Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Sociaal en relatie

Elke werkmaatschappij heeft gedragsregels (Code of Conduct) opgesteld waar werknemers en management zich aan hebben gecommitteerd. Deze code heeft onder andere betrekking op gezondheid, veiligheid, milieu, mensenrechten, omkoping en het voldoen aan wet- en regelgeving. Richtinggevend voor alle gedragsregels zijn de kernwaarden van Hydratec Industries.

Het beleid van Hydratec op het gebied van mensenrechten is erop gericht om het risico van directe of indirecte negatieve impact op de gemeenschap zoveel mogelijk te mitigeren. Wij respecteren mensenrechten, zoals neergelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en streven ernaar dat deze niet worden geschonden. Schending van mensenrechten heeft niet alleen een impact op de persoonlijke levenssfeer van een individu, maar heeft ook gevolgen voor de reputatie van Hydratec voor klanten, leveranciers of (nieuwe) medewerkers. Hydratec heeft, gezien het risicoprofiel, geen generieke indicatoren op dit onderdeel. Er gelden gelijke maatstaven op het gebied van mensenrechten voor onze buitenlandse vestigingen en voor onze tussenpersonen. Bij Hydratec zijn geen meldingen van schending van mensenrechten gedaan of bekend geworden.

Voor Hydratec is voor klant- en medewerkerstevredenheid, betekenisvol werk en transparante bedrijfsvoering beleid vastgelegd in de Hydratec gedragscode. Deze gedragscode is beschikbaar op de website van Hydratec. Voor onze partnerrelaties hebben wij een klantenbeleid en een agentenbeleid. Gedragscodes worden getekend door onze medewerkers en agenten. Onze bedrijven geven individueel invulling aan de aspecten waarvoor op de groep geen formeel beleid is bepaald. De groep heeft geen KPI’s bepaald waarmee deze onderwerpen worden gemeten. Via onze klokkenluidersregeling hebben klanten, medewerkers en andere belanghebbenden de mogelijkheid om melding te maken van eventuele misstanden. Deze regeling is beschikbaar op onze website.

De mitigerende maatregelen vanuit het beleid ten aanzien van bestrijding van corruptie en omkoping zijn toegelicht onder het risico legal.