Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

1.3 Schattingen en oordeelsvorming door het management

Bij het opstellen van de jaarrekening en de waardering van bepaalde posten in de jaar­rekening maakt Hydratec gebruik van aannames, veronderstellingen en schattingen. Deze zijn in belangrijke mate gebaseerd op kennis van de diverse bedrijfssegmenten, ervaringen uit het verleden en op een zo betrouwbaar mogelijke schatting door het management van Hydratec van de specifieke omstandigheden die – naar de mening van het management – gegeven de situatie van toepassing zijn. Veelal betreffen de gehanteerde veronderstellingen, aannames en schattingen in de jaarrekening verwachtingen omtrent toekomstige ontwikkelingen. De werkelijke ontwikkelingen kunnen afwijken van de gehanteerde veronderstellingen en aannames, waardoor de werkelijke uitkomst in belangrijke mate kan afwijken van de huidige waardering van een aantal posten in de jaarrekening. De gehanteerde veronderstellingen, aannames en schattingen kunnen derhalve significante invloed hebben op vermogen en resultaat. Gehanteerde veronder­stellingen, aannames en schattingen worden periodiek getoetst en zo nodig aangepast. In de jaarrekening van Hydratec zijn met name de volgende posten aan veronderstellingen, aannames en schattingen onderhevig:

  • de identificatie en waardering van immateriële vaste activa bij overnames en impairment-tests);

  • de waardering bij overnames van materiële vaste activa en de levensduurbepaling;

  • de waardering van voorraden in verschillende stadia;

  • de waardering van fiscaal verrekenbare verliezen;

  • de bepaling van voorzieningen;

  • financiële instrumenten;

  • de omzetverantwoording en waardering bij contractactiva/verplichtingen.

Schattingen en onzekerheden ten aanzien van bovenstaande posten zijn beschreven bij de toelichting van de individuele jaarrekeningposten. Behalve de al in de toelichting op de jaarrekening uiteengezette elementen zijn er geen andere kritische waarderingsinschattingen die nadere toelichting vereisen.

Bij een Systems bedrijf is een schattingswijziging doorgevoerd waarbij de voortgang van de projecten niet langer gemeten wordt op basis van gemaakte uren maar kosten. Door de modularisatie is naast de gemaakte uren ook het materiaal een steeds betere input voor het meten van de voortgang op projecten. Door de schattingswijziging is de omzet van de Groep in 2020 € 4,1 miljoen hoger vergeleken met de oude systematiek voor de bepaling van de voortgang.