Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

1.11 Overige vorderingen

Handels- en overige vorderingen worden bij de eerste verwerking in de jaarrekening opgenomen tegen reële waarde en daarna tegen de geamortiseerde kostprijs gebruikmakend van de effectieve-rentemethode onder aftrek van cumulatieve bijzondere

1.12 Liquide middelen

Liquide middelen, bestaande uit banksaldi, kasgelden en direct opvraagbare deposito’s, worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Rekening-courantfaciliteiten bij banken worden gepresenteerd onder overige schulden.

1.13 Bijzondere waardevermindering

Elk jaar wordt beoordeeld of er indicaties bestaan dat vaste activa een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan. Indien een dergelijke indicatie bestaat, dan wordt de realiseerbare waarde van het actief berekend.

1.14 Eigen vermogen

Het aandelenkapitaal is gekwalificeerd als eigen vermogen. De Groep heeft geen preferente aandelen uitgegeven. Transactiekosten voor uitgifte van aandelen worden ten laste van het eigen vermogen worden verantwoord.

1.15 Voorzieningen

In de balans wordt een voorziening verwerkt wanneer sprake is van een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting voor de Groep als gevolg van een gebeurtenis op of voor balansdatum en het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die

1.16 Belastingen

(Winst)belastingen omvatten actuele en uitgestelde belastingen.

1.17 Leningen en leaseverplichtingen

Op de ingangsdatum van de leaseovereenkomst neemt de Groep lease verplichtingen op die worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de leasebetalingen die over de leaseperiode moeten worden gedaan.

1.18 Handelsschulden en overige schulden

Handelsschulden en overige schulden worden bij de eerste verwerking in de jaarrekening opgenomen tegen reële waarde en daarna tegen de geamortiseerde kostprijs. De opgenomen bedragen hebben een looptijd van korter dan één jaar.

1.19 Netto-omzet

Er zijn twee significante netto-omzetcomponenten te onderscheiden, namelijk omzet uit:

1.20 Kosten

Dit betreft de wijzigen in de balanspositie voorraad gereed product en contract activa/verplichtingen die onderdeel zijn van kostprijs verkopen.

Toon meer resultaten