Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

25 jaar Hydratec Industries

In 1997 ging Hydratec Industries naar de beurs in Amsterdam. Vorig jaar vierden we dit 25-jarig jubileum in Burgers’ Zoo Arnhem met onze collega’s en hun familieleden.

Doelstellingen en strategie

Hydratec Industries wil wereldwijd op een duurzame manier bijdragen aan de vraag naar voeding, gezondheid en mobiliteit. Deze vraag groeit sterk, als gevolg van de wereldwijde bevolkingsgroei en stijgende welvaart. Door de diversificatie in zowel Industrial Systems als Hightech Components is Hydratec Industries wendbaar en beter bestand tegen marktschommelingen.

Food

Onze bedrijven leveren industriële oplossingen die helpen om op efficiënte wijze steeds meer mensen en dieren van voedsel en water te voorzien.

Health

Door het produceren van onderdelen voor medische toepassingen, dragen onze bedrijven bij aan de verbetering van ieders gezondheid.

Mobility

Onze bedrijven produceren kunststof onderdelen voor bijvoorbeeld auto’s, vrachtauto’s en tweewielers. Deze verminderen het gewicht. Dat verlaagt brandstofverbruik en minder uitstoot.

Innovatie is sleutelwoord

Binnen Hydratec Industries zijn zelfstandige, wendbare bedrijven actief waar slimme producten en functies worden ontwikkeld die bijdragen aan het succes van de klant. In nauwe samenwerking met klanten gaan onze medewerkers voortdurend op zoek naar verbeteringen in producten en in productieprocessen. We verbeteren niet alleen de primaire functies, maar ook logistiek, onderhoud, ontwerp en advies. We besteden bijzondere aandacht aan verbetering van duurzaamheid en het voorkomen van verspilling in het bijzonder.

Leidende posities

We streven naar leidende posities in de verschillende nichemarkten, zitten dicht op die markten en spelen snel in op veranderingen. Het is onze strategie om met al onze activiteiten consistent en over een langere periode een groei van omzet en resultaat te realiseren op ten minste een marktconform niveau. Zo maken we het mogelijk om hoge toegevoegde waarde te realiseren voor de eindgebruiker.

Onze vergaande dienstverlening leidt tot grote klantenbinding. Door slimme toepassing van nieuwe technologieën maken we voor onze klanten het verschil en breiden we ons productenpakket uit bij bestaande afnemers. Daarnaast steken we veel energie in verschillende Operational Excellence-programma’s om verspilling in de productieprocessen van onze klanten te voorkomen. De gevolgen voor het milieu en de maatschappelijke acceptatie van onze activiteiten en producten speelt een steeds belangrijkere rol in alles wat wij en onze klanten doen.

De systemen van Industrial Systems worden projectmatig en wereldwijd afgezet, waardoor de resultaten kunnen fluctueren. De afhankelijkheid van macro-economische factoren is hierdoor groot, maar zorgt ook voor spreiding van risico's. De activiteiten binnen Hightech Components hebben een procesmatig karakter, waardoor de schommelingen minder groot zijn dan bij Industrial Systems.

Zelfstandig en wendbaar

De directies van de bedrijven zijn binnen afgesproken kaders verantwoordelijk voor hun eigen operationele activiteiten en concentreren zich op hun eigen specifieke markten. Die zelfstandigheid maakt de organisatie wendbaar en innovatief. Ook in 2022 heeft deze organisatievorm zijn waarde bewezen. Alle bedrijfsactiviteiten konden zich snel en op eigen wijze aanpassen aan de omstandigheden, bijvoorbeeld waar het ging om de plotseling oplopende inflatie, problemen in de supply chain en de arbeidsmarkt. Bovendien is onze structuur kostenefficiënt: er zijn geen centrale stafafdelingen, waardoor de overheadkosten beperkt blijven.

De directie van Hydratec Industries voert regulier overleg met het management van de bedrijven, waarbij alle bedrijfsaspecten en de periodieke ontwikkelingen van resultaten worden besproken. Het overleg is gebaseerd op een vast kader van reguliere rapportages, inclusief analyses van de belangrijkste prestatie-indicatoren. Daarnaast is er veelvuldig informeel overleg. Dit alles vindt plaats op basis van ambitieuze, maar realistische doelstellingen, afgeleid van scenario’s die voor alle betrokkenen een leidraad vormen. Jaarlijks worden per segment de strategische posities en opties geëvalueerd en wordt een SWOT-analyse uitgevoerd. Op basis daarvan komen we tot beslissingen over langetermijninvesteringen en tot prioriteiten in de product-marktontwikkelingen. Een richtlijn daarbij is een consistent en adequaat rendement voor onze aandeelhouders.

Ondernemerschap en ambitie

Om actief in te spelen op relevante marktveranderingen en kansen, is het essentieel dat elke bedrijfsactiviteit beschikt over goed en gemotiveerd management en medewerkers. ‘The war for talent’ is in volle gang en voor onze groeidoelstelling geven we extra aandacht aan het vinden en binden van goede medewerkers, onder andere door het structureel aanbieden van stage- en afstudeerplaatsen. Bovendien bevorderen we continu de ontwikkeling van de medewerkers, onder meer met opleidingen.

Financiële doelstellingen

Binnen Hydratec Industries streven we naar voldoende winstgevendheid. Hierdoor wordt ruimte gecreëerd voor investeringen in mensen en innovaties en voor de opvang van tegenslagen. Tenzij er zich bijzondere economische omstandigheden voordoen of aanpassingen nodig zijn in de organisatie, geldt voor elk segment een doelstelling voor het bedrijfsresultaat over de langere termijn. Voor Industrial Systems is dat ten minste 10% en voor Hightech Components is dat ten minste 8%. Samenhangend met de beoogde groei van Hydratec Industries en een gewenste solvabiliteit van minimaal 30%, streven we een dividenduitkering na van ten minste 40% van het resultaat na belastingen (exclusief eventuele eenmalige baten).

Groei

Het is onze ambitie om met de huidige activiteiten kwalitatief door te groeien. Aanjagers hiervan zijn de groei van de wereldbevolking en het innovatieve vermogen van Hydratec Industries. Daarnaast willen we de activiteiten uitbreiden en verbreden door overnames en samenwerkingen. Op basis van de huidige activiteiten volgen we een zogenoemde ‘buy and build’ acquisitiestrategie. In 2022 hebben zich enkele acquisitiemogelijkheden in het Systems segment voorgedaan, die nog niet tot een resultaat hebben geleid. Activiteiten die onvoldoende langetermijnpotentieel bieden voor Hydratec Industries en zich structureel beter kunnen ontwikkelen binnen andere organisaties, stoten we af.