Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

   

x € 1.000

Toelichting

2022

2021

Resultaat voor belastingen

 

20.858

20.624

Aanpassing voor:

   

• Afschrijvingen

 

10.843

11.594

• Bijzondere waardeveranderingen

 

218

569

• Winst uit verkoop (voorheen aangehouden activa voor verkoop)

 

-515

297

Financiële baten en lasten

 

895

1.375

Mutatie voorzieningen

 

-1.563

-474

Veranderingen in werkkapitaal:

   

• Voorraden

 

-8.984

-6.306

• Kortlopende vorderingen

 

-3.381

-10.291

• Kortlopende schulden (exclusief VPB schuld en leaseverplichtingen)

 

31.938

20.556

Totaal veranderingen in werkkapitaal

 

19.573

3.959

Betaalde financiële lasten

 

-890

-972

Betaalde winstbelasting

 

-5.960

-3.308

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

43.459

33.664

Investeringen in immateriële vaste activa

 

-565

-970

Investeringen in materiële vaste activa

 

-10.260

-5.735

Investeringen in financiële vaste activa

 

-18

-40

Desinvestering materiële vaste activa

 

2.162

84

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

-8.681

-6.661

Betaald dividend aan aandeelhouders Hydratec

 

-5.843

-2.610

Aflossing langlopende schulden

 

-7.263

-2.907

Aflossing lease verplichtingen

 

-2.254

-3.777

Opname langlopende leningen

 

-

73

Aflossing/opname rekening courant bank

 

783

-17.347

Aankoop deelnemingen

1.24

-

-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

-14.577

-26.568

Netto kasstroom

 

20.201

435

Omrekeningsverschillen op geldmiddelen

 

-198

135

Mutatie kas en kasequivalenten

 

20.003

570

Kas en kasequivalenten per 1 januari

 

5.199

4.629

Kas en kasequivalenten per 31 december

 

25.202

5.199