Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

In control statement

In lijn met de best practice bepaling 1.4.3. van de Code, verklaart de directie naar haar beste weten dat:

  • het bestuursverslag voldoende mate van inzicht geeft in de werking van de interne risico management- en controlesystemen, zie hoofstuk risicobeheer;

  • de hiervoor genoemde systemen een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat, zie hoofstuk risicobeheer;

  • het gerechtvaardigd is dat de financiële verslaggeving is opgesteld op basis van continuïteit, zie paragraaf 1.1.3; en

  • het bestuursverslag materiële risico’s en onzekerheden bevat die relevant zijn voor de continuïteitsveronderstelling voor een periode van 12 maanden na opstelling van het bestuursverslag, zie paragraaf 1.1.3.

Ondanks de interne risicobeheersings- en controlesystemen kunnen materiële onjuistheden, fraude of onrechtmatige handelingen plaatsvinden. De systemen bieden dan ook geen absolute zekerheid dat doelstellingen worden behaald, maar zijn ontwikkeld zodat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat.

Daarnaast verklaart de directie in lijn met artikel 5:25c van de Wet financieel toezicht en voor zover bij hen bekend dat:

  • de jaarrekening naar haar mening een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en de winst of het verlies van de onderneming en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen ondernemingen; en

  • het bestuursverslag een getrouw beeld geeft over de toestand op balansdatum, de gang van zaken gedurende het boekjaar van de onderneming en van de met haar verbonden ondernemingen, waarvan de gegevens in de jaarrekening zijn opgenomen. In het bestuursverslag zijn de wezenlijke risico’s beschreven waarmee de onderneming wordt geconfronteerd.

Amersfoort, 16 maart 2023

Directie

B.F. Aangenendt, CEO
E.H. Slijkhuis, CFO