Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

1.10 Voorraden

De aangekochte voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs (op basis van laatste inkoopprijs) of opbrengstwaarde, indien deze lager is. De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs in het kader van de normale bedrijfsvoering minus de geschatte kosten van voltooiing. De intern geproduceerde voorraden halffabricaat en gereed product alsmede de voorraad in bewerking worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs, bestaande uit de aanschafkosten van gebruikte grond- en hulpstoffen, vermeerderd met de bestede manuren, omgerekend tegen het ultimo boekjaar geldende uurtarief. In het uurtarief zijn indirecte kosten ingecalculeerd. Bij de waardering van de voorraden wordt rekening gehouden met het risico van incourantheid.