Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Milieu

Het beleid van Hydratec Industries richt zich op de vermindering van onze totale milieubelasting door het verminderen, vaker (her)gebruiken en recyclen van grondstoffen en producten langs de assen van Reduce - Re-use - Recycle. We zoeken actief naar mogelijkheden om onze CO2-footprint te verminderen. Dit aspect blijft in belang toenemen, ook omdat onze afnemers stringentere eisen stellen op dit gebied. Over 2022 hebben wij voor het eerst onze CO2-uitstoot berekend en die kwam neer op 130 Kg1 per € 1.000 toegevoegde waarde. Dit is een goed startpunt om ons CO2-reductie beleid de komende jaren verder vorm te geven.

Hydratec streeft ernaar nadelige milieueffecten van de bedrijfsvoering door preventieve maatregelen tot een minimum te beperken en waar mogelijk te voorkomen. We kijken hierbij naar elk stadium van onze productieprocessen en de levenscyclus van onze producten. Enkele van onze activiteiten monitoren hergebruik van grondstoffen in het productieproces. Daarnaast bieden we oplossingen aan die tot een efficiënter productieproces leiden of minder milieubelastend zijn. Klimaatverandering en de energietransitie bepalen in belangrijke mate de maatschappelijke agenda. Deze kunnen impact hebben op de financiële verslaggeving omdat deze risico’s meebrengen voor de bedrijfsvoering, de waardering van activa en voorzieningen en de toegang tot financiële markten. Wij schatten dit risico momenteel als laag in. Het risico dat wij onderkennen met betrekking tot milieu, milieuwetgeving en mitigerende maatregelen is weergegeven in onze risicomatrix. In de productieketen van onze klanten dienen wij te voldoen aan milieucertificeringen.

Het beleid van Hydratec Industries richt zich op de vermindering van onze totale milieubelasting door het verminderen, vaker (her)gebruiken en recyclen van grondstoffen en producten langs de assen van Reduce - Re-use - Recycle. We zoeken actief naar mogelijkheden om onze CO2-footprint te verminderen. Dit aspect blijft in belang toenemen, ook omdat onze afnemers stringentere eisen stellen op dit gebied. Over 2022 hebben wij voor het eerst onze CO2-uitstoot berekend en die kwam neer op 130 Kg1 per € 1.000 toegevoegde waarde. Dit is een goed startpunt om ons CO2-reductie beleid de komende jaren verder vorm te geven.

  • 1 CO2-uitstoot op basis van brandstofverbruik leaseauto's, elektriciteits- en gasverbruik. Per bron is voor de CO2-uitstoot (in kg) de volgende omrekenfactor gebruikt: m3 gas (aardgas) - 2,09 | kWh (groen) - 0,00 | kWh (grijs/onbekend)- 0,52 | kWh (opgewekt) - 0,00 | Liter benzine - 2,78 | Liter diesel - 3,26 | Liter gas - 0,81 | kWh elektriciteit - 0,10

Hydratec heeft het beleid voor energie- en afvalreductie, verduurzaming en verspilling beschreven in onze gedragscode. Ons beleid is erop gericht om onze voetafdruk zoveel mogelijk te beperken. Voor onze partnerrelaties hebben wij een klantenbeleid en agentenbeleid. Onze bedrijven geven individueel invulling aan de aspecten waarvoor op de groep geen formeel beleid is bepaald. De groep heeft centraal geen KPI’s bepaald waarmee deze onderwerpen worden gemeten.

Energiegebruik 

In 2022 kregen we te maken met een wereldwijde energiecrisis, met ongekend stijgende energieprijzen. In onze bedrijven verbruiken we relatief weinig energie. Bij Hightech Components verbruiken we over het algemeen meer dan bij Industrial Systems. Kosten van elektriciteitsverbruik door machines bedragen bij Components bedrijven tot enkele procenten van de omzet. Bij Industrial Systems bedrijven betreft energieverbruik met name de verwarming van de panden.

Reduce

Het voorkomen van verspilling kan op verschillende manieren. Een ervan is het verminderen van energie die nodig is om producten te fabriceren. De stijging van de energiekosten heeft uiteraard een boost gegeven aan verschillende besparingsinitiatieven. Zo is in 2022 het gas- en het elektriciteitsverbruik binnen Hydratec per €1.000 toegevoegde waarde belangrijk gedaald. Dit is onder ander het gevolg van het gebruik van led-verlichting, verbeterde regelingen en tijdsklokken op de verwarming en verlichting, gebruik van zonneboilers en betere isolatie. Verder reduceerden we materiaal- en grondstoffengebruik, ook bij onze klanten. Zo hebben we bij Lan een systeem op de markt gebracht waarmee onze klanten verpakkingsmaterialen ‘inline’ kunnen drogen, zodra ze uit de sterilisatieketel komen. Deze oplossing reduceert het energieverbruik met 60% en leidt tot een 50% kleinere footprint doordat de machine minder ruimte in beslag neemt. 

Vaak is gewichtsreductie een belangrijke ontwerpeis, waardoor materiaal- en vaak ook energieverbruik van de toepassing sterk afnemen. Zo levert Rollepaal, voor het vervaardigen van waterbuizen, systemen waarvoor tot 60% minder PVC nodig is in vergelijking met traditionele productiesystemen. Royal Pas Reform vermindert voerverspilling door eendagskuikens direct vanaf de geboorte te laten beschikken over voedsel, waardoor de dieren beter groeien op minder voer.
Helvoet en Timmerije besteden veel aandacht aan het reduceren van afvalstromen tijdens het spuitgieten. Zo is door betere kwaliteitsprocedures en informatiegebruik de hoeveelheid afval in 2022 met 8% verlaagd ten opzichte van 2021.

Re-use

We focussen naast reductie ook op langer gebruik van onze producten. Dat doen we allereerst door de kwaliteit van producten te verhogen, zodat ze langer meegaan dan alternatieve systemen en componenten. Daarnaast produceren de bedrijven van Hydratec Industries geen wegwerpproducten. Uitzondering hierop zijn toepassingen voor de Health-markt, waarvoor strenge hygiëneregels gelden ten aanzien van productie en gebruik. Waar mogelijk leveren we upgrades op bestaande apparatuur, zodat ze langer kunnen worden gebruikt. Zo worden nieuwe besturingen op oudere machine-versies geleverd.

Recycle

Recyclen gebeurt onder andere door afval in-house direct in het productieproces terug te leiden, waardoor minder (virgin) materialen ingekocht hoeven te worden. Waar mogelijk kopen we gerecycled materiaal in als grondstof voor onze producten. Om de kennis op het gebied van de recyclebaarheid van kunststofproducten te vergroten, werken we intensief samen binnen de sector. Met Swapfiets, de Nederlandse leverancier van fietsmobiliteit, werkte Timmerije aan een volledig circulaire fiets, waarvan alle onderdelen vervaardigd zijn van recyclebaar kunststof. Rollepaal levert multilayer-oplossingen waarbij enkel de buitenste laag van de waterbuis van virgin materiaal is vervaardigd en de binnenkant van gerecycled materiaal.

EU Taxonomy

Op 1 januari 2022 is het eerste deel van EU-taxonomie voor ecologisch duurzame activiteiten in werking getreden. De EU-taxonomy biedt een gestandaardiseerd en verplicht classificatie model om vast te stellen welke economische activiteiten als duurzaam worden geclassificeerd. Vanuit de regelgeving is het in de verslaggeving van 2022 verplicht om de economische activiteiten van Hydratec te classificeren en toe te lichten. Jaarlijks bepaalt Hydratec welke economische activiteiten van toepassing zijn en of deze classificeren als eligible activiteiten voor de EU-taxonomy vereisten.

Voor 2022 zijn Annex I en II van toepassing (climate change mitigation and adaptation). De overige Annexen zijn in 2022 nog in ontwikkeling en niet van toepassing verklaard. Om te kwalificeren voor de EU-taxonomie moeten de economische activiteiten van de segmenten voldoen aan de technische screening criteria die worden genoemd in de regelgeving in Annex I en Annex II.

Voor revenues is bepaald welke economische activiteiten bij de segmenten horen en in hoeverre deze zijn opgenomen in Annex I en Annex II van de wetgeving. Op basis van de huidige wetgeving geldt dat geen van de economische activiteiten van de segmenten eligible zijn. De economische activiteiten waren in 2021 ook niet eligible.

Daarnaast is bepaald wat de eligibility is van de capex en de opex. Voor de capex is de eligibility bepaald door de investeringen in economische activiteiten uit Annex I en II (teller) te delen door de totale investeringen in 2022 uit toelichting 1.29, 1.30 en 1.31 (noemer). Hieruit volgt dat er in 2022 voor € 4,4 miljoen is geïnvesteerd in bedrijfsgebouwen en terreinen voor een Hightech Components bedrijf in India.  Deze investering bedraagt 33% van de totale investeringen in 2022. Het betreft een eligible activity (7.7), maar is niet taxonomie aligned omdat deze niet voldoet aan de technische criteria. Op basis van de bedrijfsactiviteiten, locatie en omgeving is er geen investeringsplan om het bedrijfsgebouw en terrein binnen 5 jaren taxonomie aligned te krijgen. Wel zijn er plannen om het pand verder te verduurzamen in de komende periode. In 2021 waren de investeringen in zonnepanelen voor LAN Handling eligible (8%).

Voor de opex is de eligibility bepaald door de kosten van economische activiteiten uit Annex I en II (teller) te delen door de totale operationele bedrijfskosten uit toelichting 1.27 (noemer). Op basis van de huidige wetgeving geldt dat geen van de economische activiteiten van de werkmaatschappijen eligible zijn. Dit geldt ook voor de vergelijkende cijfers.

Gezien enkel de capex activiteiten eligible zijn voor de EU Taxonomy, is onderstaand een verkorte tabel opgenomen waarin vermeld de relevante bedrijfsactiviteiten. De gerapporteerde activiteiten ten aanzien van vrachtkosten in 2021 zijn gecorrigeerd, aangezien deze niet tot de hoofdactiviteiten van Hydratec Industries behoort. De regelgeving is de komende jaren naar verwachting sterk in ontwikkeling. Hydratec zal deze ontwikkelingen blijven monitoren en impact in de komende jaren toelichten in het jaarverslag.

Aandeel van de kapitaaluitgaven voor taxonomy economische activiteiten

Economische activiteiten

Code

Daadwerkelijke
uitgave 2022 (€)

Verhouding versus totale kapitaalinvesteringen 2022 (%)

Percentage in lijn met taxonomy van de kapitaaluitgave jaar 2021

     

1. Milieu duurzame activiteiten in lijn met de taxonomy

LAN - Opgewekte elektriciteit

4.1

  

8%

     

2. Activiteiten die in aanmerking komen, maar niet niet in lijn met de taxonomy

Helvoet - Aankoop bedrijfspand

7.7

4,4M

33%

 

Totaal

 

4,4M

33%

8%