Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Doelstellingen en strategie

Hydratec Industries NV is een beursgenoteerde, wereldwijd actieve technologiespecialist met twee kernactiviteiten: Industrial Systems en Plastic Components. Hydratec Industries wil wereldwijd op een duurzame manier bijdragen aan de vraag naar voeding, gezondheid en mobiliteit. Deze vraag is sterk groeiend, als gevolg van de wereldwijde bevolkingsgroei en stijgende welvaart. Binnen onze Systems-activiteiten brengen Original Equipment Manufacturers onder eigen merknaam projectmatig complete machines en systemen op de markt. Binnen Plastic Components zijn onze bedrijven toeleverancier. Zij ontwikkelen en produceren constructieve kunststofonderdelen voor Original Equipment Manufacturers. Door deze diversificatie is Hydratec Industries wendbaar en bestand tegen marktschommelingen.

Food

Onze bedrijven leveren industriële oplossingen die helpen om op efficiënte wijze steeds meer mensen en dieren van voedsel en water te voorzien.

Health

Door het produceren van onderdelen voor medische toepassingen, dragen onze bedrijven bij aan de verbetering van onze gezondheid.

Mobility

Onze bedrijven produceren kunststof onderdelen voor bijvoorbeeld auto’s en tweewielers. Deze verminderen het gewicht, wat resulteert in een lager brandstofverbruik en minder uitstoot.

Industrial Systems speelt in op de groeiende vraag naar voedsel en schoon drinkwater. Het levert systemen voor de pluimvee, conveniencefood- en petfood-sector en de productie van waterleidingen voor sanitair en schoon water. Het gaat hierbij om duurzame productiesystemen die innovatief en efficiënt zijn, waardoor ze verspilling in de productieprocessen tegengaan. De systemen worden projectmatig over de hele wereld afgezet, waardoor de resultaten kunnen fluctueren. De afhankelijkheid van macro-economische factoren is hierdoor groot, maar ook de spreiding van de risico’s.

"We steken veel energie in Operational Excellence-programma’s om verspilling in de productieprocessen van onze klanten te voorkomen"

Plastic Components speelt in op de groeiende vraag naar kunststofproducten. Kunststof is een relatief nieuwe grondstof en de toepassingsmogelijkheden ontwikkelen zich voortdurend. Door hun unieke eigenschappen spelen deze materialen, bijvoorbeeld als metaalvervanger, een cruciale rol in een duurzamere en grondstofefficiënte toekomst. De Plastic Components-bedrijven spelen hierop in en produceren constructieve delen uit plastic voor de markten Food, Mobility en Health. De toepassing van kunststof zorgt vaak voor gewichtsbesparing en ook kostenreductie. Dit helpt de klanten van onze bedrijven bij het behalen van hun duurzaamheidsdoelen. De bedrijven hebben een procesmatig karakter, waardoor de schommelingen minder groot zijn dan bij de activiteiten van Industrial Systems.

Innovatie is sleutelwoord

Binnen Hydratec Industries zijn zelfstandige, wendbare bedrijven actief waar slimme producten en functies worden ontwikkeld die bijdragen aan het succes van de klant. We verbeteren niet alleen de primaire functies, maar ook logistiek, onderhoud, ontwerp en advies. De focus op innovatie is een belangrijke factor voor het succes van onze bedrijven. In nauwe samenwerking met klanten gaan onze medewerkers voortdurend op zoek naar verbeteringen in producten en in productieprocessen.

Leidende posities

Het is onze strategie om met al onze bedrijven consistent en over een langere periode een groei van omzet en resultaat te realiseren op ten minste een marktconform niveau. We streven daarom naar leidende posities in de verschillende markten, die het mogelijk maken hoge toegevoegde waarde te realiseren voor de eindgebruiker.

Onze vergaande dienstverlening leidt tot grote klantenbinding. Door slimme toepassing van nieuwe technologieën maken we voor onze klanten het verschil en breiden we ons productenpakket uit bij bestaande afnemers. Daarnaast steken we veel energie in verschillende Operational Excellence-programma’s om verspilling in de productieprocessen van onze klanten te voorkomen. Een aandachtspunt daarbij is het toegenomen belang van duurzaamheid. De gevolgen voor het milieu en de maatschappelijke acceptatie van onze activiteiten en producten speelt een steeds belangrijkere rol in alles wat wij en onze klanten doen. Daar spelen we actief op in.

"Onze zelfstandige, wendbare bedrijven ontwikkelen slimme producten en functies die bijdragen aan het succes van de klant"

Zelfstandig en wendbaar

De directies van de bedrijven zijn binnen afgesproken kaders verantwoordelijk voor hun eigen operationele activiteiten en concentreren zich op hun eigen specifieke markten. Die zelfstandigheid maakt de bedrijven wendbaar en innovatief. Tijdens de coronapandemie van 2020 heeft deze organisatievorm zijn waarde bewezen. Elk van onze bedrijven kon zich snel en op zijn eigen wijze aanpassen aan de omstandigheden. Bovendien is onze structuur kostenefficiënt, er zijn geen centrale stafafdelingen. Dat beperkt de overheadkosten.

De directie van Hydratec Industries voert regulier overleg met de directies van de werkmaatschappijen, waarbij alle bedrijfsaspecten en de periodieke ontwikkelingen van resultaten worden besproken. Het overleg is gebaseerd op een vast kader van reguliere rapportages, inclusief analyses van de belangrijkste prestatie-indicatoren. Daarnaast is er veelvuldig informeel overleg. Jaarlijks worden per bedrijf de strategische marktposities en -opties geëvalueerd en wordt een SWOT-analyse uitgevoerd. Op basis daarvan komen we tot beslissingen over langetermijninvesteringen en tot prioriteiten in de product-marktontwikkelingen. Een richtlijn daarbij is een consistent en adequaat rendement voor onze aandeelhouders.

Ondernemerschap en ambitie

Om actief in te spelen op elke marktverandering en kans, is het essentieel dat elk van de bedrijven beschikt over goed en gemotiveerd management en medewerkers. ‘The war for talent’ is in volle gang en voor onze groeidoelstelling geven we extra aandacht aan het vinden en binden van goede medewerkers, onder andere door het structureel aanbieden van stage- en afstudeerplaatsen bij onze bedrijven. Bovendien bevorderen we continu de ontwikkeling van de medewerkers, onder meer met opleidingen. Dit alles vindt plaats op basis van ambitieuze, maar realistische doelstellingen, afgeleid van scenario’s die voor alle betrokkenen een leidraad vormen.

Financiële doelstellingen

Voor alle bedrijven binnen Hydratec Industries streven we naar voldoende winstgevendheid. Hierdoor wordt ruimte gecreëerd voor investeringen en voor de opvang van tegenslagen. Tenzij er zich bijzondere economische omstandigheden voordoen of aanpassingen nodig zijn in de organisatie geldt voor elk bedrijf de doelstelling van een bedrijfsresultaat van ten minste 8% á 10% van de omzet. Samenhangend met de beoogde groei van Hydratec Industries en een gewenste solvabiliteit van minimaal 30%, streven we een dividenduitkering na van ten minste 40% van het resultaat na belastingen (exclusief eventuele eenmalige baten).

Groei

Het is onze ambitie om met de huidige bedrijven kwalitatief door te groeien. Aanjagers hiervan zijn de groei van de wereldbevolking en het innovatieve vermogen van de werkmaatschappijen. Onze bedrijven zijn actief in kleine, gespecialiseerde markten, zitten dicht op de markt en spelen snel in op veranderingen. Daarnaast willen we de activiteiten uitbreiden en verbreden door overnames en samenwerkingen. Op basis van de huidige activiteiten volgen we een zogenoemde ‘buy and build’ acquisitiestrategie. Activiteiten die zich structureel beter kunnen ontwikkelen binnen andere bedrijfsorganisaties en dus onvoldoende langetermijnpotentieel voor Hydratec Industries bieden, stoten we af.