Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Ontwikkelingen 2020

De komst van Covid-19 was een schok voor iedereen. Onze allereerste zorg was de veiligheid van onze medewerkers. Alle collega’s die in het buitenland verbleven zijn teruggehaald. In onze bedrijven hebben we passende maatregelen genomen om verspreiding van Covid-19 tegen te gaan en onze mensen een veilige werkplek te bieden.

Het creëren van veilige werkomstandigheden was maatwerk en gebeurde decentraal. Per locatie zijn stappen genomen die pasten bij de omstandigheden. Zo hebben we schema's gemaakt voor het thuiswerken van medewerkers, de aantallen medewerkers per ruimte gemaximaliseerd, per afdeling gerouleerd in bezetting, markeringen aangebracht die medewerkers continu attenderen op het houden van afstand en nog veel meer: alles om veilige omstandigheden voor iedereen te creëren. Noodgedwongen heeft het thuiswerken een enorme impuls gekregen. In korte tijd hebben we veel ervaring opgedaan met online vergaderen, maar ook bijvoorbeeld met het installeren van producten op afstand. Daarbij hebben we innovatieve technieken zoals Virtual Reality in gebruik genomen die we in de toekomst zeker zullen blijven gebruiken.

Markten

Binnen de mobilitymarkt is de automotive branche in het tweede kwartaal hard geraakt door Covid-19. Plotseling gingen wereldwijd bijna alle fabrieken dicht. Gelukkig zagen we na enige tijd weer een herstart en aan het eind van het jaar een inhaalvraag. Binnen de automotive branche zakte de markt van vrachtwagens veel minder terug en het aantal verkochte tweewielers steeg.

De health markt is extra in de belangstelling gekomen. We waren al actief op het gebied van vaccineren en bloedtesten, en konden snel schakelen toen de vragen op dat terrein hogere prioriteit kregen. Zo heeft Helvoet bijgedragen aan het verhogen en zekerstellen van de corona-testcapaciteit in Nederland door PCR-test cartridges te produceren. We verwachten dat deze markt nog verder zal groeien in de toekomst.

Out of home consumptie heeft dit jaar een behoorlijke klap gekregen. Daar staat tegenover dat de petfood sector juist in de crisis een forse groei doormaakte. Voor grote vervangingsinvesteringen zagen wij aarzeling in de investeringsbereidheid, vooral bij extrusiemachines en kuikenbroederijen. Maar investeringen voor capaciteitsuitbreiding, zeker in de petfood, liepen onverminderd door.

"De health markt is extra in de belangstelling gekomen, we verwachten hierin nog verdere groei"

We zijn de eerste schok van de pandemie goed te boven gekomen en door scherpe keuzes te maken heeft de crisis ons op een aantal terreinen juist sterker gemaakt. Onze strategie van diversificatie met een decentrale organisatie heeft daarbij geholpen. Voor de langere termijn zien we door deze pandemie geen fundamentele wijzigingen in onze markten en we verwachten op diverse terreinen een opleving van de vraag wanneer Covid-19 onder controle is. Voor de health sector voorzien we zelfs structureel meer mogelijkheden, omdat er meer bewustwording en aandacht is ontstaan voor preventie. Het is te verwachten dat er structureel meer getest zal worden.

Aandelenruil

In december 2019 zijn wij 75% eigenaar geworden van Stork Plastics Machinery en Rollepaal. Eind 1e kwartaal werden deze bedrijven hard geraakt door Corona. In het 2e kwartaal van 2020 zijn Hydratec en Wadinko daarom tot de conclusie gekomen dat Rollepaal en Stork in de huidige marktomstandigheden slagvaardiger kunnen opereren met ieder één aandeelhouder. Via een aandelenruil heeft Hydratec hierbij het resterende 25% belang in Rollepaal overgenomen in ruil voor het 75% aandelenbelang in Stork en betaling van € 1,0 miljoen. De de-consolidatie van Stork heeft een netto-resultaat impact gehad voor aandeelhouders van € 2,3 miljoen negatief. Door de ruiltransactie werd Hydratec Industries 100% aandeelhouder van Rollepaal, een strategische aanvulling op onze Systems-activiteiten. Binnen Hydratec Industries kan het bedrijf zich verder ontwikkelen en de bedrijfsprocessen standaardiseren om nog beter in te spelen op de wensen van de markt.

Resultaat

De situatie rondom Covid-19 heeft een behoorlijke impact gehad op het omzetniveau in 2020. Autonoom nam de omzet met 9,2% af. Vooral het tweede kwartaal liet een duidelijke afname zien. Na een herstel in het derde kwartaal werd in het vierde kwartaal voor de groep een omzet bereikt op een niveau van voor Corona. Hierbij zijn de verschillen per bedrijf groot. Door de overname van Rollepaal is de totale omzet ongeveer op hetzelfde niveau uitgekomen als in 2019. Met deze gelijkblijvende omzet is een hogere marge behaald. We hebben kunnen profiteren van de genomen efficiencymaatregelen, een betere mix van producten en inkoopvoordelen.

Bij alle bedrijven hebben we in 2020 kosten gereduceerd en extra kritisch gekeken naar beoogde investeringen. We hebben scherpe keuzes gemaakt die bij Rollepaal en Helvoet hebben geleid tot een reorganisatie. Naar aanleiding van deze reorganisaties zijn € 2,8 miljoen kosten opgenomen. De operationele kosten zijn gestegen doordat Rollepaal aan de groep is toegevoegd. Bovendien is een bate verantwoord voor de door overheden verstrekte subsidies in het kader van compensatie voor Covid-19 (€ 3,6 miljoen). Het operationele resultaat is uitgekomen op € 3,3 miljoen (2019: € 10,2 miljoen). Beide segmenten, Industrial Systems en Plastic Components, hebben in vrijwel gelijke mate bijgedragen aan een positieve Ebitda, respectievelijk 8,9% en 9,1%.

Het saldo van de financiële baten en lasten is nihil, veroorzaakt door een eenmalige financiële bate. Dit betreft het voordeel van de opties bij de verwerving van het 25% belang van Rollepaal. De financiële last is dit jaar € 1,8 miljoen, en daarmee hoger dan voorgaand jaar (€ 1,4 miljoen). Dit wordt veroorzaakt door een hogere rekening courant stand met de bank gedurende het jaar. In 2020 is Helvoet USA geliquideerd. Hieruit zijn compensabele verliezen ontstaan, waardoor per saldo een belastingbate is verantwoord van € 0,3 miljoen.

Kasstroom

Bij het uitbreken van de Covid-19 pandemie maakte onze kasstroom prognose snel duidelijk dat in alle scenario’s rondom terugval van omzet door Covid-19 de financiële ruimte in de kredietfaciliteit voldoende zou zijn. Omdat niet altijd aan het bankconvenant kon worden voldaan, zijn er nieuwe afspraken met de bank gemaakt. Hieraan hebben we het gehele jaar ruim kunnen voldoen.

In 2020 bedraagt de operationele kasstroom € 24,6 mijoen (2019: € 7,2 miljoen). Naast de operationele winst en het hogere afschrijvingsniveau levert de mutatie in het werkkapitaal hieraan een belangrijke bijdrage. Direct na aanvang van de Covid-19 uitbraak is besloten een rem te zetten op investeringen. Dat brengt de kasstroom uit investeringsactiviteiten op een veel lager niveau dan voorgaand jaar, nl. € 5,6 mijoen ten opzichte van € 31,7 miljoen in het voorgaand jaar. 

Balans

Het balanstotaal van € 198,6 miljoen is lager dan voorgaand jaar (€ 214,3 miljoen), met name door de deconsolidatie van Stork. De solvabiliteit is terug op een niveau van boven de 30%, namelijk 31,8%.

Dividendvoorstel

Over 2020 zal geen dividend worden uitbetaald. Voor zowel Rollepaal als Royal Pas Reform is NOW 2 en 3.1 aangevraagd. Onder deze NOW-regeling is de restrictie opgenomen dat er geen dividend aan aandeelhouders kan worden uitgekeerd.

Vooruitzichten en verwachtingen

Hydratec is 2021 goed begonnen en verwacht mede door de genomen kostenbesparingen, de verscherpte focus en het effect van reorganisaties, een beter resultaat in 2021. Er is sprake van een goed gevuld orderboek binnen Industrial Systems. Hierbij zijn er wel grote verschillen per bedrijf. Binnen Plastic Components brengt de Covid-19 pandemie met name onzekerheid met zich mee in de food- en mobility-markten, maar het herstel in de tweede helft van 2020 geeft vertrouwen voor 2021.

Door de uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van het Coronavirus achten wij het niet mogelijk concretere uitspraken te doen over 2021. Als altijd hebben macro-economische ontwikkelingen zoals volatiele valutakoersen, handelsbeperkingen maar nu ook het Coronavirus effect op de investeringsbereidheid van onze klanten. De marktpositie van de bedrijven is echter onveranderd sterk, ieder in hun eigen niche.