Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

1.8 Materiële vaste activa

1.8.1. Activa in eigendom

Materiële vaste activa worden verantwoord tegen verkrijgingsprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen (zie grondslag 1.13). De verantwoorde waarde van in eigen beheer vervaardigde activa bestaat uit kosten van materiaal, kosten van directe manuren en direct toerekenbare overheadkosten. Een actief dat wordt vervaardigd of ontwikkeld voor toekomstg gebruik, wordt geclassificeerd als materiële vaste activa en wordt gewaardeerd tegen kostprijs tot het moment dat constructie of ontwikkeling is afgerond. Kosten van leningen die verband houden met de aanschaf van materiële vaste activa of met activa in uitvoering worden geactiveerd voor zover ze direct toerekenbaar zijn aan de aankoop, productie of constructie van een kwalificerend actief met uitzondering van evt. ‘oprenting’ als gevolg van een gewaardeerde voorziening onlosmakelijk verbonden aan de ontwikkeling van het actief. Wanneer een actief uit meerdere componenten met een uiteenlopende levensduur bestaat, worden de componenten separaat verantwoord. Aanbetalingen op materiële vaste activa worden verantwoord als vaste activa in uitvoering en in bestelling.

1.8.2. Uitgaven na initiële investering

Periodieke vervangingsuitgaven die samenhangen met materiële vaste-activacomponenten worden in de waardering van de materiële vaste activacomponent geactiveerd, mits de toekomstige economische voordelen voortvloeiend uit het actief naar de Groep zullen gaan en de kosten van dergelijke periodieke vervangingsuitgaven betrouwbaar kunnen worden bepaald. Alle andere uitgaven worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord wanneer zij worden gemaakt.

1.8.3. Afschrijving

Afschrijvingskosten worden lineair ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht op basis van de geschatte economische gebruiksduur van de verschillende componenten waaruit een actief bestaat en in lijn met het verwachte patroon aan toekomstige economische voordelen die toevloeien naar de onderneming. Op grond en activa in uitvoeringen en bestelling wordt niet afgeschreven. De economische gebruiksduur van materiële vaste activa varieert en is voor de verschillende onderdelen als volgt:

Categorie

 
 

Afschrijving in jaren

Gebouwen

33 -40

Machines en installaties

5-10

Computers en kantoormeubelen

5

Inrichting en installaties gebouwen

5-10