Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Toelichting bij de enkelvoudige jaarrekening

2.1 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Hydratec maakt voor de bepaling van de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling van zijn enkelvoudige jaar­rekening gebruik van de optie die wordt geboden in artikel 2.362 lid 8 BW. Dit houdt in dat de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling van de enkelvoudige jaarrekening van Hydratec gelijk zijn aan die van de geconsolideerde jaar­rekening. Hierbij worden deelnemingen, waarop invloed van betekenis wordt uitgeoefend, gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld volgens de door de International Accounting Standards Board vastgestelde en door de Europese Unie aanvaarde standaarden. Voor een beschrijving van deze grondslagen wordt verwezen naar de grondslagen bij de geconsolideerde jaar­rekening. De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld op basis van het continuïteits­beginsel waarbij wordt verwezen naar paragraaf 1.1.3 van de geconsolideerde jaar­rekening. Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van Hydratec in de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties waarbij overdracht van activa en passiva tussen Hydratec en zijn deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn niet verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

2.2 Goodwill

De vennootschappelijke opgenomen goodwill van € 13.487 duizend bestaat uit de bedragen gerelateerd aan Pas Reform en Lan Handling Technologies (2021: € 13.487 duizend).

2.3 Verloopoverzicht financiële vaste activa

2.3.1 Financiële vaste activa

x € 1.000

 

Deelnemingen

Stand per 1 januari 2021

 

65.350

Resultaat deelnemingen

 

16.993

Dividenden groepsmaatschappijen

 

-4.300

Reserve omrekeningsverschillen

 

198

Mutatie hedge-reserve

 

133

Overige wettelijke reserve

  

Kapitaalstortingen

  

Stand per 31 december 2021

 

78.374

Resultaat deelnemingen

 

18.353

Dividenden groepsmaatschappijen

 

-6.614

Reserve omrekeningsverschillen

 

-500

Mutatie hedge-reserve

 

307

Overige wettelijke reserve

  

Kapitaalstortingen

  

Stand per 31 december 2022

 

89.920

Hydratec bezit (tenzij anders vermeld) direct en indirect aandelen in de volgende vennootschappen (tussen haakjes het aandelenbelang anders dan 100%) per 31 december 2022:

Naam

Vestigingsplaats

Timmerije B.V.

Neede

Lias Industries B.V.

Zeddam

Pas Reform B.V.

Zeddam

Pas Reform Participações LTDA

São Paulo, Brazilië

Pas Reform do Brasil LTDA

São Paulo, Brazilië

Windmolen Holding LTDA

São Paulo, Brazilië

ION (54,5%)

São Paulo, Brazilië

Pas Reform North America LLC

Jacksonville, VS

Lias Vastgoed B.V.

Zeddam

Lan Handling Technologies B.V.

Tilburg

Lan Vastgoed B.V.

Tilburg

ABAR Automation B.V.

Halfweg

Lan Handling Solutions B.V.

Tilburg

Lan Robotics B.V.

Tilburg

Lan Services International B.V.

Tilburg

Polmer Sp. z o.o.

Wroclaw, Polen

Helvoet Rubber & Plastic Technologies B.V.

Tilburg

Helvoet Rubber & Plastic Technologies N.V.

Lommel, België

Helvoet Services BVBA

Lommel, België

High Technology Plastics (India) Pvt. Ltd.

Pune, India

Helvoet Rubber & Plastic Technologies GmbH

Gilching, Duitsland

Schwarzpunkt Schwarz GmbH & Co. KG

Gilching, Duitsland

Helvoet Polska Sp. z.o.o.

Kaniów, Polen

Rollepaal Pipe Extrusion Technology B.V.

Dedemsvaart

Rollepaal Inc.

Baltimore, VS

Rollepaal Engineering India Pvt. Ltd.

Ahmedabad, India

2.3.2 Leningen aan groepsmaatschappijen

x € 1.000

Leningen aan groepsmaatschappijen

Boekwaarde per 1 januari 2022

10.693

Aflossing leningen

-9.133

Rente

164

Boekwaarde per 31 december 2022

1.724

De leningen betreffen twee leningen aan groepsmaatschappijen. De eerste lening met een boekwaarde van € 1,7 miljoen heeft een looptijd tot 31 december 2032. De interest bedraagt 5% per jaar. De reële waarde is in lijn met de waarde zoals opgenomen in de balans. De tweede lening van € 8,5 miljoen had een interest van 1 maands Euribor +1,95%. Deze is afgelost in 2022.

2.4 Groepsmaatschappijen

De vorderingen en schulden aan groepsmaatschappijen hebben betrekking op rekeningcourant posities welke samenhangen met de bancaire faciliteit en een direct opeisbare lening waar een marktconforme rente over berekend wordt. 
 

2.5 Eigen vermogen

Voor het verloopoverzicht van het vermogen wordt verwezen naar toelichting 1.38. Per 31 december 2022 staan 1.294.976 aandelen van € 0,45 (2021: 1.292.805 aandelen) nominaal uit. Er zijn geen rechten toegekend voor het nemen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap. 

De herwaarderingsreserve en reserve voor geactiveerde kosten van ontwikkeling hebben betrekking op een Systems bedrijf.

2.6 Voorzieningen

x € 1.000

2022

2021

Boekwaarde per 1 januari

1.399

869

Transfer kortlopend

-2.227

0

Dotaties gedurende het jaar

1.613

530

Boekwaarde per 31 december

785

1.399

De voorzieningen hebben betrekking op SAR-regelingen. Voor nadere toelichting zie hoofdstuk 1.40.4. De looptijd is langlopend.

2.7 Schulden aan kredietinstellingen

De schulden aan kredietinstellingen hebben betrekking op de rekening courant met de bank. Zie toelichting 1.43.

2.8 Niet uit balans blijkende verplichtingen

De vennootschap is per 1 oktober 2015 onderdeel van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Afrekening vindt plaats via de vordering- of schuld aan groepsmaatschappijen.

Hydratec heeft aan de volgende vennootschappen een aansprakelijkheidsverklaring afgegeven:

Timmerije B.V.

ABAR Automation B.V.

Lias Industries B.V.

LAN Handling Solutions B.V.

Pas Reform B.V.

LAN Robotics B.V.

Lias Vastgoed B.V.

LAN Services International B.V.

LAN Handling Technologies B.V.

LAN Vastgoed B.V.

Rollepaal Pipe Extrusion Technology B.V.

 

Tevens heeft Hydratec zich hoofdelijk verbonden aan de bancaire bankfaciliteit zoals beschreven in 1.43. Deze verbondenheid geldt ten aanzien van de onderstaande vennootschappen:

Timmerije B.V.

LAN Handling Solutions B.V.

Lias Industries B.V.

LAN Robotics B.V.

Pas Reform B.V.

LAN Services International B.V.

Lias Vastgoed B.V.

Helvoet Rubber & Plastic Technologies B.V.

LAN Handling Technologies B.V.

Helvoet Rubber & Plastic Technologies N.V.

ABAR Automation B.V.

Rollepaal Pipe Extrusion Technologie B.V.

Lan Vastgoed B.V.

 

2.9 Personeelskosten

Er waren gedurende 2022 zes personeelsleden in dienst van de vennootschap (2021: 6). Voor de beloning van de directie wordt verwezen naar 1.25.3.

Amersfoort, 16 maart 2023

Statutaire Directie

  • B.F. Aangenendt

  • E.H. Slijkhuis

Raad van commissarissen

  • E. ten Cate

  • M.E.P. Sanders

  • P. Veenema