Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerde balans per 31 december 

Vóór verwerking van het resultaat

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER

     

x € 1.000

Toelichting

 

2022

 

2021

ACTIVA

     

Immateriële vaste activa

1.29

 

27.109

 

27.967

Materiële vaste activa

1.30

 

63.731

 

61.033

Gehuurde activa

1.31

 

8.864

 

11.817

Uitgestelde belastingvorderingen

1.32

 

3.709

 

5.090

Financiële vaste activa

  

300

 

24

Totaal vaste activa

  

103.713

 

105.931

Contractactiva

1.23.6

 

14.539

 

16.338

Voorraden

1.33

 

41.966

 

32.871

Handelsdebiteuren

1.34

 

47.365

 

46.584

Vennootschapsbelasting

  

117

 

446

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

1.35

 

3.096

 

1.916

Overige vorderingen

  

1.489

 

2.138

Overlopende activa

  

2.832

 

1.327

Kas en kasequivalenten

1.36

 

25.202

 

5.199

Totaal vlottende activa

  

136.606

 

106.819

Activa aangehouden voor verkoop

1.37

 

0

 

841

Totaal activa

  

240.319

 

213.591

x € 1.000

Toelichting

 

2022

 

2021

PASSIVA

     

Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders Hydratec

1.38

 

85.990

 

76.082

Aandeel derden

  

99

 

179

Totaal vermogen

1.38

 

86.089

 

76.261

Personeel gerelateerde voorzieningen

1.40

 

1.865

 

2.507

Overige voorzieningen

1.40

 

1.492

 

2.448

Uitgestelde belastingverplichtingen

1.40.5

 

129

 

1.255

Leningen en huurverplichtingen

1.41.1

 

17.515

 

22.483

Overige financiële instrumenten

1.41.2

 

283

 

610

Totaal voorzieningen en langlopende schulden

  

21.284

 

29.303

Contractverplichtingen

1.23.6

 

29.197

 

41.748

Handelscrediteuren

  

19.857

 

20.306

Vennootschapsbelasting

  

2.531

 

3.863

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

1.42

 

4.086

 

2.045

Leningen en huurverplichtingen

1.41.1

 

3.897

 

8.168

Rekening courant Bank

1.43

 

1.505

 

722

Overige schulden en overlopende passiva

1.44

 

71.873

 

31.175

Totaal kortlopende schulden

  

132.946

 

108.027

Totaal passiva

  

240.319

 

213.591