Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Kerncijfers

Financieel overzicht

  

2020

 

2019

Winst-en-verliesrekening

    

Netto-omzet

 

217.550

 

219.607

Bedrijfsresultaat

 

3.342

 

10.240

Nettoresultaat

 

771

 

6.635

Kasstroom

    

Uit operationele activiteiten

 

24.555

 

7.170

Uit investeringsactiviteiten

 

-5.554

 

-31.695

Uit financieringsactiviteiten

 

-17.791

 

24.068

Nettokasstroom

 

1.210

 

-457

Balans

    

Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders

 

63.079

 

62.700

Eigen vermogen

 

63.240

 

63.200

Balanstotaal

 

198.607

 

214.268

Kengetallen

    

Bedrijfsresultaat in % van de omzet

 

1,5%

 

4,7%

Rentabiliteit geïnvesteerd vermogen1

 

0,7%

 

6,9%

Rentabiliteit eigen vermogen2

 

2,1%

 

10,9%

Solvabiliteit3

 

31,8%

 

29,5%

Aantal uitstaande aandelen

 

1.290.944

 

1.288.178

Winst per aandeel (in euro’s)

 

1,01

 

5,16

Aantal eigen medewerkers4

 

1.206

 

1.460

  • 1 Netto resultaat exclusief eenmalige baten + rentelasten in % van het geïnvesteerd vermogen (totaal activa minus liquide middelen minus kortlopende, niet-rentedragende schulden).
  • 2 Nettoresultaat exclusief eenmalige baten in % van het gemiddelde eigen vermogen, toe te rekenen aan aandeelhouders van Hydratec.
  • 3 Eigen vermogen als % van het balanstotaal.
  • 4 FTE's eigen werknemers ultimo jaar.