Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

   

x € 1.000

Toelichting

2020

2019*

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

 

3.269

8.886

Aanpassing voor:

   

• Afschrijvingen

 

12.094

9.278

• Bijzondere waardeveranderingen

 

2.244

-

• Winst uit verkoop (voorheen aangehouden activa voor verkoop)

 

-290

-550

Financiële baten en lasten

 

74

1.354

Mutatie voorzieningen

 

2.009

-7.429

Veranderingen in werkkapitaal:

   

• Voorraden

 

2.915

5.426

• Kortlopende vorderingen

 

-16.284

15.496

• Kortlopende schulden (exclusief VPB schuld en leaseverplichtingen)

 

20.039

-22.427

Totaal veranderingen in werkkapitaal

 

6.670

-1.505

Betaalde financiële lasten

 

-1.202

-763

Betaalde winstbelasting

 

-313

-2.101

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

24.555

7.170

    

Investeringen in immateriële vaste activa

 

-1.635

-763

Investeringen in materiële vaste activa

 

-3.632

-11.588

Investeringen in financiële vaste activa

 

-170

-336

Aankoop deelnemingen

1.24.1

-1.000

-12.750

Inbegrepen netto kaspositie bij aankoop deelnemingen

 

-

-8.491

Desinvestering materiële vaste activa en voor verkoop aangehouden activa

 

883

2.233

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

-5.554

-31.695

Betaald dividend aan aandeelhouders Hydratec

 

-

-3.473

Aflossing langlopende schulden

 

-3.311

-1.810

Aflossing lease verplichtingen

 

-3.202

-3.596

Opname langlopende leningen

 

-

3.900

Aflossing/opname rekening courant bank

 

-11.278

29.047

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

-17.791

24.068

Netto kasstroom

 

1.210

-457

Omrekeningsverschillen op geldmiddelen

 

-655

-102

Mutatie kas en kasequivalenten

 

555

-559

Kasstroom uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

1.129

-

Kas en kasequivalenten per 1 januari

 

2.945

3.504

Kas en kasequivalenten per 31 december

 

4.629

2.945

  • * De vergelijkende cijfers zijn aangepast (Zie toelichting 1.2)