Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Overige gegevens

Winstbestemming

In artikel 34 van de statuten is ten aanzien van de winstverdeling het volgende bepaald:

  1. Van de winst, zoals deze blijkt uit de door de algemene vergadering vastgestelde jaar­rekening zullen zodanige bedragen worden gereserveerd als de directie onder goedkeuring van de raad van commissarissen zal bepalen.

  2. Het tenslotte overblijvende gedeelte van de winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering.