Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

1.1 Algemeen

Hydratec Industries N.V. (in het vervolg omschreven als Hydratec) is statutair gevestigd en kantoorhoudend te Amersfoort en ingeschreven bij het Handelsregister Kamer van Koophandel onder nummer 23073095.

1.2 Overeenstemmingsverklaring

De geconsolideerde jaarrekening van de Groep is opgesteld op basis van het continuïteitsbeginsel, in overeenstemming met International Financial Reporting Standards (IFRS-EU), zoals aanvaard door de Europese Unie, en met Titel 9 Boek 2 BW.

1.3 Schattingen en oordeelsvorming door het management

Bij het opstellen van de jaarrekening en de waardering van bepaalde posten in de jaar­rekening maakt Hydratec gebruik van aannames, veronderstellingen en schattingen.

1.4 Consolidatie

Dochterondernemingen zijn die ondernemingen waarin Hydratec direct dan wel indirect beslissende zeggenschap heeft of kan uitoefenen. Deze deelnemingen worden aangemerkt als dochterondernemingen.

1.5 Vreemde valuta

Transacties in vreemde valuta worden in euro’s omgerekend tegen de gemiddelde maandkoers van de maand waarin de transactie plaatsvindt.

1.6 Financiële instrumenten

Niet-afgeleide financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, liquide middelen, leningen, handelsschulden, overige te betalen posten en de categorie overig in de financiële vaste activa.

1.7 Immateriële vaste activa

Overgenomen entiteiten worden geconsolideerd vanaf de datum waarop de controlerende zeggenschap over is gegaan. De initiële waardering van de overgenomen activa, passiva en voorwaardelijke verplichtingen is de reële waarde.

1.8 Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden verantwoord tegen verkrijgingsprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen (zie grondslag 1.13).

1.9 Gehuurde activa

De Groep verantwoordt gehuurde activa op de ingangsdatum van de lease (de datum waarop het onderliggende activum beschikbaar is voor gebruik).

1.10 Voorraden

De aangekochte voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs (op basis van laatste inkoopprijs) of opbrengstwaarde minus verkoopkosten, indien deze lager is.

Toon meer resultaten