende verklaring verstrekte informatie is consistent met ons oordeel in deze controleverklaring.

Wij bevestigen aan de raad van commissarissen dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis van alle zaken die wij met de raad van commissarissen hebben besproken. Wij beschrijven deze kernpunten in onze controleverklaring, tenzij dit is verboden door wet- of regelgeving of in buitengewoon zeldzame omstandigheden wanneer het niet vermelden in het belang van het maatschappelijk verkeer is.

Zwolle, 16 maart 2023

Ernst & Young Accountants LLP

drs. Daniël Groot Zwaaftink RA