Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Verslag van de Raad van Commissarissen

Het afgelopen jaar

2020 is helaas teleurstellend verlopen voor Hydratec Industries N.V. De Covid-19-crisis had een enorme impact. De geconsolideerde omzet daalde autonoom met 9,2%. Ondanks kostenverlagingen hebben de meeste bedrijven de resultaten flink zien verminderen. Alle bedrijven realiseerden nog wel positieve bedrijfsresultaten, met uitzondering van Rollepaal, dat sterker geraakt werd door de Covid-19 crisis, en het Poolse bedrijf. Bij zowel Industrial Systems als Plastic Components werden de resultaten beïnvloed door eenmalige reorganisatielasten. Daarnaast werd het resultaat bij Industrial Systems beïnvloed door NOW subsidies. Het geconsolideerde bedrijfsresultaat in 2020 was veel lager dan vorig jaar. Er resulteert een netto resultaat van € 1,3 miljoen ten opzichte van € 6,6 miljoen in 2019.

Jaarverslag

Hierbij bieden wij u aan het door de directie opgestelde jaarverslag 2020 van Hydratec Industries N.V., waarin de jaarrekening is opgenomen. Deze jaarrekening is gecontroleerd door KPMG accountants en op 24 maart 2021 besproken met de directie in aanwezigheid van de accountant. De goedkeurende verklaring is hier opgenomen. Mede op grond daarvan zijn wij van mening dat het jaarverslag voldoet aan de eisen van transparantie en een adequate basis vormt voor de verantwoording door de raad van commissarissen voor het gehouden toezicht. Wij stellen u voor de jaarrekening vast te stellen, het dividendvoorstel te aanvaarden en decharge te verlenen aan de directie voor het gevoerde beleid en aan de raad van commissarissen voor het daarop gehouden toezicht.

Samenstelling raad van commissarissen

De personalia van de leden van de raad van commissarissen worden hier vermeld. De profielschets voor de raad van commissarissen is gepubliceerd op de website van de vennootschap. Achtergrond en ervaring van de leden van de raad van commissarissen zijn divers. Eén commissaris heeft gedurende zijn loopbaan diverse functies in het bedrijfsleven vervuld en sloot zijn actieve carrière af als lid van de raad van bestuur en CFO van een beursgenoteerd concern. De tweede commissaris heeft een ruime ervaring als ondernemer en als commissaris bij diverse bedrijven. De derde commissaris is een ervaren ondernemer die bovendien jarenlang nauw betrokken is geweest bij de ontwikkeling van Hydratec Industries tot zijn huidige omvang.

De raad is van mening dat deze variëteit van ervaringen en achtergronden een goede diversiteit oplevert. De raad is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en de directie onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

De heer Ten Cate is in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 26 juni 2020 herbenoemd voor een periode van vier jaar. De termijn van mevrouw Sanders loopt af in 2021. De raad van commissarissen stelt voor om de benoeming van mevrouw Sanders met een termijn te verlengen.

Toezicht

De doelstellingen van Hydratec voor 2020 waren ambitieus, maar werden helaas niet gerealiseerd. De raad van commissarissen ondersteunt het beleid van de directie om te investeren in productontwikkeling, versterking van de technische knowhow, upgrading van de productiecapaciteiten en versterking van de marktpositie. Bij alle bedrijven is er een focus op kostenbeheersing en margeverbetering. Bij de algemene ontwikkelingen wordt een uitgebreide toelichting op deze zaken gegeven.

Naar het oordeel van de raad van commissarissen is het risicoprofiel van Hydratec niet veranderd. Er is aandacht geschonken aan het risico-beheersingssysteem. Uit deze evaluatie is tevens naar voren gekomen dat de omvang van Hydratec onvoldoende groot is voor een eigen interne audit functie.

De raad van commissarissen heeft in 2020 zesmaal volgens een vast rooster vergaderd met de directie, waarbij steeds alle commissarissen aanwezig waren.

Voorafgaand aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 26 juni 2020 heeft de raad, buiten aanwezigheid van de directie, het eigen functioneren, het functioneren van (de leden van) de directie en de beloning van de directie besproken. Bij de evaluatie van het eigen functioneren kwamen diverse onderwerpen aan de orde, onder meer de tijd en aandacht van alle commissarissen, de wijze van uitvoering van de toezichthoudende functie, de rolverdeling en de samenstelling van de Raad van Commissarissen in termen van onafhankelijkheid, deskundigheid, expertise, competenties en ervaringen. De evaluatie van de directie heeft plaatsgevonden in een gesprek tussen de Raad van Commissarissen en de Directie.

Tijdens haar vergaderingen heeft de raad de strategie, het acquisitiebeleid, het risicomanagement, het personeelsbeleid, de kwartaal- en halfjaarresultaten, de jaarcijfers 2020 en de begroting voor 2021 besproken. In het bijzonder is er gedurende het jaar veelvuldig gesproken over de impact van de Covid-19 crisis op Hydratec Industries. Voorts zijn de effecten besproken van de economische situatie op de markten waarop de Hydratec-bedrijven zich bewegen, alsmede de daaruit voortvloeiende maatregelen die noodzakelijk zijn om te trachten de resultaten op peil te houden. Bovendien is aandacht besteed aan veranderende wetgeving. In de vergadering van 23 september 2020 is mevrouw Sanders aangesteld als voorzitter van de audit committee. In de audit committee is in 2020 vergaderd over risico management en financiële aspecten van Hydratec Industries.

Extra aandacht ging uit naar de het verloop van de liquiditeit. Direct na het uitbreken van de Covid-19 crisis heeft de directie een grondige analyse gemaakt van de mogelijke ontwikkelingen van de liquiditeit en deze gedeeld met de bank. Dankzij een goed liquiditeitsbeheer is dit verder wel een punt van aandacht geweest, maar geen punt van zorg. 

In de vergadering van 23 juli 2019 is KPMG aangesteld voor de controle van jaarrekening van 2019 en 2020. Met de externe accountant heeft de raad van commissarissen in 2020 tweemaal overleg gevoerd, waarvan eenmaal zonder directie. De werkzaamheden van de externe accountant zijn beoordeeld en het auditplan werd geaccordeerd.

Samenstelling directie

In de directie van Hydratec Industries N.V. heeft gedurende 2020 geen wijziging plaatsgevonden. De heer ir. B.F. Aangenendt is CEO, mevrouw drs. E.H. Slijkhuis RA is CFO. In 2020 liep de termijn van de heer Aangenendt af. De raad van commissarissen heeft de heer Aangenendt herbenoemd tijdens de raad van commissarissen vergadering van 26 juni 2020. De raad van commissarissen complimenteert de directie met de wijze waarop deze het bedrijf succesvol door de Covid-19-crisis heeft geleid.

De raad van commissarissen is de directie, de managementteams en alle medewerkers erkentelijk voor hun inzet, motivatie en ambities in 2020.

Amersfoort, 26 maart 2021

Raad van commissarissen
E. ten Cate (voorzitter)
J.E. Vaandrager (vicevoorzitter)
M.E.P. Sanders