Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerde balans per 31 december 

Vóór verwerking van het resultaat

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER vóór verwerking van het resultaat

x € 1.000

Toelichting

 

2020

 

2019

ACTIVA

     

Immateriële vaste activa

1.29

 

27.544

 

29.090

Materiële vaste activa

1.30

 

64.279

 

73.348

Gehuurde activa

1.31

 

11.680

 

15.993

Uitgestelde belastingvorderingen

1.33

 

5.621

 

3.708

Financiële vaste activa

1.32

 

172

 

2.627

Totaal vaste activa

  

109.296

 

124.766

Contractactiva

1.23.6

 

7.563

 

12.661

Voorraden

1.34

 

26.211

 

34.325

Handelsdebiteuren

1.35

 

45.287

 

33.246

Vennootschapsbelasting

  

613

 

963

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

1.36

 

1.560

 

1.691

Overige vorderingen

  

1.975

 

2.484

Overlopende activa

  

1.473

 

1.187

Liquide middelen

1.37

 

4.629

 

2.945

Totaal vlottende activa

  

89.311

 

89.502

Totaal activa

  

198.607

 

214.268

x € 1.000

Toelichting

 

2020

 

2019

PASSIVA

     

Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders Hydratec

1.38

 

63.079

 

62.700

Aandeel derden

  

161

 

500

Totaal vermogen

1.38

 

63.240

 

63.200

Personeel gerelateerde voorzieningen

1.40

 

3.253

 

4.050

Overige voorzieningen

1.40

 

2.314

 

2.759

Uitgestelde belastingverplichtingen

1.40.5

 

1.390

 

2.101

Leningen en huurverplichtingen

1.41.1

 

27.337

 

35.181

Overige financiële instrumenten

1.42.2

 

889

 

4.901

Totaal voorzieningen en langlopende schulden

  

35.183

 

48.992

Contractverplichtingen

1.23.6

 

26.425

 

9.544

Handelscrediteuren

  

17.154

 

24.737

Vennootschapsbelasting

  

2.284

 

843

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

1.42

 

3.001

 

3.951

Leningen en huurverplichtingen

1.41.1

 

5.713

 

6.672

Rekening courant Bank

1.41.1 / 1.43

 

18.069

 

29.347

Overige schulden en overlopende passiva

1.44

 

27.538

 

26.982

Totaal kortlopende schulden

  

100.184

 

102.076

Totaal passiva

  

198.607

 

214.268