Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Personeel

Algemeen

Onze mensen zijn ons belangrijkste kapitaal en de sturende kracht achter ons succes. Wij streven naar sterke lokale organisaties met een grote mate van ondernemerschap en gevoel voor verantwoordelijkheid voor alle bedrijfsprocessen. In die lokale organisaties zijn er korte communicatielijnen en gedelegeerde bevoegdheden. Elke werkmaatschappij heeft gedragsregels (Code of Conduct) opgesteld waar werknemers en management zich aan hebben gecommitteerd. Richtinggevend voor alle gedragsregels zijn de kernwaarden van Hydratec Industries. Deze code heeft onder andere betrekking op gezondheid, veiligheid, milieu, mensenrechten, omkoping en het voldoen aan wet- en regelgeving.

 

Aantal medewerkers (FTE’s jaareinde)

Eigen medewerkers

Inleners

    

2018

1.531

1.136

395

2019

1.770

1.460

310

2020

1.575

1.206

369

Iedere werkmaatschappij voert een eigen personeelsbeleid, afgestemd op de wensen en omstandigheden per locatie, maar altijd passend binnen de richtlijnen en waarden van Hydratec Industries. De hr-managers hebben periodiek overleg met elkaar om dit beleid af te stemmen. Door deze periodieke overleggen leren we van elkaar en inspireren we elkaar.

Ontwikkeling

Alle bedrijven vinden ontwikkeling van medewerkers van groot belang. Zowel met externe als interne opleidingen wordt gewerkt aan deze ontwikkeling. Daarbij gaat het onder andere om on-boarding cursussen bij indiensttreding, jobrotatie, interne cursussen door collega’s, het volgen van webinars, externe cursussen en vervolgstudies.

Lotte Hebbink, Incubation Specialist, Royal Pas Reform

“Royal Pas Reform heeft mij in de loop der jaren veel kansen geboden. Vanaf mijn eerste werkdag stimuleerde het bedrijf mijn leergierigheid met interessante en uitdagende projecten, maar ook met studies en trainingen. Dit hielp me om continu te groeien, om beter te worden in alles wat ik doe.”

Veiligheid

Daarnaast besteden we veel aandacht aan veiligheid en de preventie van ongelukken. Dat is niet alleen een kwestie van regels en afspraken, maar vooral ook van bewustwording en gedrag. Ook mentale veiligheid komt aan bod: wij vinden het belangrijk dat elke collega zich veilig voelt en zich durft uit te spreken. Zo creëren we samen een loyale organisatie met flexibiliteit en ambitie.

Als resultaat van ons consequente en heldere personeelsbeleid kennen we relatief weinig personeelsverloop en lukt het iedere keer goed om vacatures te vullen. Waar mogelijk bieden we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, soms via een sociale werkplaats, kansen bij hun ontwikkeling. Met nieuwe collega's voeren we een uitgebreid introductiegesprek. Daarbij gaat het niet alleen om werkafspraken en regels, maar ook om de normen en waarden van Hydratec Industries. Wij vinden het belangrijk dat iedere nieuwe collega zich snel thuis voelt. En voor het bespreken van werknemersbelangen wordt in elke werkmaatschappij regelmatig en constructief overleg gevoerd met de ondernemingsraden. De centrale directie neemt één keer per jaar deel aan dit overleg.

Diversiteit

Hydratec Industries zet zich in voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen, zowel nationaal als internationaal. Vrouwen en mannen die hetzelfde werk verrichten, worden in een gelijke situatie gelijk beloond. Voor Hydratec Industries is diversiteit in het personeelsbestand van grote waarde, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit innovatie stimuleert en omdat verschillende percepties over het algemeen leiden tot verschillende invalshoeken en betere besluiten. Diversiteit komt onder andere voort uit verschillen in opleiding, achtergrond, leeftijd, geslacht en etniciteit. Mede daarom streven we naar een evenwichtige verhouding tussen mannen en vrouwen binnen de bedrijven, ofschoon dit voor een organisatie met een duidelijke technische oriëntatie niet eenvoudig is. Binnen de groep zijn 22% vrouwelijke medewerkers in dienst (2019: 23%). Hydratec Industries blijft streven naar evenwichtige man-vrouw verdeling en neemt dit mee in zijn wervingsbeleid.

Het totale aantal medewerkers was 1.575, daarvan had 69% een vast contract.

Caroline Bolder, HR-manager, Helvoet

“Onze medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal. Hun inzet en toegevoegde waarde zijn cruciaal voor het functioneren van onze onderneming. Dit vergt een stijl van leidinggeven die past bij deze tijd: duidelijk, waarderend en fair. Op deze manier werken we continu aan vertrouwen, wat een keiharde vereiste is voor persoonlijke én collectieve groei."