Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Toelichting bij de enkelvoudige jaarrekening

2.1 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Hydratec maakt voor de bepaling van de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling van zijn enkelvoudige jaar­rekening gebruik van de optie die wordt geboden in artikel 2.362 lid 8 BW. Dit houdt in dat de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling van de enkelvoudige jaarrekening van Hydratec gelijk zijn aan die van de geconsolideerde jaar­rekening. Hierbij worden deelnemingen, waarop invloed van betekenis wordt uitgeoefend, gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld volgens de door de International Accounting Standards Board vastgestelde en door de Europese Unie aanvaarde standaarden. Voor een beschrijving van deze grondslagen wordt verwezen naar de grondslagen bij de geconsolideerde jaar­rekening. De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld op basis van het continuïteits­beginsel waarbij wordt verwezen naar paragraaf 1.1.3 van de geconsolideerde jaar­rekening. Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van Hydratec in de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties waarbij overdracht van activa en passiva tussen Hydratec en zijn deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn niet verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

Hydratec past de optie in RJ-Uiting 2018-1 toe: ontwerp-Richtlijn 100.107a ‘verduidelijking van de verwerking van te verwachten kredietverliezen in de enkelvoudige jaarrekening bij toepassing van combinatie 3’. Hierdoor wordt het effect van te verwachten kredietverliezen op leningen en vorderingen op de deelnemingen in de enkelvoudige jaarrekening geëlimineerd. Met als gevolg dat er geen verschillen optreden tussen het eigen vermogen Hydratec enkelvoudig en het eigen vermogen zoals staat gepresenteerd in de geconsolideerde jaarrekening.

2.2 Goodwill

De vennootschappelijke opgenomen goodwill bestaat uit de bedragen gerelateerd aan Pas Reform/Lan Handling Technologies (€ 13.487 duizend).

2.3 Verloopoverzicht financiële vaste activa

2.3.1 Financiële vaste activa

x € 1.000

 

Deelnemingen

Stand per 1 januari 2019

 

55.517

Resultaat deelnemingen

 

7.516

Dividenden groepsmaatschappijen

 

-3.200

Reserve omrekeningsverschillen

 

-20

Mutatie hedge-reserve

 

261

Overige wettelijke reserve

 

-114

Stand per 31 december 2019

 

59.960

Resultaat deelnemingen

 

3.624

Dividenden groepsmaatschappijen

 

-800

Reserve omrekeningsverschillen

 

-1.168

Mutatie hedge-reserve

 

62

Overige wettelijke reserve

 

-5

Kapitaalstortingen

 

3.677

Stand per 31 december 2020

 

65.350

Leningen die door dochtermaatschappijen niet kunnen worden terugbetaald worden omgezet in aandelenkapitaal. Hierdoor worden op leningen aan dochtermaatschappijen nooit (verwachte) kredietverliezen gerealiseerd.

Hydratec bezit (tenzij anders vermeld) direct en indirect aandelen in de volgende vennootschappen (tussen haakjes het aandelenbelang anders dan 100%) per 31 december 2020:

Naam

 

Vestigingsplaats

Timmerije B.V.

 

Neede

Lias Industries B.V.

 

Zeddam

Pas Reform B.V.

 

Zeddam

Pas Reform Participações LTDA

 

São Paulo, Brazilië

Pas Reform do Brasil LTDA

 

São Paulo, Brazilië

Windmolen Holding LTDA

 

São Paulo, Brazilië

ION (54,5%)

 

São Paulo, Brazilië

Pas Reform North America LLC

 

Jacksonville, VS

Lias Vastgoed B.V.

 

Zeddam

Lan Handling Technologies B.V.

 

Tilburg

Lan Vastgoed B.V.

 

Tilburg

ABAR Automation B.V.

 

Halfweg

Lan Handling Solutions B.V.

 

Tilburg

Lan Robotics B.V.

 

Tilburg

Lan Services International B.V.

 

Tilburg

Polmer Sp. z o.o.

 

Wroclaw, Polen

Helvoet Rubber & Plastic Technologies B.V.

 

Tilburg

Helvoet Rubber & Plastic Technologies N.V.

 

Lommel, België

Helvoet Services BVBA

 

Lommel, België

High Technology Plastics (India) Pvt. Ltd.

 

Loni, India

Helvoet Rubber & Plastic Technologies GmbH

 

Gilching, Duitsland

Schwarzpunkt Schwarz GmbH & Co. KG

 

Gilching, Duitsland

Helvoet Polska Sp. z.o.o.

 

Kaniów, Polen

Rollepaal Pipe Extrusion Technology B.V.

 

Dedemsvaart

Rollepaal B.V.

 

Dedemsvaart

Ramix Moulds B.V.

 

Dedemsvaart

Rollepaal Inc.

 

Baltimore, VS

Rollepaal Engineering India Pvt. Ltd.

 

Ahmedabad, India

2.4 Groepsmaatschappijen

De vorderingen en schulden aan groepsmaatschappijen hebben betrekking op rekeningcourant posities welke samenhangen met de bancaire faciliteit en een direct opeisbare lening.
 

2.5 Eigen vermogen

Voor het verloopoverzicht van het vermogen wordt verwezen naar pagina 1.38. Per 31 december 2020 staan 1.290.944 aandelen van € 0,45 nominaal uit. Er zijn geen rechten toegekend voor het nemen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap. Doordat enkele bedrijven binnen de groep NOW 2 en NOW 3.1 subsidie hebben ontvangen mag er geen dividend uitgekeerd worden over 2020.

2.6 Niet uit balans blijkende verplichtingen

De vennootschap maakt per 1 oktober 2015 onderdeel van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

Hydratec heeft aan de volgende vennootschappen een aansprakelijkheidsverklaring afgegeven:

Timmerije B.V.

ABAR Automation B.V.

Lias Industries B.V.

LAN Handling Solutions B.V.

Pas Reform B.V.

LAN Robotics B.V.

Lias Vastgoed B.V.

LAN Services International B.V.

LAN Handling Technologies B.V.

LAN Vastgoed B.V.

Rollepaal Pipe Extrusion Technology B.V.

Rollepaal B.V.

Ramix Moulds B.V.

 

Tevens heeft Hydratec zich hoofdelijk verbonden aan de bancaire bankfaciliteit zoals beschreven in 1.43. Deze verbondenheid geldt ten aanzien van de onderstaande vennootschappen:

Timmerije B.V.

LAN Handling Solutions B.V.

Lias Industries B.V.

LAN Robotics B.V.

Pas Reform B.V.

LAN Services International B.V.

Lias Vastgoed B.V.

Helvoet Rubber & Plastic Technologies B.V.

LAN Handling Technologies B.V.

Helvoet Rubber & Plastic Technologies N.V.

ABAR Automation B.V.

Rollepaal Pipe Extrusion Technologie B.V.

Rollepaal B.V.

Ramix Moulds B.V.

Lan Vastgoed B.V.

 

2.7 Personeelskosten

Er waren gedurende 2020 5 personeelsleden in dienst van de vennootschap (2019: 3). Voor de beloning van de directie wordt verwezen naar 1.25.3.

Amersfoort, 26 maart 2021

Statutaire Directie

  • B.F. Aangenendt

  • E.H. Slijkhuis

Raad van Commissarissen

  • E. ten Cate

  • J.E. Vaandrager

  • M.E.P. Sanders