Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

1.2 Overeenstemmingsverklaring

De geconsolideerde jaarrekening van de Groep is opgesteld op basis van het continuïteitsbeginsel, in overeenstemming met International Financial Reporting Standards (IFRS-EU), zoals aanvaard door de Europese Unie, en met Titel 9 Boek 2 BW. Indien nodig zijn vergelijkende cijfers aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

1.2.1 Nieuwe standaarden en interpretaties de per 1 januari 2020 zijn ingegaan

De volgende standaarden of interpretaties zijn per 1 januari 2020 effectief en toegepast door de Groep. Het effect van de toepassing heeft geen materiele impact voor de Groep.

  • Amendement op IAS 1 en IAS 8: Definitie van materieel

  • Amendement op IFRS 3: Definitie van een bedrijfscombinatie

  • Amendement op IFRS 9, IAS 39 en IFRS 7: Interest Rate Benchmark Reform

  • Amendement op IFRS 16: COVID-19-Related Rent Concessions  

1.2.2 Nieuwe standaarden of interpretaties die nog niet zijn ingegaan

De volgende standaarden of interpretaties gaan van kracht per 1 januari 2021 of later. De impact op de financiële positie en resultaten van Hydratec is ingeschat op nihil of beperkt.

  • Amendement op IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 en IFRS 16: Interest Rate Benchmark Reform (Phase 2)

  • Amendement op IAS 37: Onerous Contracts – Cost of Fulfilling a Contract

  • Amendments op IFRS 16: Property Plant and Equipment – Proceeds before intended use

  • Amendments op IAS 1: Classifications of Liabilities as Current or Non-current

1.2.3 Foutherstel

In de jaarrekening van 2019 zijn in het geconsolideerde kasstroomoverzicht de rekeningcourant schulden aan banken gepresenteerd als onderdeel van de kas -en kasequivalenten. Als gevolg van de aanhoudende negatieve bankstand in 2020 is de classificatie van deze rekening courant schuld in het kasstroomoverzicht opnieuw beoordeeld en geconcludeerd dat de rekening courant positie en kasstromen over 2019 anders gepresenteerd had moeten worden en derhalve dient te worden gecorrigeerd. Geconcludeerd is dat de negatieve rekening courant geen onderdeel vormen c.q. niet voldoet aan de IAS 7 definitie van de ‘kas en kasequivalenten’. In overeenstemming met IAS 7 is de kasstroom verbonden aan de rekening courant gepresenteerd als onderdeel van de kasstromen uit financieringsactiviteiten in het kasstroomoverzicht.

Hieronder de kasstromen uit 2019 zoals opgenomen in de jaarrekening 2019 en het aangepaste kasstroomoverzicht 2019.

x € 1.000

2019

2019

 

Gecorrigeerd

 
   

Kasstroom uit operationele activiteiten

7.170

7.170

Kasstroom uit investeringsactiviteiten activiteiten

-31.695

-31.695

   

Betaald dividend

-3.473

-3.473

Aflossing langlopende schulden

-1.810

-1.810

Aflossing lease verplichtingen

-3.596

-3.596

Opname langlopende schulden

3.900

3.900

Opname/aflossing rekening courant bank

29.047*

-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

24.068*

-4.979

   

Netto kasstroom

-457*

-29.504

Omrekenverschillen op geldmiddelen

-102

-102

Mutatie kas en kasequivalenten

-559*

-29.606

Kas en kasequivalenten per 1 januari

3.504*

3.204

Kas en kasequivalenten per 31 december

2.945*

-26.402

   

Kas en banktegoeden

2.945

2.945

Rekening-courant bank

-*

-29.347

Totaal 31 december

2.945*

-26.402

  • * Getallen met met een * zijn aangepast ten opzicht van de jaarrekening 2019