Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Financiële ontwikkelingen 

x € 1.000

2022

2021

Winst-en-verliesrekening

  

Netto-omzet

283.261

257.297

Bedrijfsresultaat

21.787

22.027

Nettoresultaat

15.820

15.133

Kasstroom

  

Uit operationele activiteiten

43.459

33.664

Uit investeringsactiviteiten

-8.681

-6.661

Uit financieringsactiviteiten

-14.577

-26.568

Nettokasstroom

20.201

435

Balans

  

Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders

85.990

76.082

Eigen vermogen

86.089

76.261

Balanstotaal

240.319

213.591

Kengetallen

  

Bedrijfsresultaat in % van de omzet

7,7%

8,6%

Rentabiliteit geïnvesteerd vermogen1

19,1%

15,1%

Rentabiliteit eigen vermogen2

19,7%

21,7%

Solvabiliteit3

35,8%

35,7%

Aantal uitstaande aandelen

1.294.876

1.292.805

Winst per aandeel (in euro’s)

12,31

11,70

Aantal eigen medewerkers4

1.032

1.092

  • 1 Netto resultaat + rentelasten in % van het geïnvesteerd vermogen (totaal activa minus liquide middelen minus kortlopende, niet-rentedragende schulden).
  • 2 Nettoresultaat in % van het gemiddelde eigen vermogen, toe te rekenen aan aandeelhouders van Hydratec.
  • 3 Eigen vermogen als % van het balanstotaal.
  • 4 FTE's eigen werknemers ultimo jaar.

Resultaat 2022

De omzet in het jaar 2022 bedroeg € 283 miljoen. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 2021 (€ 257 miljoen). De omzetstijging werd gerealiseerd binnen Industrial Systems. Door de afbouw van productie bij Polmer bleef de omzet van Hightech Components op hetzelfde niveau als voorgaand jaar. In het vierde kwartaal werd net als in het derde kwartaal een recordomzet gerealiseerd. De marge is over 2022 met 49,5% lager dan over 2021 (52,1%). Dit was het gevolg van stijgende materiaalprijzen in 2022, gecombineerd met het hoge orderboek van eind 2021. Prijsstijgingen kunnen over het algemeen pas met enige vertraging worden doorberekend.

De operationele kosten kwamen in 2022 uit op € 118 miljoen (2021: € 112 miljoen). De stijging heeft verscheidene oorzaken. Door hogere beloningen en meer inhuur zijn de totale salariskosten gestegen. Daarnaast stegen ook de saleskosten doordat er na corona weer meer is gereisd en we vaker deelnamen aan beurzen. Een andere belangrijke oorzaak zijn verhoogde productiegerelateerde kosten voor energie en onderhoud. Ook is er meer geld gestoken in productontwikkeling en ontwikkelkosten.

Het hogere omzetniveau in combinatie met hogere kosten heeft geresulteerd in een bedrijfsresultaat dat vergelijkbaar is met 2021. Door een lagere schuldenpositie gedurende 2022 nam de financiële last af van € 1,4 miljoen in 2021 naar € 0,9 miljoen in 2022. De belastingdruk over 2022 was 24,2% en lager dan in 2021. Door deze effecten was het nettoresultaat (na belastingen) over 2022 hoger dan in 2021: € 15,8 miljoen.

Kasstroom

De operationele kasstroom bedroeg in 2022 € 43,3 miljoen (2021: € 33,7 miljoen). In totaal hebben we afgelopen jaar € 11,3 miljoen geïnvesteerd. Een groot deel hiervan was in het pand van Helvoet in India. Daarnaast is er gedesinvesteerd in machines van Polmer en een pand van Rollepaal. Uitbetaling van dividend, aflossing op en van langlopende leningen en lease-verplichtingen hebben tot een kasuitstroom van € 13,9 miljoen geleid. Per saldo bedroeg de netto kasstroom € 20 miljoen.

Financiële positie

Het balanstotaal is gestegen van € 214 miljoen in 2021 naar € 240 miljoen het afgelopen jaar. De voorraden zijn gestegen door hogere volumes tegen een hoger prijsniveau. De positieve bankstand is verder toegenomen terwijl de bankschuldpositie verder is afgenomen. De vooruitbetalingen op projecten door debiteuren zijn ook toegenomen.

Van de per 31 december 2022 beschikbare kredietfaciliteit met een totale omvang van € 44 miljoen heeft Hydratec Industries N.V. per balansdatum niets als rekening-courant opgenomen. Er zijn wel bankgaranties per balansdatum.

De solvabiliteit per ultimo 2022 bedroeg 35,8% versus 35,7% in 2021 en is daarmee verbeterd.

Financieel resultaat Industrial Systems

x € 1.000

2022

2021

Omzet

157.148

132.346

Bruto-marge

65.323

60.086

Afschrijvingen

3.692

3.926

Investeringen

1.076

2.014

Bedrijfsresultaat

17.152

17.477

Bedrijfsresultaat (%)

10,9%

13,2%

EBITDA

20.844

21.403

Gemiddeld aantal FTE's

348

366

In 2022 kwam de omzet binnen Industrial Systems 19% hoger uit dan in 2021. Door een goed gevuld orderboek aan het begin van het jaar en een goede intake gedurende het jaar werd meer omzet behaald. Alle markten binnen Industrial Systems droegen bij aan de verhoogde omzet:  Royal Pas Reform aanzienlijk, Rollepaal sterk en Lan duidelijk. De problemen in de supply-chain hadden een negatief effect op de omzet. De brutomarge steeg maar was procentueel lager door hogere materiaal- en transportprijzen in combinatie met een orderboek dat hoog was aan het begin van het jaar. Dit betekent dat er relatief veel omzet gerealiseerd is op orders die in het verleden zijn behaald. De kostenverhogingen op deze projecten konden slechts gedeeltelijk worden doorberekend aan klanten. In nieuwe projecten wordt vanzelfsprekend wel met hogere materiaalkosten gerekend. Daarnaast heeft de andere verdeling van de omzet over de markten ook een verlagend effect op de procentuele marge.

De kosten zijn in 2022 toegenomen. De personeelskosten stegen doordat in 2021 nog een eenmalige NOW-bate is verantwoord. Daarnaast waren de salaris- en inhuurkosten hoger. Het aantal fte bleef ongeveer gelijk. In het eerste jaar na corona is meer aan saleskosten (reizen en beurzen) en productontwikkeling uitgegeven.

De combinatie van hogere omzet met een lagere procentuele marge en hogere kosten heeft tot een operationeel resultaat geleid dat vergelijkbaar is met 2021: € 17,2 miljoen. 

De omzet per fte is gestegen naar € 451 duizend, een stijging van 25% ten opzichte van 2021 (€ 362 duizend). Dit is het gevolg van efficiënter werken en meer uitbesteding bij partners.

Financieel resultaat Hightech Components

x € 1.000

2022

2021

Omzet

127.617

127.435

Bruto-marge

74.901

73.938

Afschrijvingen

7.357

8.192

Investeringen

10.193

4.605

Bedrijfsresultaat

7.777

7.031

Bedrijfsresultaat (%)

6,1%

5,5%

EBITDA

15.134

15.223

Gemiddeld aantal FTE's

680

782

Met € 128 miljoen is de omzet voor Hightech Components in 2022 gelijk gebleven met het voorgaande jaar. Exclusief de afgebouwde activiteiten van Polmer is de omzet binnen Hightech Components in 2022 met 5,9% gestegen.

Ondanks hogere grondstofprijzen steeg de marge van 58,0% naar 58,7% door een betere mix van producten. Door het wegvallen van het grootste deel van de kosten bij Polmer zijn de kosten binnen dit segment op hetzelfde niveau gebleven. Binnen de actieve markten van Hightech Components namen productie gerelateerde kosten van energie en onderhoud toe, net als de overige algemene kosten. Ondanks de toename van de energiekosten is het vaste kosten percentage voor de actieve markten stabiel gebleven.

Door de hogere brutomarge steeg het operationeel resultaat van € 7 miljoen naar € 7,8 miljoen.

Er is in 2022 meer geïnvesteerd dan in 2021. De grootste investering betrof de productie-locatie in India die voorheen gehuurd werd. Daarnaast is vooral geïnvesteerd in spuitgietmachines.

De omzet per fte nam met 15% toe, van € 163 duizend naar € 187 duizend per fte.

Dividendvoorstel

De winst per aandeel bedraagt in 2022 € 12,31 (2021: € 11,70). Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld het dividend over het boekjaar 2022 vast te stellen op € 6,- per aandeel. Deze dividenduitkering past in het beleid om ten minste 40% van het resultaat na belastingen exclusief eenmalige baten uit te keren. Het nettoresultaat na dividend over 2022 komt ten gunste van de overige reserves.

Vooruitzichten en verwachtingen

Hydratec is 2023 goed begonnen. De marktpositie van de bedrijven is onveranderd sterk, ieder in hun eigen niche. Hierdoor verwachten wij dat een eventueel voortdurende inflatie, wellicht vertraagd, kan worden doorberekend. Onzekerheid bestaat er door de situatie in Oekraïne. Wij verwachten in 2023 geen wijzigingen in ons personeels-, investerings- en financieringsbeleid. Wel zullen we kritisch blijven kijken naar activiteiten die onvoldoende bijdragen. Zo zijn we voornemens de vestiging in Hellevoetsluis te sluiten en de winstgevende activiteiten te verplaatsen naar andere locaties. Er is sprake van een goed gevuld orderboek. Door macro-economische ontwikkelingen zoals volatiele valutakoersen, handelsbeperkingen, onzekerheden in de supply chain en oplopende inflatie achten wij het niet mogelijk concretere uitspraken te doen over 2023.