Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Waardecreatie

Met onze strategie willen we waarde toevoegen aan de samenleving, zowel in Nederland als internationaal. Om duidelijk te maken wat onze invloed is, hebben we ons waardecreatiemodel schematisch in beeld gebracht. In dit jaarverslag hebben we het waardecreatiemodel en het verslag inhoudelijk op elkaar afgestemd. Wij bereiden ons voor op de impact van de Corporate Sustainability Reporting Directive van de EU en wat deze voor onze waardecreatie en rapportageverplichtingen op de middellange en lange termijn gaat betekenen.

Inputs, outputs en outcome

Voor de kapitalen hebben we kpi’s gedefinieerd. Met deze kpi’s geven we nadere invulling aan onze activiteiten en laten we transparant zien hoe we presteren. Zo komen in de hoofdstukken waarin we de ontwikkelingen in 2022 beschrijven de kpi's nader aan de orde. Het is onze ambitie om de dataset de komende jaren te verbeteren en verder uit te bouwen.

Businessmodel

Centraal in het waardecreatiemodel staat ons bedrijfsmodel. Dat begint met ons doel om met industriële systemen en hightech componenten duurzaam te voorzien in de behoefte aan voeding, gezondheid en mobiliteit voor de groeiende wereldbevolking. Hier wordt samen aan gewerkt: wendbaar, dicht op de markt en met veel kennis van de nichemarkten. Met gedreven medewerkers en technische innovaties voegen we duurzaam waarde toe aan de processen bij klanten. Klanten waarderen onze inzet en daardoor groeit ons marktaandeel en de winstgevendheid. Dit leidt tot gezonde financiële resultaten waardoor we kunnen investeren in opleiding en ontwikkeling van mensen, in innovaties en in acquisities. In ons businessmodel hebben we daarnaast te maken met (externe) factoren als governance en risico’s.

Onze bijdrage aan de samenleving 

We willen bij Hydratec Industries op lange termijn impact hebben op de samenleving. Voor onze eigen organisatie hebben we geïnventariseerd hoe Hydratec kan bijdragen aan de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s). Hiervoor hebben we de SDG’s vergeleken met onze bedrijfsvoering, kernactiviteiten en ons gehele proces van waardecreatie. Daarbij is gekeken welke doelen het beste aansluiten bij enerzijds onze eigen initiatieven, doelstellingen en strategie en anderzijds de verwachtingen van onze stakeholders. Via deze methode zijn we gekomen tot vijf ontwikkelingsdoelen waar wij ons op richten:

SDG 2: Geen honger

De wereldbevolking blijft groeien. Hoe meer mensen er zijn, hoe groter de uitdaging om iedereen van voldoende voedsel te kunnen voorzien. Zeker via traditionele productiemethoden. De producten van Hydratec helpen meer output in het productieproces van voedsel te realiseren. We maken de productie van uniforme, robuuste eendagskuikens efficiënt, waardoor minder grondstoffen nodig zijn voor de productie van voedsel.

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

Iedereen heeft recht op effectieve medicatie die voor iedereen beschikbaar en betaalbaar is. De kosten van diagnoses en vaccins moeten omlaag, massaproductie moet omhoog. Ons Hightech Components segment werkt intensief met klanten samen aan technologische toepassingen voor diagnose-apparatuur, point-of-care instrumenten en medische componenten. Hiermee leveren onze bedrijven een concrete bijdrage aan wereldwijde zorg van goede kwaliteit. 

SDG 6: Schoon water en sanitair

Schoon drinkwater en schone sanitaire voorzieningen zijn essentieel voor onze gezondheid en voedselveiligheid. Binnen ons segment Industrial Systems ontwikkelen en leveren we systemen voor de productie van waterbuizen. Door deze toe passen in waterleidingsystemen maken we schoon drinkwater overal beschikbaar, ook op afgelegen plekken en helpen we de hygiënische omstandigheden verbeteren.

SDG 8: Waardig werk en economische groei

Economische groei is pas duurzaam als kapitaal, arbeid en grondstoffen verantwoordelijk worden ingezet. En als winsten verdeeld worden en werk eerlijk wordt beloond. Wij besteden veel aandacht aan goed ondernemer- en werkgeverschap. Met vestigingen in Brazilië en India voelen we het ook als een extra verantwoordelijkheid om te zorgen voor waardig werk en economische groei. Door het naleven van onze Code of Conduct keren wij ons tegen moderne slavernij, mensenhandel en gedwongen (kinder)arbeid.

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

Duurzame productie en consumptie verlagen de druk op het milieu en verminderen de afhankelijkheid van schaarse grondstoffen. Daarom doen we er alles aan om productieprocessen schoner en efficiënter te maken en afval te voorkomen, verminderen en hergebruiken. Met Swapfiets, de Nederlandse leverancier van fietsmobiliteit, werkte Timmerije aan een volledig circulaire fiets, waarvan alle onderdelen vervaardigd zijn van recyclebaar kunststof. Innovatie- en verbeterprogramma's maken onze processen toekomstbestendig: we produceren meer met minder.