Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Voorwoord

Geachte aandeelhouders, medewerkers, klanten en partners,

In 1997 ging Hydratec Industries naar de beurs in Amsterdam. In 2022 vieren we ons 25-jarig jubileum. Daarbij kijken we terug op een succesvol 2021: we behaalden een recordomzet en recordresultaat. 

In het begin van het jaar was er al sprake van een opwaartse trend, maar door de voortdurende corona pandemie was het nog onduidelijk hoe de markten zich zouden ontwikkelen en wat het effect zou zijn op de investeringsbereidheid in de verschillende markten.
In deze dynamiek hebben onze medewerkers zich zeer flexibel en wendbaar getoond. Door de positieve omzetontwikkelingen groeide het vertrouwen dat het ondanks corona een goed jaar zou kunnen worden. We hebben goed gebruik gemaakt van de veerkracht van de markten waarin we opereren. De vraag naar modernisering, automatisering en capaciteitsuitbreiding van productieprocessen kwam in 2021 weer duidelijk op gang. Een deel van deze investeringen betrof een inhaalvraag maar in sommige markten, zoals Health, hebben de coronaontwikkelingen tot een blijvende versnelling van de business geleid. Alleen in de Mobility markt is de omzet tegen het eind van het jaar gekrompen door een gebrek aan micro-elektronica.

"In de dynamiek van de markten hebben onze medewerkers zich flexibel en wendbaar getoond"

Tegelijkertijd hebben we zelf diverse maatregelen ingezet om het resultaat te verbeteren. Zo zijn succesvolle besparingsoperaties doorgevoerd, onder andere bij Rollepaal Pipe Extrusion Technology, dat in 2021 weer winstgevend is geworden. Ook bij andere bedrijven zijn scherpe keuzes gemaakt, wat onder meer heeft geleid tot het afbouwen van de productie bij Polmer.

Ondanks deze positieve ontwikkelingen blijven we te maken houden met externe uitdagingen. Recent wordt onzekerheid veroorzaakt door de situatie in Oekraïne. Ook hebben de plots terugvallende vraag in 2020 en het snelle herstel daarna geleid tot onrust in de keten van toeleveranciers. Levertijden van materialen en grondstoffen werden aanzienlijk langer en onbetrouwbaarder. Prijzen stegen, transportkosten werden hoger en marges kwamen onder druk te staan. Zeker in de tweede helft van het jaar hebben de toeleveringsproblemen geleid tot een vertragend effect op de omzet. Ook dat heeft veel gevergd van onze flexibiliteit en anticiperend vermogen. Meer dan ooit is het nodig om situaties snel te kunnen analyseren en beoordelen op basis van beschikbare data. Daar zit nog verbeterpotentieel.

Een andere realiteit in 2021 was de krapte op de arbeidsmarkt, nationaal en internationaal. Het kost meer moeite om medewerkers te werven, binden en te behouden. Dat gold al langere tijd voor technisch personeel, maar inmiddels zien we ook bij andere functiegroepen tekorten ontstaan. We slagen er evenwel nog steeds in om goede medewerkers te werven en te behouden. We zijn ervan overtuigd dat onze organisatievorm, met zelfstandige werkmaatschappijen die dicht op de markt opereren, ertoe leidt dat medewerkers voelen dat ze direct een waardevolle invloed hebben op het resultaat. Dit heeft zich bewezen als een goede structuur in de huidige dynamiek. We blijven ons inspannen om een aantrekkelijke werkgever te zijn en blijven, onder meer door ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. We investeren in jong talent met leerzame en boeiende traineeships en stageplaatsen met uitzicht op een baan.

Tegelijkertijd bieden deze uitdagingen ook kansen: de toenemende tekorten aan materiaal en arbeid leiden tot een verhoogde behoefte aan grondstofbesparing en automatisering. Onze focus op innovaties om verspilling tegen te gaan, vormt voor klanten een stimulans om voor onze oplossingen te kiezen. Samen met kenniscentra, universiteiten en leveranciers werken we intensief samen en zoeken we voortdurend naar verbetermogelijkheden in de producten en de productieprocessen.

"Onze focus op innovaties stimuleert klanten om voor onze oplossingen te kiezen"

We kunnen – eind 2021 – stellen dat we sterker uit de crisis zijn gekomen en stellen een dividend voor van € 6,75 per aandeel over 2021. Hoewel 2022 nog onzeker is, kijken we met vertrouwen naar de toekomst. Natuurlijk zullen er onzekerheden blijven, zoals het effect van de omikron-variant van het coronavirus en de situatie in de Oekraïne. Ook verwachten we dat de problemen in de toeleverketen nog tot ver in 2022 zullen aanhouden. Daar hebben we ons zo goed mogelijk op voorbereid. Het orderboek is goed gevuld. 

Afgelopen jaar heeft de raad van commissarissen afscheid genomen van Jan Vaandrager. We hebben jarenlang op zijn steun en expertise kunnen rekenen en willen hem daarvoor hartelijk bedanken. Met de komst van Piet Veenema in mei 2021 bleef de raad op volle sterkte opereren. We kijken uit naar onze samenwerking en verwachten goed gebruik te kunnen maken van zijn jarenlange ervaring in de industrie.

Wij danken alle collega’s voor hun grote inzet, flexibiliteit, passie en toewijding. Wij zijn onze klanten, partners, commissarissen en aandeelhouders erkentelijk voor het vertrouwen en de ondersteuning om Hydratec Industries verder te ontwikkelen.

Bart Aangenendt, CEO