Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

1.1 Algemeen

1.1.1 Introductie

Hydratec Industries NV (in het vervolg omschreven als Hydratec) is statutair gevestigd en kantoorhoudend te Amersfoort. De geconsolideerde jaarrekening van de onderneming voor het jaar geëindigd op 31 december 2020 bestaat uit de jaarrekening van de onderneming en al haar dochterondernemingen (samen ‘de Groep’ genoemd). Per 31 december 2020 maken de volgende dochterondernemingen onderdeel uit van de Groep:

Naam

 

Vestigingsplaats

Timmerije B.V.

 

Neede

Lias Industries B.V.

 

Zeddam

Pas Reform B.V.

 

Zeddam

Pas Reform Participações LTDA

 

São Paulo, Brazilië

Pas Reform do Brasil LTDA

 

São Paulo, Brazilië

Windmolen Holding LTDA

 

São Paulo, Brazilië

ION (54,5%)

 

São Paulo, Brazilië

Pas Reform North America LLC

 

Jacksonville, VS

Lias Vastgoed B.V.

 

Zeddam

Lan Handling Technologies B.V.

 

Tilburg

Lan Vastgoed B.V.

 

Tilburg

ABAR Automation B.V.

 

Halfweg

Lan Handling Solutions B.V.

 

Tilburg

Lan Robotics B.V.

 

Tilburg

Lan Services International B.V.

 

Tilburg

Polmer Sp. z o.o.

 

Wroclaw, Polen

Helvoet Rubber & Plastic Technologies B.V.

 

Tilburg

Helvoet Rubber & Plastic Technologies N.V.

 

Lommel, België

Helvoet Services BVBA

 

Lommel, België

High Technology Plastics (India) Pvt. Ltd.

 

Loni, India

Helvoet Rubber & Plastic Technologies GmbH

 

Gilching, Duitsland

Schwarzpunkt Schwarz GmbH & Co. KG

 

Gilching, Duitsland

Helvoet Polska Sp. z.o.o.

 

Kaniów, Polen

Rollepaal Pipe Extrusion Technology B.V.

 

Dedemsvaart

Rollepaal B.V.

 

Dedemsvaart

Ramix Moulds B.V.

 

Dedemsvaart

Rollepaal Inc.

 

Baltimore, VS

Rollepaal Engineering India Pvt. Ltd.

 

Ahmedabad, India

De Groep houdt, tenzij anders vermeld, 100% van de aandelen van de genoemde vennootschappen. Alle dochterondernemingen hebben dezelfde rapportagedatum als Hydratec en hun boekjaar eindigt ook op 31 december.

Voor een overzicht van de activiteiten van de Groep wordt verwezen naar het onderdeel Profiel waarin het profiel van Hydratec is weergegeven.

De jaarcijfers zijn door de directie opgesteld en na goedkeuring van de raad van commis­sarissen vrijgegeven voor publicatie op 26 maart 2021. De jaarstukken 2020 zijn besproken in de vergadering van de raad van commissarissen van 24 maart 2021 en zullen ter vaststelling worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 26 mei 2021.

1.1.2 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De basis voor het opstellen van de jaarrekening is de historische kostprijs, tenzij hierna anders is toegelicht. De jaarrekening wordt gepresenteerd in de valuta euro (€). Bedragen worden gemeld in duizenden euro’s, tenzij anders aangegeven. De euro is de functionele en presentatievaluta van Hydratec. Het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met IFRS-EU standaarden vereist van het management dat het beoordelingen, inschattingen en aannames maakt die de toepassing van richtlijnen en de gerapporteerde bedragen voor activa, passiva, inkomsten en uitgaven beïnvloeden. De gemaakte inschattingen en daarmee samenhangende aannames zijn gebaseerd op historische ervaringen en diverse andere factoren die onder de gegeven omstandigheden als redelijk worden beschouwd. De gemaakte inschattingen en aannames hebben gediend als basis voor de beoordeling van de waarde van de verantwoorde activa en passiva waarvoor vanuit andere bronnen de omvang op dit moment nog niet blijkt. Werkelijke uitkomsten kunnen echter afwijken van gemaakte inschattingen. Schattingen en onderliggende aannames worden voortdurend beoordeeld. Wijzigingen in schattingen en aannames worden verwerkt in de periode waarin de schattingen worden herzien als de herziening uitsluitend op de desbetreffende periode betrekking heeft, of in de periode van herziening en toekomstige perioden als de herziening zowel de huidige als toekomstige perioden beïnvloedt. De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn consistent toegepast door de ondernemingen van de Groep voor de in deze geconsolideerde jaarrekening gepresenteerde perioden.

De geconsolideerde jaarrekening van de Groep is opgesteld op basis van het continuïteitsbeginsel, in overeenstemming met International Financial Reporting Standards (IFRS-EU), zoals aanvaard door de Europese Unie, en met Titel 9 Boek 2 BW. Indien nodig zijn vergelijkende cijfers aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

1.1.3 Continuïteit

De wereldwijde uitbraak van COVID-19 heeft het afgelopen jaar aanvullende onzekerheden met zich meegebracht. Ook in 2021 zal de impact van COVID-19 gevolgen hebben op het economische klimaat. Gedurende het jaar zijn er nieuwe afspraken gemaakt met de bank ten aanzien van de kredietovereenkomst (zie 1.43). Door gedegen liquiditeitsprognoses en omzetverwachtingen zien wij geen risico ten aanzien van de liquiditeit, het voldoen aan de afspraken in de kredietovereenkomst en continuïteit voor de komende 12 maanden.