Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

1.1 Algemeen

1.1.1 Introductie

Hydratec Industries N.V. Naamloze Vennootschap (in het vervolg omschreven als Hydratec) is statutair gevestigd en kantoorhoudend te Amersfoort en ingeschreven bij het Handelsregister Kamer van Koophandel onder nummer 23073095. De geconsolideerde jaarrekening van de onderneming voor het jaar geëindigd op 31 december 2022 bestaat uit de jaarrekening van de onderneming en al haar dochterondernemingen (samen ‘de Groep’ genoemd). Per 31 december 2022 maken de volgende dochterondernemingen onderdeel uit van de Groep:

Naam

Vestigingsplaats

Timmerije B.V.

Neede

Lias Industries B.V.

Zeddam

Pas Reform B.V.

Zeddam

Pas Reform Participações LTDA

São Paulo, Brazilië

Pas Reform do Brasil LTDA

São Paulo, Brazilië

Windmolen Holding LTDA

São Paulo, Brazilië

ION (54,5%)

São Paulo, Brazilië

Pas Reform North America LLC

Jacksonville, VS

Lias Vastgoed B.V.

Zeddam

Lan Handling Technologies B.V.

Tilburg

Lan Vastgoed B.V.

Tilburg

ABAR Automation B.V.

Halfweg

Lan Handling Solutions B.V.

Tilburg

Lan Robotics B.V.

Tilburg

Lan Services International B.V.

Tilburg

Polmer Sp. z o.o.

Wroclaw, Polen

Helvoet Rubber & Plastic Technologies B.V.

Tilburg

Helvoet Rubber & Plastic Technologies N.V.

Lommel, België

Helvoet Services BVBA

Lommel, België

High Technology Plastics (India) Pvt. Ltd.

Pune, India

Helvoet Rubber & Plastic Technologies GmbH

Gilching, Duitsland

Schwarzpunkt Schwarz GmbH & Co. KG

Gilching, Duitsland

Helvoet Polska Sp. z.o.o.

Kaniów, Polen

Rollepaal Pipe Extrusion Technology B.V.

Dedemsvaart

Rollepaal Inc.

Baltimore, VS

Rollepaal Engineering India Pvt. Ltd.

Ahmedabad, India

De Groep houdt, tenzij anders vermeld, 100% van de aandelen van de genoemde vennootschappen. Alle dochterondernemingen hebben dezelfde rapportagedatum als Hydratec en hun boekjaar eindigt ook op 31 december.

Voor een overzicht van de activiteiten van de Groep wordt verwezen naar het hoofdstuk Profiel waarin het profiel van Hydratec is weergegeven.

De jaarcijfers zijn door de directie opgesteld en na goedkeuring van de raad van commis­sarissen vrijgegeven voor publicatie op 16 maart 2023. De jaarstukken 2022 zijn besproken in de vergadering van de raad van commissarissen van 15 maart 2023 en zullen ter vaststelling worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 17 mei 2023.

1.1.2 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De basis voor het opstellen van de jaarrekening is de historische kostprijs, tenzij hierna anders is toegelicht. De jaarrekening wordt gepresenteerd in de valuta euro (€). Bedragen worden gemeld in duizenden euro’s, tenzij anders aangegeven. De euro is de functionele- en presentatievaluta van Hydratec. De jaarrekening is opgemaakt in overeenstemming met de IFRS-EU standaarden. Deze vereisen van het management dat zij beoordelingen, inschattingen en aannames maakt die de toepassing van richtlijnen en de gerapporteerde bedragen voor activa, passiva, inkomsten en uitgaven beïnvloeden. De gemaakte inschattingen en daarmee samenhangende aannames zijn gebaseerd op historische ervaringen en diverse andere factoren die onder de gegeven omstandigheden als redelijk worden beschouwd. De gemaakte inschattingen en aannames hebben gediend als basis voor de beoordeling van de waarde van de verantwoorde activa en passiva waarvoor vanuit andere bronnen de omvang op dit moment nog niet blijkt. Werkelijke uitkomsten kunnen echter afwijken van gemaakte inschattingen. Schattingen en onderliggende aannames worden voortdurend beoordeeld. Wijzigingen in schattingen en aannames worden verwerkt in de periode waarin de schattingen worden herzien als de herziening uitsluitend op de desbetreffende periode betrekking heeft, of in de periode van herziening en toekomstige perioden als de herziening zowel de huidige als toekomstige perioden beïnvloedt. De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn consistent toegepast door de ondernemingen van de Groep voor de in deze geconsolideerde jaarrekening gepresenteerde perioden.

1.1.3 Continuïteit

Door gedegen liquiditeitsprognoses en omzetverwachtingen zien wij geen risico ten aanzien van de liquiditeit, het voldoen aan de afspraken in de kredietovereenkomst en continuïteit voor de komende 12 maanden. De impact van Covid-19 op 2022 is beperkt. Wij verwachten dat de impact op 2023 beperkt maar desalniettemin onzeker zal zijn.